در زمانی که شکنجه ها وجود داشت و همه مجبور بودند در زیر شکنجه ها اعتراف کنند و بنده ناظر بودم که چگونه دختران و پسران جوان حزب توده را می‌آوردند و می‌خواستند جلوی خرس...
نقش آیت الله هاشمی در تاریخ نگاری