افکار جهانی مبارزین قبل از انقلاب/ حساسیت مبارزین نسبت به کشورهای استعمارزده/ مظلومیت تاریخی کشورهای آفریقایی/ آمادگی ایران برای کمک به کشورهای آفریقایی/ تأمین استقلال سیاسی و اجتماعی کشور، اولین کار انقلاب/ سیاست خاص اروپایی‌ها...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در مجمع شرکت‌کنندگان در سمینار سوم آفریقا و راه‌های عملی توسعه