آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در طول عمر خود حتی در زمانی که مسئولیت ریاست جمهوری و فرماندهی جنگ را برعهده داشتند، در مسائل تقنینی کشور دستی داشتند و ایشان را می‌شود پدر تقنین در جمهوری اسلامی...
پدر تقنین در جمهوری اسلامی

حضور ایشان در هر نهادی واقعا سنگینی آن نهاد را افزایش می‌داد؛ یعنی زمانی که ایشان رئیس مجلس بودند وزن، جایگاه و سنگینی مجلس در میان نهادهای کشور بیشتر بود و زمانی که رئیس‌جمهور بودند...
مجمع و یک رویه خلاف قانون اساسی