حدیث دیگران

59 سال رفاقت

  • دوشنبه ۱ دی ۱۳۹۹
اول دی ماه 99 است. چهار سال است که هاشمی دیگر نیست و خدا می داند در دل خامنه ای چه می گذرد!

دی ماه که می آید نبض تاریخ نامرتب می شود.

مرد اعتدال در اوج ناباوری می رود و رفیقش را در آتش اتفاقات سیاسی تنها می گذارد.

نماهنگ ذیل تنها گوشه هایی از رفاقت 59 ساله را روایت می کند.

خدا می داند که چه اسراری در دو دل بود

و این روزها فقط خدا می داند که در دل رفیقش چه می گذرد.

ویدئوها