پیرامون: شناخت هاشمی رفسنجانی از اوضاع کشور در مجلس و دولت •نقش نفت در اقتصاد ایران توان سازندگی نیروهای مسلح انتخابات ریاست جمهوری و تحلیل‌های دوست و دشمن مجمع تشخیص و وظایف قانونی چند و...
مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با آقای میشی کاوا، خبرنگار روزنامه ماینیچی ژاپن