روز جمهوری اسلامی/۱۲ فروردین/قاطعیت امام / همه پرسی/ سیاست «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی»/ «جمهوری»، / «جمهوری دموکراتیک»/«جمهوری دموکراتیک اسلامی»/«دموکراتیک خلق»/ ایدئولوژی مذهبی/ناسیونالیسم/ جمهوری ملّی/ و یا جمهوری مطلق/شورای انقلاب/برگه رای/ حکومت اسلامی
مصاحبه آقای هاشمی با روزنامه جمهوری اسلامی پیرامون روز جمهوری اسلامی و همه پرسی و...

ما ممکن است از موضع انتقادی بگوییم که او برخی انتظارات دگراندیشان را برآورده نکرد، اما نمی‌توانیم این واقعیت را کتمان کنیم که او یکی از رهبران سیاسی جمهوری اسلامی بود که به شیوه‌ای خاص،...
نماد آرزوهای تاریخی ایران

هاشمی با اینکه از ابتدا در لباس روحانیت کار خود را آغاز کرد، اما فراتر از یک روحانی متعارف می‌اندیشید و عمل می‌کرد. دامنۀ علایق و فعالیت‌های هاشمی، فراتر از یک روحانی حوزوی بود.
آن‌سوتر از روحانیت متعارف

نخبگان علمی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، مخصوصاً در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا به جایگاه جناب عالی در حل مسایل و مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی، نگاه ویژه ای دارند.
نقشی فراتر از جایگاه اسلامی

افسوس که سفارشات اکید امام همواره میفرمودند هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید و همه قلم هایتان را علیه شیطان بزرگ بکار بگیرید، امروز مورد غفلت قرار گرفته و حتی عده ای که باید...
هاشمی رفسنجانی و مشروعیت آسمانی فقیه