خاصیت اجرای طرح‌های مربوط به بیابان‌زدایی در وهله اول جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه بیابان‌نشینان و با توجه به بیابانی و نیمه‌بیابانی بودن بسیاری از نقاط مرزی کشور، به‌خصوص در شرق، جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان است...
پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی در خصوص بیابان‌زدایی

طرح مباحث دینی و اجتماعی در «کویر» اسلام‌ستیزی رژیم پهلوی و نگاهی جامعه‌شناسانه به «اسلام‌شناسی» و بیان خالی از اغراق‌های اغواکننده در «فاطمه، فاطمه است» و به‌کارگیری نثر سلیس و روان در نوشتار و شیوه‌ای...
پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی در خصوص دکتر علی شریعتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1375.12.26 بنا به پیشنهاد شماره 13700 مورخ 1375.12.18 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور...
پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی  پیام به نخستین کنگره مدیترانه‌ای پیشگیری از بیماری‌های قلبی‌ـ عروقی و دهمین کنگره سالیانه قلب و عروق ایران