عضو جامعه مدرسین با تاکید بر اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی نیروی ارزشمندی برای انقلاب و رهبری انقلاب بود، گفت: صرف نظر از بحث های سیاسی و سلیقه ای باید گفت آیت الله هاشمی شخصیتی...
نسبت به هجمه ها صبور بود