او که به امیر کبیر، معمار ایران نوین عشق می‌ورزید، خود امیرکبیر زمان بود و شگفتا آنکه در شب شهادت امیرکبیر به ملکوت اعلی پیوست.
امیر کبیر زمان