محمد هاشمی برادر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی درباره انتشار تازه ترین کتاب خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی مصاحبه کرد و رأی آقای هاشمی در انتخابات 76 را افشا کرد.
آیت الله هاشمی و انتخابات 76

روزنامه سازندگی در گزارشی از نقش آفرینی آیت‌الله هاشمی در انتخابات دوم خرداد به نفع خاتمی نوشته بود، با اینحال تحلیل ارگان حزب کارگزاران با استناد به خاطرات سایر افراد رد می‌شود.
افشای یک راز درباره آیت الله

تاریخ ایرانی: آغاز هشت سال ریاست‌جمهوری آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی، مصادف بود با پایان جنگی هشت ساله میان ایران و عراق؛ نبردی نابرابر که طی آن بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی کشور از بین رفت؛ بنابراین...
هاشمی بستر را برای دوم خرداد آماده کرد