هیأت انصارالحسین (ع) از هیأت تاریخی کشور/ ویژگی هیأت انصارالحسین (ع)/ کارهای آموزشی هیات انصارالحسین (ع)/ حساسیت ساواک به جلسات هیات انصارالحسین (ع)/ حضور مداوم ساواک در جلسات هیات انصارالحسین (ع)/ حساسیت رژیم نسبت به...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع اعضاء هیئت انصارالحسین (ع)