بارها دیدم آقای هاشمی رفسنجانی مدیران مختلف را نصیحت می کنند و می گوید تفرقه ایجاد نکنید، به عقاید دیگران احترام بگذارید، اختلاف از یک جا شروع می شود و دیگر نمی شود آن را...
ایرانی ها را یک ملت می دانست