سخنرانی
  • صفحه اصلی
  • سخنرانی
  • نطق پیش از دستور ریاست مجلس شورای اسلامی آیت الله هاشمی رفسنجانی

نطق پیش از دستور ریاست مجلس شورای اسلامی آیت الله هاشمی رفسنجانی

  • تهران-مجلس شورای اسلامی
  • دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۶۰

جلسه: 60/3/25 - 15 June 1981

توضیح درباره جریانهای تضعیف کننده مجلس

آقای شهرکی گفتند که مجلس کار نکرده است و یا در جهت اختلاف حرکت‏کرده است. من قضاوتش را به ملت و کسانی که کار این مجلس را دیدند، واگذارمی‏کنم. آنچه که ایشان می‏گویند اختلاف از ناحیه مجلس است، نهایت بی‏انصافی‏است کارهایی که در جهت تفرقه ملت در بیرون [از مجلس] می‏شود که نمونه‏اش‏همان بیانیه‏ای است که دیروز اینجا خوانده شد. (حالا در موردخواندنش هم‏می‏گویم) نمایندگان با نهایت بردباری و به دستور امام دندان روی جگر گذاشتندو جواب ندادند، قضیه منجر شد به اینکه امام خودشان هیأت حل اختلاف‏معرفی کنند و هیأت حل اختلاف علیرغم توصیه‏های مکررش که سعی کنیدائتلاف به وجود بیاورید، صبر کردند و چیزی نگفتند. فقط در این اواخر پرده‏هادریده شد، گفتند بنابراین بی‏انصافی است که اینجا مجلس را متهم بکنیم که درجهت تفرقه حرکت می‏کند. این عین حرفی است که لیبرالها و دشمنان خارجی مامی‏خواهند بگویند و ما از زبان یک نماینده‏ای - که میل نداشتیم، ایشان این‏حرف را بزنند - می‏شنویم. مجلس اگر می‏خواست حقایق را آن طور که می‏گذردبگوید که می‏گفت؛ بعد توجه کردید که مجلس چه چیزهایی نگفته است. منتهااین دستور امام بود که مجلس سکوت کرد و شما در مورد نامه‏ای که آقایان‏نوشته‏اند (البته طبق معمول با وقت قبلی خوانده شد)، قضاوت کنید! خوشبختانه‏عمل دیروز و امروز، خودش، حرف آقایان را رد می‏کند و احتیاج به جواب من‏نیست. وقتی که آقای غضنفرپور27 نامه‏ای را پشت تریبون می‏خوانند که ماجسارتش را از پیکاری‏ها و مجاهدین خلق و منافقین خلق هم نمی‏بینیم که‏بگویند در مجلس خفقان و جوسازی هست! وقتی نماینده‏ای به مجلس می‏آید وهمین بیانیه را می‏خواند و بیرون می‏رود(آقایان سلامتیان28 و غضنفرپور مأموربودند و آمدند اینجا همین بیانیه را خواندند و بیرون رفتند)، وظائف‏نمایندگی‏اش را انجام نداده است.[اینان] در بحث و در رأی شرکت نکردند.بردباری شما و من به عنوان مسؤول اداره مجلس آنقدر بود که کلمه‏ای در بین‏صحبتهای ایشان نگفتیم. آقایان باز می‏فرمایند که جوسازی است و محیطمجلس خفقان است! برادر من! توطئه روشن است. بنابود مجلس را از اعتباربیندازید، نشد. آخرین حرکتشان هم این است که اعلام کنند که چون مجلس این چنین است ما به مجلس نمی‏آییم و باز یک استثناء در پرانتز می‏گذارند که دربحث جنگ و بودجه می‏آییم. البته من علتش را می‏فهمم که چرا می‏گویند مامی‏آییم. من با آیین نامه موجود نمی‏توانم کاری بکنم. این آیین نامه، آیین نامه‏مجلس انقلابی نیست. ملت ایران بدانند، مردم تهران بدانند که نمایندگانشان درمجلس، این طور خدمت می‏کنند.

روزی که ما برای یک رأی یک نفر، مجلس را یک ربع معطل می‏کنیم تا به‏حدنصاب برسیم، آقایان می‏گویند که معترضاً نمی‏آییم. همین امروز صبح آقای‏دکتر سامی29 را اینجا دیدم. اگر از دم در مجلس می‏ترسید. صبح هنگام اینجا چه‏کار می‏کردید؟ من بارها اعلام کرده‏ام، اگر کسی را جلو در مجلس پیدا کردید که‏کوچکترین چیزی گفت، به من بگویید. تا به حال یک نفر را هم شما معرفی‏نکرده‏اید. برنامه آقایان این است که مجلس را از اعتبار بیاندازند. با آن مقاله‏ها،بن بستها و حرفها نتوانستند، حالا متوسل به یک اعلامیه شده‏اند. نقض‏حرفشان[در متهم کردن مجلس به خفقان]این است که آقای معین‏فر30 با نهایت‏امنیت [اعلامیه را] از تریبون مجلس می‏خوانند و من از ایشان دفاع می‏کنم ونمی‏گذارم کسی به ایشان اعتراض کند. 180 نفر [نماینده]اینجا می‏نشینند و به‏حرفهایی که فحش به خودشان است، گوش می‏دهند و من به حق مورد اعتراض‏آقایان واقع می‏شوم که چرا تریبون مجلس را در اختیار کسانی می‏گذارم که‏اعلامیه آشوب مجلس را بخوانند. امّا بدانید ما از موضع قانونی حرکت می‏کنیم.اگر دادستان ما با حق قانونی‏اش روزنامه را توقیف می‏کند. من هم با حق قانونی،به نماینده اجازه می‏دهم حرفش را بزند و با همین حق اگر اهانتی به مجلس شدباید از آن دفاع کنم و بنابر وظیفه قانونی، وقتی نماینده‏ای می‏گوید محجلس درجهت اختلاف حرکت کرده است و این نسبت ناروا را به مجلس می‏دهد بایدتذکر دهم.

برادران! آقای منتظری! ارزش این تریبون مجلس را حفظ کنید. فشار نیاوریدکه این حرفها از تریبون گفته نشود. تازمانی که آیین نامه و قانون مجلس اجازه‏می‏دهد که نماینده‏ای حرفش را بزند. بپذیریم که حرفش را بزند! و صحیح هم‏هست، اظهارنظر کنند؛ امنیت و احترامشان هم باید کاملاً محفوظ بماند. آنها هم‏باید تحمل داشته باشند که جوابشان را بشنوند، اگر مجلس را از این خاصیتش بیندازیم، مجلس زنده و مناسبی نخواهد بود. البته حدودی هم دارد نباید به‏مجلس اهانت شود وقتی آقای شهرکی می‏گویند مجلس حرف زده، خوب است‏به جای اینکه بگویند ممکن است که چنین حرفی زده باشد. همان افرادی که‏فکر می‏کنند حرف زده‏اند[نام ببرند]تا آنها بتوانند دفاع کنند بهتر است آقایان به‏این شکل با مجلس طرف نشوند. این مجلس خیلی دشمن دارد.

امروز بعد از امام، این مجلس، سنگر دوم انقلاب است هر یک از 220نماینده‏ای که در مجلس نشسته‏اند مورد اعتماد مردم هستند. این جمع مایه امیدمردمند دل مردم را نلرزانید ارگانهای انقلاب را نشکنید. جمله‏ای علیه مجلس ازتریبون نگویید. البته اگر حرف صحیح باشد آدم تحمل می‏کند، اما وقتی خودمان‏می‏گوییم، مقداری تحملش مشکل می‏شود! سندگیری می‏کنند و سوءاستفاده‏می‏شود. سعی کنید این جور نشود.