هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.12.26 بنا به پیشنهاد شماره 13700 مورخ 1375.12.18 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور...
پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی  پیام به نخستین کنگره مدیترانه‌ای پیشگیری از بیماری‌های قلبی‌ـ عروقی و دهمین کنگره سالیانه قلب و عروق ایران