اسحاق جهانگیری برای نخستین بار روایت می کند چگونه با تصمیم رییس دولت سازندگی استاندار اصفهان شد.
او سه خط قرمز داشت...