برای ما فوق العاده است تا حمایت شما را در زمینه های اقتصادی، صنعتی فرهنگی و اجتماعی داشته باشیم.
رجل سیاسی معروف و مهم

شما در برقراری و بازگشت صلح به تاجیکستان زحمات فراوانی کشیدید و سهم بسزایی داشتید. به همین خاطر ملت ما از شما تشکر کرده و نام نیک جناب عالی در تاریخ تاجیکستان ثبت شده است.
بنیانگذار روابط تاجیکستان و ایران

پدرم از نظر شخصیتی از خشونت دوری می‌کردند و از این نظر، از جنگ راضی نبودند ولی مسئولیت‌هایی را در طول جنگ داشتند. من دائما در خانه بودم و زیاد سؤال می‌کردم‌، هروقت از ایشان...
فرمانده صلح بود

آیت الله هاشمی می گوید: «اولین جرقه های فکری سیاسی- اجتماعی من با تجاوز استعمار و سلسله بیگانه شکل گرفت... و اولین جرقه ای که شخصیت سیاسی ام را ساخت امام بود و به حق...
از کشتار و زندان خوشم نمی آید