دوران بلند سیاست ورزی و تصدی مسئولیت های عالی هاشمی با فراز و نشیب ها و مراحل تحول مختلف همراه بوده و در طول این مدت علاقمندان و منتقدانش او را به اوصاف متعدد نامیده...
شخصیت راز آلوده هاشمی رفسنجانی