توجه به احادیث از دوران جوانی/ مرکز دارالحدیث یک مؤسسه جوان/ اهمیت زیاد تأسیس کتابخانه دارالحدیث/ نیروی انسانی عمده‌ترین سرمایه دارالحدیث/ لزوم تقویت امکانات مالی دارالحدیث با دانشکده حدیث شهر ری یک نقطه مثبت/ ابراز...
مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی  با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی درباره اهمیت دارالحدیث