مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه بآیت الله هاشمی رفسنجانی با خبرنگاران داخلی و خارجی پیرامون جنگ، مسائل بانکی، گروگانها، خرید اسلحه از شوروی

مصاحبه بآیت الله هاشمی رفسنجانی با خبرنگاران داخلی و خارجی پیرامون جنگ، مسائل بانکی، گروگانها، خرید اسلحه از شوروی

  • دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۵۹

 

س ـ شما به عنوان عضو شورای عالی دفاع توضیح دهید که آیا در ارتباط با شرایط پنجگانه عراق توسط وزیر خارجه کوبا، شورای عالی دفاع مذاکراتی انجام داده است و یا احیانآ تصمیماتی را اتخاذ نموده است؟

ج - پیش از اینکه به مسافرت بروم، آقای بنیصدر گفتند که عراق پیشنهاد کرد که بدون سروصدا از ایران برود و بعد آتشبس اعلام شود. نظر شورای عالی دفاع این بود که تا سربازان عراقی در ایران هستند، ما دفاع میکنیم و هیچ قیدی برای خودمان قایل نیستیم. در مدتی که من نبودم، اگر در جلسهها مطرح شد، خبر ندارم. بعد از آمدنم هم به علت بیماری آقای بنیصدر، فقط یک جلسه داشتهایم که در آن پیام کوبا مطرح نشد. ممکن است در غیاب من مطرح شده باشد.

س ـ علت این پیشنهاد عراق را در چه میبینید؟

ج - در ضعف عراق میبینیم. یکبار دیگر گفتهام که صدام در بنبست قرار گرفته است. اگر بماند، هر روز باید متحّمل تلفات سنگین شود و اگر بخواهد برود، برای رفتن خود به بهانهای نیاز دارد. چون مردم عراق از او خواهند پرسید که این تلفات به خاطر چه بود؟ صدام به دنبال راهی میگردد تا خود را نجات دهد و بهنظر ما دیگر بهصدام نباید اجازه داد تا نجات پیدا کند. چرا که به مردم عراق، مردم ایران و به مردم منطقه ظلم است.

س ـ اگر در عراق حکومتی همانند کشورهای سوریه و لیبی روی کار آید، یعنی کودتا شود، موضع ایران چه خواهد بود؟

ج - اصلا نمیخواهیم در امور داخلی عراق دخالت کنیم. صدام برای ما به عنوان یک جنایتکار جنگی مطرح است. نه به عنوان یک رئیس دولت و این مردم عراق هستند که باید سرنوشت خود را تعیین کنند. ما میتوانیم با آنها کنار بیاییم. اما اگر کودتای آمریکایی در عراق بشود و مردم ناراضی باشند، موضع ما مثل گذشته است و نمیتواند خوب باشد.

س ـ آقای هاشمی، به دلیل یک سری توهمات، تعدادی از افراد جامعه موجودیهای خود را از بانکها بیرون کشیدهاند، شما چه پیامی برای مردم در خصوص تأمین امنیت بانکی دارید؟

ج - این مردم دو تیپ میتوانند باشند: یک تیپ عواملی که عمدآ و از روی آگاهی و قصد سوء این کار را انجام دادهاند. یعنی ممکن است یک عده سرمایهدار که دل خوشی از انقلاب ندارند، چنین کاری را کرده باشند که برای آنها پیام هم خیلی مؤثر نیست. ولی ممکن است تبلیغاتی که از طرف ضدانقلاب و دشمن میشود، یک عده را فریب داده باشد و آنها خیال کرده باشند که دولت در جنگ است و شاید نسبت به سپردههای مردم اعتبار قبلی را قایل نشود و سپردههای آنها بهخطر بیفتد. اگر چنین کاری را کرده باشند، من به این گونه افراد میگویم که این تبلیغات اشتباه و دروغ است و یک دولت هیچ وقت اقتصاد خود را فلج نمیکند که با مقررات و تعهدات بانکی و پولهای مردم، اعتبارش را از دست بدهد، توقع ما از مردم مخصوصآ آنها که به انقلاب و کشور و اقتصاد کشور علاقه دارند، این است که هر چه سریعتر پولهایی را که در خارج از بانک دارند، به بانک برگردانند و بدانند که این عمل کمک شایانی به اقتصاد کشور و نجات آن است. مطمئن باشند که در هرحال بانکها امنترین نقطه برای حفظ پولهای آنها هستند و جمهوری اسلامی به خاطر خصیصه اسلامی بودن و مردمی بودنش هیچ وقت تصمیمات خلقالساعه نمیگیرد که یک دفعه پولهای مردم را از بانکها مصادره کند و تمام تبلیغات در این زمینه دروغ است.

س ـ کار رسیدگی به مسأله گروگانها به کجا رسید؟

ج - من، دیگر در مسأله گروگانها نقش فعالی ندارم. اطلاعی که در این زمینه دارم این است که کمیسیونی در این رابطه در ایران تشکیل شد و این کمیسیون در مورد حرفهایی که آمریکا قبلا بهصورت مبهم زده بود، توضیحاتی خواست. آن طور که آقای بهزاد نبوی بهمجلس گزارش دادهاند، این دفعه آمریکا تقریبآ روشنتر نظرات خود را بیان کرد و گفته که حاضر است این خواستهها را بدهد. آمریکا در گذشته چهار اصل ما را قبول کرده بود و اینبار در مورد اجرای آنها هم قدمهای روشنتری برداشته است. به نظر ما در حلّ مشکل جلوتر آمده است. ولی هنوز هم جای سؤال باقی است.

س ـ نظر شما در مورد راهپیمایی مردم اصفهان و درخواست آنان از مجلس چیست؟

ج ـ تاکنون در این مورد نامههای زیادی از اصفهان و شهرهای دیگر به ما رسیده است. این موضوع باید در هیأت رئیسه مطرح شود تا ببینیم چه میتوانیم، بکنیم.

س ـ در جلسه اخیر روحانیت مبارز در رابطه با جریانهای موجود در جامعه که رئیس جمهور و نخستوزیر هم در آن شرکت داشتند، مطالبی بفرمایید.

ج ـ این جلسه هم مثل جلسات پیش بود و بهنظر من مسأله مهمی در آنجا پیش نیامد. ما از این برخوردها و جلسهها تا به حال زیاد داشتیم.

س ـ خبرنگار کانادایی درباره خرید اسلحه از شوروی توسط ایران چه پرسید و شما چه پاسخی دادید؟

ج ـ از من پرسیدند ایران از شوروی اسلحه میخرد؟ گفتم ما خود را برای خرید اسلحه به جای خاصی محدود نکردهایم.