بزرگترین دلیل تعلق خاطر آقای هاشمی به امام خمینی، بیزاری ایشان از ریا بود. پرهیز شدید از ریا و خود اتکایی، روح هاشمی را در برابر دشمنی ها واکسینه نمود.
وزیر خارجه امام از سال چهل و دو

او محبوب امام بود و خادم مردم؛ هرکجا که او مسئولیت آن را بر عهده داشت، مایه آرامش امام و رهبری و مردم بود. او تحلیل‌گیری توانا بود که جهان را به‌خوبی می‌شناخت.
فرزند ثابت قدم روح الله

«هاشمی‌هراسی» موضوعی است که شاید بتوان اذعان داشت سال‌هاست در بخش‌های مختلف کشور حاکم شده و صداوسیما از جمله پیشتازان این عرصه است. این مشی پس از رحلت آیت‌ا... هاشمی پررنگ‌تر شد و کمتر نامی...
ادامه یافتن هاشمی هراسی در رسانه ملی