هدف از این مقاله بررسی فرازهای اصلی سیاست‌های پولی بعد از جنگ در تصحیح و اصلاح اختلال‌های پولی در دوران ریاست‌جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی است. اختلال‌های اقتصادی در یک جامعۀ درحال‌جنگ موجب انحراف‌های پولی و...
مدیریت سیاست‌های پولی بازسازی بعد از جنگ - مقاله دکتر سید محمدحسین عادلی