طرح مباحث دینی و اجتماعی در «کویر» اسلام‌ستیزی رژیم پهلوی و نگاهی جامعه‌شناسانه به «اسلام‌شناسی» و بیان خالی از اغراق‌های اغواکننده در «فاطمه، فاطمه است» و به‌کارگیری نثر سلیس و روان در نوشتار و شیوه‌ای...
پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی در خصوص دکتر علی شریعتی