او با صراحت در گفتار، در یادداشت‌های روزانه‌اش، مطالبی را ذکر کرد که شاید در آینده، تأثیرگذار باشد و به تنویر افکار عمومی کمک کند.
خاطره‌نگارِ انقلاب