حوزه علمیه باید از آقای هاشمی رفسنجانی برای تفسیر راهنما تقدیر کند.
نقد، لازمه تفسیر

برداشت‌های آیت‌الله هاشمی در بسیاری از مداخل مانند آزادی، اشراف و استبداد در این مجموعه بسیار عجیب است همچنین واقع‌گرایی از دیگر ویژگی‌های تفسیر راهنماست زیرا کلیات ابوالبقاء بسیار مطرح است ولی ایشان ناظر به...
"تفسیر"، یادگار قرآنی هاشمی رفسنجانی