روزهای پایداری(خاطرات جنگ تحمیلی و دفاع مقدس )

"... بـی تردیـد ثبـت و ضبـط واقعـه تاریخـی جنـگ هشـت سـاله عـراق بـر علیـه ایـران...
روزهای پایداری(خاطرات جنگ تحمیلی و دفاع مقدس )
گرد آورنده: عباس بشیری
چاپ: اول 1394
شابک: 123412341234
 •  
 •  
روزها و روزگاراران سخت (تاریخ شفاهی جنگ ایران و عراق به روایت فرماندهی عالی جنگ )

ایـن کتـاب نخسـتین ثمـره از مجموعـه چنـد جلدی"تاریـخ شـفاهی عصـر انقـاب و جمهـوری اسـامی" اسـت...
روزها و روزگاراران سخت (تاریخ شفاهی جنگ ایران و عراق به روایت فرماندهی عالی جنگ )
گرد آورنده: عباس بشیری
چاپ: اول 1396
شابک: 123412341234
 •  
 •  
یاد یاران (مجموعه سخنرانی های آیت الله هاشمی رفسنجانی در یادواره های شهدا)

ایـن کتـاب بخشـی از سـخنرانی هـا و پیـام هـای آیـت الله هاشـمی رفسـنجانی در طـی...
یاد یاران (مجموعه سخنرانی های آیت الله هاشمی رفسنجانی در یادواره های شهدا)
گرد آورنده: حمزه خلیلی -علی مسلمی
چاپ: اول 1380
شابک: 123412341234
 •  
 •  
نماد اعتدال - مجموعه مقالات سید جواد ورعی درباره گفتمان ایت الله هاشمی رفسنجانی

درباره کتاب نماد اعتدال از نظر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، به‌رغم آن‌که اسلام در مقایسه با...
نماد اعتدال - مجموعه مقالات سید جواد ورعی درباره گفتمان ایت الله هاشمی رفسنجانی
گرد آورنده: سید جواد ورعی
چاپ: اول 1396
شابک: 123456789
 •  
 •  
 •  
کتاب آیت درایت - مجموعه مقالات ایت الله محمد سروش محلاتی درباره گفتمان آیت الله هاشمی رفسنجانی

درباره کتاب آیت درایت حضور ایت الله هاشمی در عرصه سیاست و مدیریت اجرایی کشور...
کتاب آیت درایت - مجموعه مقالات ایت الله محمد سروش محلاتی درباره گفتمان آیت الله هاشمی رفسنجانی
گرد آورنده: محمد سروش محلاتی
چاپ: اول 1396
شابک: 123456132456
 •  
 •  
کتاب فصل خاکستری - مجموعه مقالات سیدضیاء مرتضوی درباره گفتمان آیت الله هاشمی رفسنجانی

درباره کتاب فصل خاکستری سخن گفتن از شخصیت هاشمی رفسنجانی از آن منظر که به...
کتاب فصل خاکستری - مجموعه مقالات سیدضیاء مرتضوی درباره گفتمان آیت الله هاشمی رفسنجانی
گرد آورنده: سید ضیاء مرتضوی
چاپ: اول 1396
شابک: 123456132456
 •  
 •  
پا به پای سرو - خاطرات سرکار خانم عفت سادات مرعشی همسر آیت الله هاشمی رفسنجانی

این کتاب در ۴۰۰ صفحه قطع رقعی تنظیم و آماده شده و در آن رویدادهای...
پا به پای سرو - خاطرات سرکار خانم عفت سادات مرعشی همسر آیت الله هاشمی رفسنجانی
گرد آورنده: عفت مرعشی
چاپ: اول 1391
شابک: 123456132456
 •  
 •  
در آینه - چهار گفتگوی صریح و صمیمی با آیت الله هاشمی رفسنجانی

"ایــن کتــاب حاصــل چهــار گفــت و گــوی شــفاهی بــا آیــت الله هاشــمی رفســنجانی اســت. شــخصیتی...
در آینه - چهار گفتگوی صریح و صمیمی با آیت الله هاشمی رفسنجانی
گرد آورنده: غلامعلی رجایی
چاپ: اول 1395
شابک: 123456132456
 •  
 •  
مجله یار نهضت - ویژه نامه روزنامه اطلاعات در چهلمین روز رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی

مجله یار نهضت به کوشش روزنامه وزین اطلاعات مجموعه ای از مقالات ، یادداشت ها...
مجله یار نهضت - ویژه نامه روزنامه اطلاعات در چهلمین روز رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی
گرد آورنده: روزنامه اطلاعات
چاپ: اول 1395
شابک: 12345646513
 •  
 •  
 •  
کتاب هاشمی بدون روتوش - مجموعه مصاحبه های دکتر صادق زیبا کلام و فرشته السادات اتفاق فر

محتــوای ایــن کتــاب مجموعــه مصاحبــه هایی اســت کــه به منظــور بررســی تحولات سیاســی ایــران معاصــر،...
کتاب هاشمی بدون روتوش - مجموعه مصاحبه های دکتر صادق زیبا کلام و فرشته السادات اتفاق فر
گرد آورنده: صادق زیبا کلام
چاپ: اول 1387
شابک: 123456132456
 •  
 •  
 •  
هاشمی در سال 88

«هاشمی در سال ۸۸»؛ این کتاب گزارشی جامع از مواضع هاشمی رفسنجانی از ابتدای فروردین...
هاشمی در سال 88
گرد آورنده: رضا صنعتی
چاپ: اول 1392
شابک: 978-600-6500-01-0
 •  
 •  
کتاب هاشمی رفسنجانی و دوم خرداد

معرفی کتاب هاشمی رفسنجانی و دوم خرداد «هاشمی رفسنجانی و دوم خرداد» نوشته دکتر صادق...
کتاب هاشمی رفسنجانی و دوم خرداد
گرد آورنده: صادق زیبا کلام
چاپ: اول 1380
شابک: ۹۶۴-۳۳۴-۰۷۸-۳‬
 •  
 •  
کتاب مصلحت‌نامه - حاشیه‌نگاری دیدارهای آیت‌الله هاشمی رفسنجانی (۱۳۹۱-۱۳۹۲) جلد اول

معرفی کتاب مصلحت‌نامه؛ حاشیه‌نگاری دیدارهای آیت‌الله هاشمی رفسنجانی (۱۳۹۱-۱۳۹۲) جلد اول حاشیه‌نگاری دیدارهای آیت الله...
کتاب مصلحت‌نامه - حاشیه‌نگاری دیدارهای آیت‌الله هاشمی رفسنجانی (۱۳۹۱-۱۳۹۲) جلد اول
گرد آورنده: محمد محمودی
چاپ: اول 1392
شابک: 123456132456
 •  
 •  
کتاب رؤیای ناتمام - بررسی سیاست خارجی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

معرفی کتاب رؤیای ناتمام؛ بررسی سیاست خارجی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی شخصیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با...
کتاب رؤیای ناتمام - بررسی سیاست خارجی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
گرد آورنده: علی باقری دولت آبادی
چاپ: اول 1397
شابک: 123456132456
 •  
 •  
1400سیمای سازندگی/ زیرساخت تمدن اسلامی روایتی از هشت سال سازندگی در دوران ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی (مجموعه سه جلدی)

«... بــا پیــروزی انقــلاب اســلامی ایــران، تمــدن اســلامی کــه دچــار گسســت شــده بــود، حیــات تازهــای...
1400سیمای سازندگی/ زیرساخت تمدن اسلامی روایتی از هشت سال سازندگی در دوران ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی (مجموعه سه جلدی)
گرد آورنده: عبد الححسین هراتی
چاپ: اول 1376
شابک: 123456132456
 •  
 •  
هاشمی و انقلاب - تاریخ سیاسی ایران از انقلاب تا جنگ

ایــن کتــاب حــول محــور شــخصیت، ســوابق مبارزاتــی و مدیریتــی آیــت الله هاشــمی رفســنجانی، شــکل گرفتــه...
هاشمی و انقلاب - تاریخ سیاسی ایران از انقلاب تا جنگ
گرد آورنده: سید مسعود رضوی
چاپ: اول 1376
شابک: 123456132456
 •  
 •  
از صفا تا فدک - سفرنامه عربستان

محتــوای ایــن کتــاب یادداشــت هــای نویســنده از ســومین ســفر آیــت الله هاشــمی مــی باشــد کــه...
از صفا تا فدک - سفرنامه عربستان
گرد آورنده: مسیح مهاجری
چاپ: اول 1387
شابک: 123456132456
 •  
 •  
انصراف - نگاهی به حضور و انصراف هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس ششم

«نــگاه بــه انتخابــات مجلــس ششــم، از زاویــه ای خــارج از حاکمیــت در جناح سیاســی مشــخصی...
انصراف - نگاهی به حضور و انصراف هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس ششم
گرد آورنده: عباس بشیری
چاپ: اول 1380
شابک: 123456132456
 •  
 •  
امام علی (ع) در بیان هاشمی رفسنجانی

آیــت الله هاشــمی رفســنجانی در مقدمــه ایــن کتــاب کــه بــه مناســبت گرامــی داشــت ســال مولــی...
امام علی (ع) در بیان هاشمی رفسنجانی
گرد آورنده: حبیب الله حبیبی
چاپ: اول 1380
شابک: 123456132456
 •  
 •  
نقد ناتمام - مجموعه مقالات و مصاحبه در پاسخ به انتقادات از هاشمی رفسنجانی

محتــوای ایــن کتــاب ، بررســی و ارزیابــی نقدهــای انجــام شــده نســبت بــه عملکــرد آیــت الله...
نقد ناتمام - مجموعه مقالات و مصاحبه در پاسخ به انتقادات از هاشمی رفسنجانی
گرد آورنده: حبیب الله حمیدی
چاپ: اول 1380
شابک: 123456132456
 •  
 •  
حاج هاشم - از رفسنجان تا لرستان

محتــوای ایــن کتــاب حاصــل تحقیــق نویســنده در مــورد شــجره نامــه شــخصیت تاریخــی منطقــه رفســنجان و...
حاج هاشم - از رفسنجان تا لرستان
گرد آورنده: محمد حسین مرعشی
چاپ: اول 1380
شابک: 123456132456
 •  
 •  
پیشینه و کارنامه مجمع تشخیص مصلحت نظام درگفتگو با آیت الله هاشمی رفسنجانی

ایــن کتــاب کــه در مــورد پیشــینه و کارنامــه فعالیــت های مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام مــی...
پیشینه و کارنامه مجمع تشخیص مصلحت نظام درگفتگو با آیت الله هاشمی رفسنجانی
گرد آورنده: عباس بشیری
چاپ: اول 1381
شابک: 123456132456
 •  
 •  
امام خمینی به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی

«امــام خمینــی (ره) ابــر رحمــت الهــی بــود کــه خداونــد کریــم بــرای تحقــق وعــده هــای پیــروزی...
امام خمینی به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی
گرد آورنده: عبدالرزاق اهوازی
چاپ: اول 1385
شابک: 123456132456
 •  
 •  
بار دیگر فلسطین و انتفاضه درگفتگو با هاشمی رفسنجانی

ایــن کتــاب بخشــی از مصاحبــه هــا و ســخنرانی هــای آیــت الله هاشــمی رفســنجانی در طــی...
بار دیگر فلسطین و انتفاضه درگفتگو با هاشمی رفسنجانی
گرد آورنده: عباس بشیری
چاپ: اول 1381
شابک: 123456132456
 •  
 •  
روانشناسی سه شخصیت سیاسی جهان

در ایــن کتــاب، ســه شــخصیتی مــورد بررســی قــرار گرفتــه انــد کــه بــا وجــود اعتقــادات و...
روانشناسی سه شخصیت سیاسی جهان
گرد آورنده: مرتضی صادقکار
چاپ: اول 1384
شابک: 123456132456
 •  
 •  
با هاشمی رفسنجانی تا خانه خدا - سفرنامه آیت الله هاشمی به خانه خدا درسال 1387

ایــن کتــاب وقایــع نــگاری ســفر غیــر رســمی و زیارتــی آیــت الله هاشــمی رفســنجانی بــه کشــور...
با هاشمی رفسنجانی تا خانه خدا - سفرنامه آیت الله هاشمی به خانه خدا درسال 1387
گرد آورنده: مسیح مهاجری
چاپ: اول 1387
شابک: 123456132456
 •  
 •  
ماجرای مک فارلین فروش سلاح ، آزادی گروگانها

ایــن کتــاب، گزارشــی اســت تحلیلــی از ماجــرای مــک فارلیــن کــه در طــی ، در روابــط...
ماجرای مک فارلین فروش سلاح ، آزادی گروگانها
گرد آورنده: حبیب الله حمیدی
چاپ: اول 1388
شابک: 123456132456
 •  
 •  
در حیاط خلوت سردار قادسیه

آن چــه در ایــن کتــاب مــی خوانیــد خاطــرات نویســنده از همراهــی آیــت الله هاشــمی مــی...
در حیاط خلوت سردار قادسیه
گرد آورنده: مسیح مهاجری
چاپ: اول 1388
شابک: 123456132456
 •  
 •  
مردم سالاری از دیدگاه هاشمی رفسنجانی

محتــوای ایــن کتاب بحث و بررســی دیــدگاه های آیت الله هاشــمی رفســنجانی،پیرامون موضوع مردم ســالاری...
مردم سالاری از دیدگاه هاشمی رفسنجانی
گرد آورنده: مهرداد سیاوشی فرد
چاپ: اول 1394
شابک: 123456132456
 •  
 •  
روایتی از زندگی و زمانه آیت الله هاشمی رفسنجانی - از ولادت تا ارتحال

ایــن کتــاب بــا روایتــی از تاریــخ معاصــر ایــران، زندگــی نامــه آیــت الله هاشــمی رفســنجانی را...
روایتی از زندگی و زمانه آیت الله هاشمی رفسنجانی - از ولادت تا ارتحال
گرد آورنده: جعفر شیرعلی نیا
چاپ: اول 1396
شابک: 123456132456
 •  
 •  
مرد همیشه بهار - خاطراتی از آیت الله هاشمی رفسنجانی

ایــن کتــاب کــه پــس از ارتحــال حضــرت آیــت الله هاشــمی رفســنجانی تهیــه و تدویــن شــده...
مرد همیشه بهار - خاطراتی از آیت الله هاشمی رفسنجانی
گرد آورنده: غلامعلی رجایی
چاپ: اول 1395
شابک: 123456132456
 •  
 •  
رونمایی از باغ فدک

محتــوای ایــن کتاب،گــزارش ســفر آیــت الله هاشــمی رفســنجانی بــه منطقــه فــدک در کشــور عربســتان اســت،...
رونمایی از باغ فدک
گرد آورنده: حمزه خلیلی
چاپ: اول 1390
شابک: 123456132456
 •  
 •  
خطبه های اعتدال

محتــوای ایــن کتــاب ارائــه دهنــده ی بخشــی از ســخنرانی هــا و خطبــه هــای آیــت الله...
خطبه های اعتدال
گرد آورنده: محمد محمودی
چاپ: اول 1393
شابک: 123456132456
 •  
 •  
پرچین خیال - مجموعه سروده های مردمی در پاسداشت خدمات آیت الله هاشمی رفسنجانی

" ســالها پیــش از ایــن و در دوران ریاســت جمهــوری آیــت الله هاشــمی رفســنجانی، برخــی...
پرچین خیال - مجموعه سروده های مردمی در پاسداشت خدمات آیت الله هاشمی رفسنجانی
گرد آورنده: محسن هاشمی
چاپ: اول 1396
شابک: 123456132456
 •  
 •  
 •  
پیام راهنما - برگرفته از اثر ماندگار آیت الله هاشمی رفسنجانی در تفسیری نوین قرآنی

«کتابــی کــه در پیــش روی داریــد گزیــده ای اســت از اثــر گــران قــدر آیــت الله...
پیام راهنما - برگرفته از اثر ماندگار آیت الله هاشمی رفسنجانی در تفسیری نوین قرآنی
گرد آورنده: علی باقری فر
چاپ: اول 1396
شابک: 123456132456
 •  
 •  
مرد بحران ها

محتــوای ایــن کتــاب بــه انعــکاس نقطــه نظــرات و وقایــع بعــد از وفــات آیــت الله هاشــمی...
مرد بحران ها
گرد آورنده: سید علی اصغر موسوی عبادی
چاپ: اول 1396
شابک: 123456132456
 •  
 •  
روایت آیت الله - مجموعه مقالات

ﺑﺎ ﻣﺸﻮرتﻫﺎی ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ، ﻣﺤﻮر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮۀ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮکِ...
روایت آیت الله - مجموعه مقالات
گرد آورنده: یاسر هاشمی بهرمانی
چاپ: اول 1396
شابک: 123456132456
 •  
 •  
 •  
تا ابد استوار

سخن گفتن از اکبر هاشمی رفسنجانی، امری سهل و ممتنع است: سـهل از آن رو...
تا ابد استوار
گرد آورنده: علی اکبر محمودی
چاپ: اول 1395
شابک: 978-964-2706-98-3
 •  
 •  
 •  
سیاستمدار مفسر

گر تو می خواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز به قرآن زیستن در سال 1354،...
سیاستمدار مفسر
گرد آورنده: یاسر هاشمی
چاپ: اول 1395
شابک: 123456132456
 •  
 •  
 •  
از دفاع تا رفاه

مقدمه در آغاز دهه پنجم نظام جمهوری اسلامی، مسیری سخت و دشوار در برابر ملت...
از دفاع تا رفاه
گرد آورنده: انجمن اندیشه و قلم
چاپ: اول 1396
شابک: 123456132456
 •  
 •  
 •  
مجله پایتخت کهن- ویژه اربعین آیت الله هاشمی

این ویژه نامه به مناسبت اربعین رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط مجله وزین پایتخت...
مجله پایتخت کهن- ویژه اربعین آیت الله هاشمی
گرد آورنده: پایتخت کهن
چاپ: اول 1395
شابک: 123456132456
 •  
 •  
 •  
امین امام - یادمان آیت الله هاشمی رفسنجانی

یکصد و چهل و هفتمین شماره ماهنامه فرهنگی تاریخی «شاهد یاران» ویژه دی ماه ۱۳۹۶...
امین امام - یادمان آیت الله هاشمی رفسنجانی
گرد آورنده: مجله شاهد
چاپ: اول 1396
شابک: 123456132456
 •  
 •  
ما و اثر انگشت هاشمی

ما و اثر انگشت هاشمی عنوان کتابی است از هجیر بهرامی که در 160 صفحه...
ما و اثر انگشت هاشمی
گرد آورنده: هجیر تشکری
چاپ: اول 1396
شابک: 9789647362337
 •  
 •  
مجله پایتخت کهن - تحلیل دوران بعد از رحلت آیت الله هاشمی

مجله پایتخت کهن با این تیتر که چه کسی سایه هاشمی خواهد بود، در بهمن...
مجله پایتخت کهن - تحلیل دوران بعد از رحلت آیت الله هاشمی
گرد آورنده: پایتخت کهن
چاپ: بهمن 1395
شابک: 123456132456
 •  
 •  
 •  
ویژه نامه خبرگزاری بین المللی قرآن (رایحه) - سیاست مدار مفسر

در شماره ۱۳۰ ویژه‌نامه نشریه تخصصی ایکنا؛ رایحه که با عنوان «سیاستمدار مفسر» به مناسبت...
ویژه نامه خبرگزاری بین المللی قرآن (رایحه) - سیاست مدار مفسر
گرد آورنده: ایکنا
چاپ: اول 1395
شابک: 123456132456
 •  
 •  
انقلابی اخلاق محور ( ویژه نامه سالگرد)

ویژه نامه حاضر که به مناسبت اولین سالگرد رحلت آیت الله هاشمی ر فسنجانی تهیه...
انقلابی اخلاق محور ( ویژه نامه سالگرد)
گرد آورنده: روزنامه جمهوری اسلامی
چاپ: اول 1396
 •  
 •  
 •  
آیت الله هاشمی رفسنجانی در آینه تصویر

روزنامه جمهوری اسلامی که رابطه نزدیکی با آیت الله هاشمی رفسنجانی در تمام دوران عمر...
آیت الله هاشمی رفسنجانی در آینه تصویر
گرد آورنده: روزنامه جمهوری اسلامی
چاپ: اول 1398
شابک: 123456789
 •  
 •  
شخصیت و اندیشه اخلاقی آیت الله هاشمی رفسنجانی

شخصیت و آرا هاشمی ، در هر دوره، گروهی را در مقابل او قرار می...
شخصیت و اندیشه اخلاقی آیت الله هاشمی رفسنجانی
گرد آورنده: روزنامه جمهوری اسلامی
چاپ: اول - آذر ماه 1396
شابک: 123456
 •  
 •  
پایان فراق در فدک

این روزها در پی فراز و نشیب های مختلفی که بر کشور در حوزه های...
پایان فراق در فدک
گرد آورنده: کنگره آیت الله
چاپ: اول 1398
شابک: 123456
 •  
 •  
رهبران چگونه می اندیشند.

یکی از موضوعاتی که همواره مورد پرسش مردم بویژه نسل جوان قرار داشت، واکاوی شخصیت...
رهبران چگونه می اندیشند.
گرد آورنده: روح الله خورشیدوند
چاپ: اول 1398
شابک: 123456
 •  
 •  
اسلام اعتدالی

از آنجا که بسیاری از پژوهشگران و علاقمندان آیت الله، به دنبال آثار موضوعی و...
اسلام اعتدالی
گرد آورنده: سید علی موسوی
چاپ: اول 1398
شابک: 123456
 •  
 •  
صلح و توسعه

کتاب پیش رو، در بردارنده گفتگوهایی متفاوت و پژوهشی با ایت الله هاشمی رفسنجانی در...
صلح و توسعه
گرد آورنده: دکتر فواد صادقی
چاپ: دوم 1397
شابک: 123456
 •  
 •  
آیات الاحکام

آیت الله هاشمی رفسنجانی نزدیک به سه دهه در نمازجمعه تهران به ایراد خطبه پرداخت...
آیات الاحکام
گرد آورنده: مهدی پور حسین
چاپ: اول 1398
شابک: 123456
 •  
 •  
آنکه یوسف به زر ناسَره بفروخته بود

تهاجم تبلیغاتی معاندان و دشمنان ایران و نظام جمهوری اسلامی از داخل نظام نیز توسط...
آنکه یوسف به زر ناسَره بفروخته بود
گرد آورنده: مسیح مهاجری
چاپ: اول 1398
شابک: 123456
 •  
 •  
ارزش ها در نگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی

رهبران انقلاب اسلامی و بیش از همه امام خمینی قبل از آنکه سیاستمدار باشند، علامان...
ارزش ها در نگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی
گرد آورنده: مسیح مهاجری
چاپ: اول 1398
شابک: 123456
 •  
 •  
حضرت فاطمه در گفتار و نوشتار آیت الله هاشمی رفسنجانی

امسال که خود را برای سومین سالگرد ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی آماده می کردیم،...
حضرت فاطمه در گفتار و نوشتار آیت الله هاشمی رفسنجانی
گرد آورنده: یاسر هاشمی
چاپ: اول 1398
شابک: 123456
 •  
 •  
هاشمی رفسنجانی؛ نگاه به آینده؛

آنچه پیش روی خوانندگان گرامی است بخشی از همین گفتمان است که در دو بخش...
هاشمی رفسنجانی؛ نگاه به آینده؛
گرد آورنده: سید ضیاء مرتضوی
چاپ: اول - پاییز 1398
شابک: 123456
 •  
 •  
یاددااشت های روزانه هاشمی رفسنجانی در سال 1379

روزنامه شرق در روز‌های پایانی سال۱۴۰۱ خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی در سال۱۳۷۹ را برای...
یاددااشت های روزانه هاشمی رفسنجانی در سال 1379
گرد آورنده: محسن هاشمی
چاپ: اول 1379
شابک: 3454563232
 •  
 •