خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۶۵/ کتاب «اوج دفاع»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۶۵/ کتاب «اوج دفاع»

عصر شورای‌عالی دفاع جلسه داشت. در این جلسه، آئین نامه ستاد تبلیغات جنگ را تصویب کردیم.

  • تهران
  • پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۶۵

پنجشنبه 1 آبان 1365  بعد از نماز صبح تا ساعت هفت ونیم مطالعه کردم. متن فارسی خطبه عربی نماز جمعه را نوشتم. تا ساعت ده ونیم در جلسه علنی مجلس بودم. هنوز نمایندگان از مسائل بیت آیت‌الله منتظری نگران هستند و حق با آنها است. در مورد آقای میرزائی هم که بازداشت شده، مراجعاتی دارند. قرار بود به امام نامه بنویسند. مثل اینکه امضای قابل توجهی نداشته‌اند، منصرف شده‌اند. فاطی و سارا به مجلس آمده بودند. سارا یک ساعت رومیزی را که داشتم، پسندید و برد. رئیس دبیر خانه مجلس آمد و تذکراتی در امور اداری داد. عصر شورای‌عالی دفاع جلسه داشت. در این جلسه، آئین نامه ستاد تبلیغات جنگ را تصویب کردیم. به خانه رفتم. شب آقای رحمانی [ مسئول بسیج] برای امور جنگ آمد.