مسائل فقهی از عرف تا شرع/ اهمیت موضوع در فقه و اجتهاد/ جایگاه عرف در اجتهاد/ شیوه‌های سنتی شورای نگهبان برای بررسی قوانین مترقی مجلس/ نمونه‌هایی از مصوبات معطل مجلس در شورای نگهبان/ روند تدریجی...
مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با سـایت جمـاران