سردار سازندگی- رؤیای ناتمام - هماهنگی و تفاهم با رهبری - معضل تندروها و خودسرها در دستگاه‎‏های حاکمیتی - انتخابات ریاست‏ جمهوری -
مقدمه کتاب خاطرات سال 1375