حدیث دیگران

نقش کلیدی در عراق

سید عمار حکیم (رئیس مجلس اعلای عراق)

  • تهران
  • دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۳
تاریخ، مقاطع فراوانی از نقش کلیدی و تأثیرگذاری فراوان جناب‌عالی در عراق سراغ دارد که به دنبال مصالح و منافع مردم تلاش می‌کردید.

آیت‌الله شهید سید محمدباقر حکیم و مرحوم آیت‌الله سید عبدالعزیز حکیم تعابیری فراموش نشدی درباره جناب عالی داشته اند. تاریخ، مقاطع فراوانی از نقش کلیدی و تأثیرگذاری فراوان جناب‌عالی در عراق سراغ دارد که به دنبال مصالح و منافع مردم تلاش می‌کردید. شیعه، عراق را برای همه مردم با همه مذاهب و قومیت‌ها می‌خواهد و در طول یازده سال گذشته نشان داده که علی‌رغم اختلافات داخلی، در کلیت عراق به اصل دمکراسی اعتقاد دارد و به لوازم آن پایبند است.