نبوغ و هوش سیاسی این سیاستمدار تاریخ ساز از همان ابتدای مبارزه و پیروزی انقلاب وی را شاخص و مورد توجه قرار داد.
نقشی مجزا