محمدجواد حجتی کرمانی: هاشمی در زندان ایشان تأکید داشت که مبارزه در ایران اگر بدون «مرجعیت» باشد به نتیجه نمی رسد.
دیدار با هاشمی در زندان