سخنرانی
  • صفحه اصلی
  • سخنرانی
  • نطق پیش از دستور ریاست مجلس شورای اسلامی آیت الله هاشمی رفسنجانی

نطق پیش از دستور ریاست مجلس شورای اسلامی آیت الله هاشمی رفسنجانی

  • سه شنبه ۱۶ تیر ۱۳۶۶

جلسه: 431
میلاد پر برکت حضرت ثامن الائمه - تشکر از رزمندگان در تداوم عملیات جنگی

بسم اللّه الرحمن الرحیم ،  میلاد پر برکت حضرت ثامن الائمه را خدمت عموم‌ملت عزیزمان و رهبر گرانقدرمان از طرف نمایندگان مجلس تبریک عرض‌می‌کنیم و تشکر می‌کنیم از رزمندگانمان که در تداوم عملیات فتح ها و نصرها،امان را از دشمن بریده اند و در شرایطی که شیطان بزرگ قصد ماجراجوئی درمنطقه دارد قدرت خودشان را به نمایش می گذارند که دشمنان اسلام را از قدرت‌لایزال این مردم مسلمان و جان برکف، غفلت ایجاد نشود.
یک تذکری در مورد مسائلی که دیروز آخر جلسه اتفاق افتاده لازم است‌خدمت نمایندگان محترم عرض بکنیم که در جریان آنچه که اتفاق افتاده وسوابقش باشند و هم مردمی که از تریبون جریان را شنیده اند. هیأت رئیسه براساس آن دستوری که اول دوره دوم مجلس حضرت امام فرمودند که اگر احیاناًدر تریبون مجلس نیست به کسی خارج از مجلس چیزی گفته شد که او احساس‌مظلومیت کرد و خواست از خودش دفاع بکند به گونه‌ای ترتیب داده بشود که‌حق او ضایع نشود. هیأت رئیسه ترتیبی داده بود که چند نفر از افراد صالح‌اینگونه شکایات را رسیدگی کنند و در موقع مقتضی از تریبون پخش بکنند. این‌برنامه پیش از آن که کاملاً پخته بشود و همه جانبه آماده بشود و در دستور  
هفتگی قرار بگیرد که نماینده ها هم مطلع بشوند. با اشتباه یکی از اعضای هیأت‌رئیسه و اداره قوانین در دستور قرار گرفته بود که دیروز بدون سابقه شروع کردندبه خواندن، به خاطر اینکه در دستور اعلام شده بود اول وقت. نمایندگان هم به‌حق اعتراض کردند، چون طبق روال معمول نبوده، در دستور هفتگی نبوده ومخصوصاً آن موردی که اول اعلام شد اصلاً از مصداق دستور حضرت امام هم‌خارج بوده، لذا اعتراض نماینده ها وارد بود و قطع کردند ادامه را و این باید در هیأت رئیسه مجدداً بررسی بشود. هم فرمان حضرت امام اجرا بشود که در آن‌صورت نمایندگان هم کمال رضایت را دارند اگر دقیقاً فرمان امام بدون عوارض‌اجرا بشود و ضمناً جناب آقای بیات مراجعه کردند به من فرمودند که چون درمورد ایشان چیزی پخش شد ایشان فرمودند که من قبول ندارم که اعتراف کرده‌باشم که در آن جریان اشتباه کردم یا قصور کردم یاتقصیر کردم، منتها از حق خودصرفنظر می کنم برای اینکه مسأله کشدار نباشد و مسائل حل بشود ما هم ازایشان تشکر می‌کنیم که مسأله را قطع فرمودند.