اجتهاد در اسلام، منابع فقه اسلامی،تفاوت های دین با مکتب های بشری،شیعه و باز شدن باب اجتهاد، علم شناخت قرآن، علت رشد تک بعدی فقه شیعه،لزوم همراهی بازمان،اخباری ها و اصولی ها، بدعت های دینی،
سخنرانی آیت الله هاشمی  رفسنجانی در باره اجتهاد