روز جمهوری اسلامی/۱۲ فروردین/قاطعیت امام / همه پرسی/ سیاست «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی»/ «جمهوری»، / «جمهوری دموکراتیک»/«جمهوری دموکراتیک اسلامی»/«دموکراتیک خلق»/ ایدئولوژی مذهبی/ناسیونالیسم/ جمهوری ملّی/ و یا جمهوری مطلق/شورای انقلاب/برگه رای/ حکومت اسلامی
مصاحبه آقای هاشمی با روزنامه جمهوری اسلامی پیرامون روز جمهوری اسلامی و همه پرسی و...