برای ما فوق العاده است تا حمایت شما را در زمینه های اقتصادی، صنعتی فرهنگی و اجتماعی داشته باشیم.
رجل سیاسی معروف و مهم