مکتب تشیع

مکتــب تشــییع، از نخســتین نشــریه هــای حــوزه علمیــه قــم اســت کــه از 1338 تــا 1343...
مکتب تشیع
گرد آورنده: اثر جمعی از دانشمندان
چاپ: اول 1338
شابک: 123412341234
 •  
 •  
مجله بعثت(ارگان مخفی دانشجویان حوزه علمیه قم)

ایــن نشــریه کــه در ســال هــای 1342 تــا 1344 توســط گروهــی از طــاب و روحانیــون...
مجله بعثت(ارگان مخفی دانشجویان حوزه علمیه قم)
چاپ: اول 1342
شابک: 123412341234
 •  
 •  
سرگذشت فلسطین یا کارنامه سیاه استعمار

نویسـنده ایـن کتـاب کـه نخسـتین بـار در سـال 1342 منتشـر شـد، اکـرم زعیتـر سـفیر اردن...
سرگذشت فلسطین یا کارنامه سیاه استعمار
گرد آورنده: ترجمه آیت الله هاشمی رفسنجانی
چاپ: اول 1342
شابک: 123412341234
 •  
 •  
امیر کبیر (قهرمان مبارزه با استعمار)

» پــس از خوانــدن کتــاب میــراث خــوار اســتعمار- نوشــته دکتــر مهــدی بهــار-مصمـم شـدم در زمینـه...
امیر کبیر (قهرمان مبارزه با استعمار)
چاپ: اول 1342
شابک: 123412341234
 •  
 •  
 •  
جهان در عصر بعثت

ایـن کتـاب، کـه در دوران مبـارزه و پیـش از پیـروزی انقـاب اسـامی نوشـته شـده اسـت،...
جهان در عصر بعثت
چاپ: اول 1342
شابک: 123412341234
 •  
 •  
ارزشها و مکتبها

وجـود کمونیسـت هـا در زنـدان هـای رژیـم پهلـوی، زمینـه مناسـبی بـرای بحـث دانشــمندان مســلمان بــا...
ارزشها و مکتبها
چاپ: اول 1368
شابک: 123412341234
 •  
 •  
تفسیر راهنما

ایــن کتــاب کــه آیــت اهلل هاشــمی رفســنجانی نــگارش آن را از پیــش از انقــاب اســامی...
تفسیر راهنما
چاپ: اول 1384
شابک: 123412341234
 •  
 •  
فرهنگ قرآن

ایـن کتـاب کـه در مجموعـه ای سـی و سـه جلـدی تدویـن ، چـاپ و منتشـر...
فرهنگ قرآن
چاپ: اول 1384
شابک: 123412341234
 •  
 •  
آزاد اندیشی اسلامی و روشنفکری دینی

در تاریـخ معاصـر، صحبـت دربـاره روشـنفکری دینـی بسـیار مرسـوم بوده اسـت و در ایـن باب،نخبـگان...
آزاد اندیشی اسلامی و روشنفکری دینی
گرد آورنده: یاسر هاشمی
چاپ: اول 1391
شابک: 123412341234
 •  
 •  
دوران مبارزه (خاطرات سالهای 1313تا 1357)

" ... بخشــی از خاطــرات و زندگــی مــن در کتــاب دوجلــدی" دوران مبــارزه" آمــده اسـت؛...
دوران مبارزه (خاطرات سالهای 1313تا 1357)
گرد آورنده: محسن هاشمی
چاپ: اول 1376
شابک: 123412341234
 •  
 •  
انقلاب و پیروزی (خاطرات سالهای 1357 و 1358)

"... فرزنـدم محسـن، وقتـی پیشـنهاد کـرد کـه مشـخصا کاری برای پر کردن خلاء خاطــرات ســالهای57،58...
انقلاب و پیروزی (خاطرات سالهای 1357 و 1358)
گرد آورنده: عباس بشیری
چاپ: اول 1383
شابک: 123412341234
 •  
 •  
انقلاب در بحران (خاطرات سال 1359)

" ... سـالها بـود کـه در اندیشـه تنظیـم خاطـرات سـالهای 57،58 و59 ، بـودم کـه...
انقلاب در بحران (خاطرات سال 1359)
گرد آورنده: عباس بشیری
چاپ: دوم 1384
شابک: 123412341234
 •  
 •  
عبور از بحران (خاطرات 1360)

" ... ســال 60 را بــا بحرانهــای شــدید سیاســی، نظامــی، امنیتــی و اقتصــادی آغــازکردیــم. در...
عبور از بحران (خاطرات 1360)
گرد آورنده: یاسر هاشمی
چاپ: اول 1378
شابک: 123412341234
 •  
 •  
 •  
پس از بحران (خاطرات 1361)

".... بعــد از نوســانها و تشــنجهای طوالنــی ســالهای 59 و 60 ،ســال 61 را بــا...
پس از بحران (خاطرات 1361)
گرد آورنده: فاطمه هاشمی
چاپ: اول 1380
شابک: 123412341234
 •  
 •  
 •  
آرامش و چالش (خاطرات 1362)

" ... شــاید اســم" آرامــش و چالــش" بــرای توصیــف ســال 1362 عجیــب و حامــل ً...
آرامش و چالش (خاطرات 1362)
گرد آورنده: مهدی هاشمی
چاپ: اول 1381
شابک: 123412341234
 •  
 •  
 •  
به سوی سرنوشت (خاطرات 1363)

" ... در ایـن سـال نیـز جنـگ تقریبـا صـدر همـه مسـائل و مـورد همـه توجهـات...
به سوی سرنوشت (خاطرات 1363)
گرد آورنده: محسن هاشمی
چاپ: اول 1384
شابک: 123412341234
 •  
 •  
 •  
امید و دلواپسی (خاطرات 1364)

"... ماننــد چنــد ســال گذشــته، در ســال 1364 نیــز مســاله اول کشــورمان دفــاع مقـدس بـود...
امید و دلواپسی (خاطرات 1364)
گرد آورنده: سارا لاهوتی
چاپ: اول 1385
شابک: 123412341234
 •  
 •  
 •  
اوج دفاع (خاطرات سال 1365)

" ... در ســال 1365 هــم ماننــد ســالهای قبــل، مهمتریــن محــور حــوادث کشــور، دفـاع مقـدس...
اوج دفاع (خاطرات سال 1365)
گرد آورنده: عماد هاشمی
چاپ: اول 1388
شابک: 123412341234
 •  
 •  
 •  
دفاع و سیاست(خاطرات سال 1366)

" ... ســال 66 هــم مثــل ســالهای دیگــر دوران دفــاع مقــدس، تحــت تأثیــر جنــگ بـود....
دفاع و سیاست(خاطرات سال 1366)
گرد آورنده: علیرضا هاشمی
چاپ: اول 1389
شابک: 123412341234
 •  
 •  
 •  
پایان دفاع ، آغاز بازسازی (خاطرات 1367)

"... امسـال هـم مثـل سـالهای گذشـته، جنـگ بـر همـه چیـز سـایه انداختـه بـود. ... بـا...
پایان دفاع ، آغاز بازسازی (خاطرات 1367)
گرد آورنده: علیرضا هاشمی
چاپ: اول 1390
شابک: 123412341234
 •  
 •  
 •  
بازسازی و سازندگی (خاطرات1368)

" ... بـرای اولیـن بـار پـس از هشـت سـال دفـاع، مراسـم سـال نـو را بـدون...
بازسازی و سازندگی (خاطرات1368)
گرد آورنده: علی لاهوتی
چاپ: اول 1391
شابک: 123412341234
 •  
 •  
 •  
اعتدال و پیروزی (خاطرات 1369)

"... سـال 1369 بـا احسـاس جـای خالـی امـام آغـاز شـد. پـس از پیـروزی انقـلاب، اولیـن...
اعتدال و پیروزی (خاطرات 1369)
گرد آورنده: عماد هاشمی
چاپ: اول 1392
شابک: 123412341234
 •  
 •  
 •  
سازندگی و شکوفایی(خاطرات 1370)

"... بــا گذشــت حــدود بیســت مــاه از شــروع کار دولــت کــه بــه کابینــه »کار، بازســازی...
سازندگی و شکوفایی(خاطرات 1370)
گرد آورنده: عماد هاشمی
چاپ: اول 1392
شابک: 123412341234
 •  
 •  
 •  
رونق سازندگی (خاطرات 1371)

"... درســال1371،تنگناهای ناشــی از دفــاع مقــدس تــا حــدود زیــادی برطــرف شـده، اعتبـارات ریالـی و ارزی...
رونق سازندگی (خاطرات 1371)
گرد آورنده: عماد هاشمی
چاپ: اول 1394
شابک: 123412341234
 •  
 •  
 •  
صلابت سازندگی (خاطرات سال 1372)

"... آنچــه در چهــار ســال اول دوره ســازندگی، در زمینــه تقویــت بنیــه اقتصــادی و زیربنایــی...
صلابت سازندگی (خاطرات سال 1372)
گرد آورنده: زهرا سید روحانی
چاپ: اول 1395
شابک: 123412341234
 •  
 •  
 •  
صبر و پیروزی (خاطرات 1373)

"... برایـم بسـیار سـخت اسـت کـه مقدمـه بـرای کتـاب خاطـرات بنویسـم. هنـوز در بـاورم نمیگنجـد،...
صبر و پیروزی (خاطرات 1373)
گرد آورنده: عماد هاشمی
چاپ: اول 1396
شابک: 123412341234
 •  
 •  
 •  
سخنرانی های آیت الله هاشمی رفسنجانی

.مجموعــه ســخنرانی هــا، یکــی از کتابهــای جنبــی اســت کــه همــراه بــا خاطــرات روزنوشــت آیــت اهلل...
سخنرانی های آیت الله هاشمی رفسنجانی
چاپ: اول 1380
شابک: 123412341234
 •  
 •  
مصاحبه های آیت الله هاشمی رفسنجانی

یکــی از کتابهــای جنبــی خاطــرات روزنوشــت آیــت الله هاشــمی رفســنجانی، مجموعـه مصاحبـه هـای ایشـان اسـت....
مصاحبه های آیت الله هاشمی رفسنجانی
چاپ: اول 1380
شابک: 123412341234
 •  
 •  
خطبه های جمعه ( 1357 تا 1388)

تجدیــد حیــات نمــاز جمعــه و خطبــه هــای روشــنگر آن در بعــد از پیــروزی انقــاب اسـلامی،...
خطبه های جمعه ( 1357 تا 1388)
گرد آورنده: محسن هاشمی
چاپ: اول 1380
شابک: 123412341234
 •  
 •  
نطق های پیش از دستورمجلس شورای اسالمی (1360-1368)

بـا اطمینـان مـی تـوان گفـت مطالعـه و پژوهـش در تاریـخ انقـاب اسـامی ایـران بــدون بررســی...
نطق های پیش از دستورمجلس شورای اسالمی (1360-1368)
گرد آورنده: محسن هاشمی
چاپ: اول 1380
شابک: 123412341234
 •  
 •  
دوازده نامه

یـن کتـاب، مجموعـه نامـه هایـی اسـت کـه در سـال 1369 میـان رؤسـای جمهـور وقـت ایـران...
دوازده نامه
چاپ: اول 1396
شابک: 123412341234
 •  
 •  
روزها و روزگاراران سخت (تاریخ شفاهی جنگ ایران و عراق به روایت فرماندهی عالی جنگ ) جلد دوم

ایـن کتـاب جلـد دوم از مجموعـه چنـد جلـدی » تاریـخ شـفاهی جنـگ ایـران و عراق...
روزها و روزگاراران سخت (تاریخ شفاهی جنگ ایران و عراق به روایت فرماندهی عالی جنگ ) جلد دوم
گرد آورنده: عباس بشیری
چاپ: اول 1396
شابک: 123412341234
 •  
 •  
مرد بحران ها

کتاب کارنامه و خاطرات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۴ با عنوان «مرد بحران‌ها» به...
مرد بحران ها
گرد آورنده: لیلی هاشمی بهرمانی
چاپ: اول 1396
شابک: 978-964-7193-39-9
 •  
 •  
 •  
روایت هجران -

ایــن کتــاب، مقالــه بلنــدی اســت کــه بــا عنــوان « بــه ســخت جانــی خــود ایــن قــدر...
روایت هجران -
گرد آورنده: آیت الله هاشمی رفسنجانی
چاپ: اول 1363
شابک: 123456132456
 •  
 •  
در رابطه با انقلاب اسلامی

آنچــه در ایــن مجموعــه گردآمــده، حاصــل ســخنرانی هایــی از حجت الاســلام و المســلمین آقــای اکبــر...
در رابطه با انقلاب اسلامی
گرد آورنده: آیت الله هاشمی رفسنجانی
چاپ: اول 1373
شابک: 123456132456
 •  
 •  
مشروعیت آسمانی ولایت فقیه در اندیشه ی سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی

محتــوای ایــن کتــاب، بررســی نقطــه نظــرات و دیــدگاه هــای آیــت الله هاشــمی رفســنجانی در مــورد...
مشروعیت آسمانی ولایت فقیه در اندیشه ی سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی
گرد آورنده: رضا صنعتی
چاپ: اول 1388
شابک: 123456132456
 •  
 •  
تقویم تاریخ تحلیل تاریخ - دست نوشته های آیت الله هاشمی رفسنجانی در سال 1389

ایــن کتــاب، مجموعــه ای از دیــدگاه هــای آیــت الله هاشــمی رفســنجانی، پیرامــون مــی باشــد کــه...
تقویم تاریخ تحلیل تاریخ - دست نوشته های آیت الله هاشمی رفسنجانی در سال 1389
گرد آورنده: رضا سلیمانی
چاپ: اول 1391
شابک: 123456132456
 •  
 •  
اسرائیل و فلسطین

کتاب اسرائیل و فلسطین مقاله آیت الله هاشمی رفسنجانی در سال 1335است که در آن...
اسرائیل و فلسطین
گرد آورنده: آیت الله هاشمی رفسنجانی
چاپ: اول 1335
شابک: 12121212
 •  
 •  
 •  
سردار سازندگی (خاطرات 1375)

بسم‌الله الرحمن الرحیم اکنون‌که مشغول بازبینی نهایی و تحریر مقدمه کتاب کارنامه و خاطرات سال...
سردار سازندگی (خاطرات 1375)
گرد آورنده: احسان هاشمی
چاپ: اول 1397
شابک: 123456789
 •  
 •  
 •  
انتقال قدرت (خاطرات 1376)

سه سال از رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی گذشت. در این سه سال روزی نبوده...
انتقال قدرت (خاطرات 1376)
گرد آورنده: محسن هاشمی رفسنجانی
چاپ: اول 1398
شابک: 12121212
 •  
 •  
 •  
حضور و انصراف (کارنامه و خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی سال 1378)

آیت الله خود تمایلی به نامزدی در انتخابات مجلس ششم نداشت و نمی‌خواست، مانند مسئولان...
حضور و انصراف (کارنامه و خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی سال 1378)
گرد آورنده: عفت مرعشی
چاپ: اول 1378
شابک: 9789647193498
 •  
 •  
 •