اسحاق جهانگیری برای نخستین بار روایت می کند چگونه با تصمیم رییس دولت سازندگی استاندار اصفهان شد.
او سه خط قرمز داشت...

آیت الله هاشمی رفسنجانی نه برای نظام و نه برای مردم و نه برای خودش بن بست قائل نبود و در سخت ترین شرایط هم وقتی به او مراجعه می‌شد، برای مشکلات راه حل و...
معتقد بود هیچ وقت بن بستی وجود ندارد