ترور شخصیت ها، اولین نماز جمعه، 7 تیر ، 8 شهریور، مجلس شورای اسلامی ، نماینده امام در شورای عالی دفاع، سخنگوی شورای عالی دفاع
مقدمه کتاب خاطرات سال 1360