طراح خانه موزه: برای اولین بار که وارد این خانه شدم ساده زیستی آیت الله هاشمی تاثیر گذار بود.
خانه ای که موزه می شود

آیت الله هاشمی رفسنجانی نه برای نظام و نه برای مردم و نه برای خودش بن بست قائل نبود و در سخت ترین شرایط هم وقتی به او مراجعه می‌شد، برای مشکلات راه حل و...
معتقد بود هیچ وقت بن بستی وجود ندارد