مصاحبه
  • صفحه اصلی
  • مصاحبه
  • مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با خبرنگاران روزنامه های انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی پیرامون کابینه دولت و انتخابات ریاست جمهوری روابط مجلس و رئیس جمهور

مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با خبرنگاران روزنامه های انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی پیرامون کابینه دولت و انتخابات ریاست جمهوری روابط مجلس و رئیس جمهور

  • پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۹

 

س - نظرتان راجع به دو روزنامه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی چیست؟

ج - روزنامه جمهوری اسلامی را از انقلاب اسلامی، اصیلتر میبینم. چون بیشتر در خط امام است. امیدوارم این دو روزنامه با یکدیگر همکاری داشته باشند و بیشتر به هم نزدیک شوند و خط مشترکی را دنبال کنند. چرا که هر دو، روزنامهای هستند که بعد از انقلاب تأسیس شدهاند و باید مکمل همدیگر و نه مزاحم همدیگر باشند.

س - چه انتقادی بر روزنامه انقلاب اسلامی میبینید؟

ج - نقدی که بر روزنامه انقلاب اسلامی دارم، عجله در پخش نوار آقای دکتر حسن آیت بود که قبلا نظراتم را در حول و حوش این قضیه اعلام کردهام.

س - در کابینه دولت آینده شرکت خواهید کرد؟

ج - قانونآ به عنوان نماینده مردم در مجلس شورا نمیتوانم در کابینه باشم، مگر اینکه استعفا بدهم.

س - برای انتخابات ریاست مجلس چه فعالیتهایی کردهاید؟

ج ـ راجع به ریاست مجلس، هنوز تصمیم جدی نگرفتهام و شرطی هم برای پذیرفتن ریاست مجلس ندارم، جز آنچه که در آیین نامههای داخلی مجلس تصویب شد. البته از طرف دوستان در این مورد پیشنهادهایی شده است و تاکنون هیچ فعالیتی نکردهام.

س - نظرتان راجع به هماهنگی مجلس و رئیس جمهور چیست؟

ج - هماهنگی مجلس و رئیس جمهور میتواند در پیشبرد اهداف انقلاب تأثیر زیادی داشته باشد.

چنانچه مجلس و رئیس جمهور هماهنگ نباشند. به انقلاب خیلی خسارت وارد میشود انقلاب احتیاج به سرعت عمل دارد و این هماهنگی در سرعت عمل بیتأثیر نیست. مجلس و رئیس جمهور میتوانند کارهای همدیگر را تکمیل کنند.

س - شما تا چه حد در آینده با رئیس جمهور همکاری میکنید؟

ج - امیدوارم خیلی بتوانم، همکاری کنم، آنچه که اکنون در نظرم هست، یک همکاری کامل و نزدیک در آینده است. اما اینکه واقعیتها چگونه برای ما پیش بیاید، خدا میداند.

س - چه آیندهای برای مجلس و رئیس جمهور تصوّر میکنید؟

ج - از تجربه در این چند ماه آموختم که همیشه دستهایی از گوشه و کنار در کار است که در روابط اخلال کند. مطمئن نیستم که در آینده این دستها بیتأثیر باشند، ولی آنچه که مسلم است، اینکه باید از گذشته درس بگیریم و این دستها را بشناسیم و بشکنیم.

تحقیقآ رئیس جمهور نمیخواهد بیجهت درگیری بوجود بیاورد و مجلس هم یقینآ نمیخواهد. بنابراین اگر مفسدهای پیش بیاید، دست مفسدان و مخالفان در کار است.

س - روابطتان با بنیصدر چگونه است؟

ج - خوب است.

 

 

س - انتقادی بر رئیس جمهور نمیبینید؟

ج - انتقاد دارم. ولی با خودشان در میان میگذارم. دلیلی نمیبینم بهشما بگویم. همیشه همینطور بود. من هفتهای چند بار با ایشان ملاقات میکنم. اگر مسألهای باشد مستقیم با خودشان در میان میگذارم. حتمآ ایشان هم از ما انتقاداتی دارند و به خودمان میگویند.

س - بهنظر شما مجلس و رئیس جمهور چگونهاند؟

ج - مجلس را درست در خط انقلاب میبینم و رئیس جمهور هم قاعدتاً جز خط انقلاب، انتخاب نخواهند کرد.

س - تاکنون بنیصدر خط انقلاب را پیگیری کرده است؟

ج - خط غالب کارهایشان خارج از خط انقلاب نیست. باز میگویم که دو روزنامه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بیشتر دقت کنند.