تاریخ، مقاطع فراوانی از نقش کلیدی و تأثیرگذاری فراوان جناب‌عالی در عراق سراغ دارد که به دنبال مصالح و منافع مردم تلاش می‌کردید.
نقش کلیدی در عراق

«بهزاد نبوی، فعال با سابقه اصلاح‌طلب تا پیش از سال ۸۸ دست به قلم بود؛ می‌نوشت، مصاحبه می‌کرد و تحلیل ارائه می‌داد اما این روند طی چند سال دچار سکته شد؛ به گونه‌ای که حضورش...
هاشمی‌رفسنجانی به ناطق‌نوری رای داد اما ...