گرچه فقدان او عظیم و جانکاه است؛ اما مصیبت عظمی جفایی است که در سالهای اخیر بر او روا داشتند و آنچه که عظمت روح بلندش را صد چندان می کند، صبوری او بر شکسته...
مرد اساطیری ایران معاصر