پایه شورای انقلاب هنگام اقامت امام در پاریس ریخته شد. در آذر ماه 1357 به دستور امام اعضای آن انتخاب و از طرف آیت الله مرتضی مطهری مصاحبه و دعوت شدند و عبارت بودند از...
حکم امام خمینی برای تشکیل شورای انقلاب

هاشمی رفسنجانی می فهمید که هفت تیر و هشت شهریور چه اتفاقی افتاده است. با آن روحیه، شاید در 15 دقیقه ایشان تلفنی شورای ریاست جمهوری را تشکیل داد، آیت الله مهدوی کنی را به...
دست از تزریق امید و اعتماد بر نمی داشت