اگر از من سؤال کنند تجربه‌ات از این سال‌ها در کنار آقای هاشمی بودن چیست و ایشان را چگونه معرفی می‌کنی، در پاسخ می‌گویم تمام ویژگی‌های مطرح شده قبول است اما از دید من آقای...
نتایج دیپلماسی پنهان

انقلابی بودن، حکمت و واقع گرایی، توجه به همبستگی و وحدت در برابر استکبار، تفرقه افکنی ها و فتنه افروزی ها از برجسته ترین ویژگی های ایشان بود.
اثراتی روشن در مراحل دشوار