سخنی با سازندگان فیلم ماجرای نیمروز (رد خون): سازندگان این فیلم می توانند آقای هاشمی را دوست نداشته باشند، به عملکرد او نقد یا حتی با او دشمنی داشته باشند، یا نظیر عموم همفکران سیاسی...
در روایت تاریخ (صادق) باشیم