محمد هاشمی برادر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی درباره انتشار تازه ترین کتاب خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی مصاحبه کرد و رأی آقای هاشمی در انتخابات 76 را افشا کرد.
آیت الله هاشمی و انتخابات 76