روز جمهوری اسلامی/۱۲ فروردین/قاطعیت امام / همه پرسی/ سیاست «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی»/ «جمهوری»، / «جمهوری دموکراتیک»/«جمهوری دموکراتیک اسلامی»/«دموکراتیک خلق»/ ایدئولوژی مذهبی/ناسیونالیسم/ جمهوری ملّی/ و یا جمهوری مطلق/شورای انقلاب/برگه رای/ حکومت اسلامی
مصاحبه آقای هاشمی با روزنامه جمهوری اسلامی پیرامون روز جمهوری اسلامی و همه پرسی و...

پایه شورای انقلاب هنگام اقامت امام در پاریس ریخته شد. در آذر ماه 1357 به دستور امام اعضای آن انتخاب و از طرف آیت الله مرتضی مطهری مصاحبه و دعوت شدند و عبارت بودند از...
حکم امام خمینی برای تشکیل شورای انقلاب

شرح اتفاقات ماه‌های آخر مبارزه/ حفظ امنیت راهپیمایی‌ها، دغدغه اصلی مبارزین/ اندیشه‌های تشکیل کمیته‌های متعدد، از جمله کمیته استقبال از امام/ اختلاف‌نظرهای مبارزین و مردم درباره آمدن یا نیامدن امام/ تحصن روحانیون در دانشگاه تهران...
مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با مسئولین کمیتـه راهبردی تألیف و تدوین نقش کمیتـه انقلاب در انقلاب اسلامی

ترکیب اول شورای انقلاب که با پیشنهاد نخست‌وزیر و تصویب وزرای دولت موقت صورت گرفت، عبارت بود از آقایان: طالقانی، مطهری، هاشمی‌رفسنجانی، بهشتی، مهدوی‌کنی، موسوی‌اردبیلی، باهنر، یزدی، صدر حاج‌سیدجوادی، کتیرایی، تیمسار قرنی و من، به...
سرنوشت اعضای شورای انقلاب

ترکیب اول شورای انقلاب که با پیشنهاد نخست‌وزیر و تصویب وزرای دولت موقت صورت گرفت، عبارت بود از آقایان: طالقانی، مطهری، هاشمی‌رفسنجانی، بهشتی، مهدوی‌کنی، موسوی‌اردبیلی، باهنر، یزدی، صدر حاج‌سیدجوادی، کتیرایی، تیمسار قرنی و من، به...
سرنوشت اعضای شورای انقلاب