برنامه‌های مجمع متخصصین و مدرسین/ پیشرفته اندیشه‌های متحجر در قم/ اهمیت ارتباط مراجع و علمای حوزه‌های علمیه با هاشمی رفسنجانی/ مقابله با هاشمی، نقطه اشتراک جریان‌های افراطی/ عهد و پیمان هاشمی با خود و خدا/...