سعی می‌کنم در نگاهش، افکار یک انقلابی باسابقه را که برگ مهمی از شناسنامه انقلاب است جست‌وجو کنم و آرزوهایش برای آینده کشور.
برگی از خاطرات که بسته شد

شما از قدیمی ترین و کارکشته ترین انقلابیون نسل اول هستید و با نفوذ و تجربه ای که دارید خواهید توانست با اقتدار خواسته های برآمده از جامعه را جامه ی عمل بپوشانید.
تجربه مدیریتی نسل اول انقلاب