جلسات
  • صفحه اصلی
  • جلسات
  • مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره سوم – جلسه 82 )

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی ( دوره سوم – جلسه 82 )

  • یکشنبه ۷ اسفند ۱۳۶۷

جلسه هشتادودوم                                                                    7 اسفند ماه 1367 هجری  شمسی
     (82 )                                                  بسمه تعالی            19رجب المرجب 1409هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
    دورةسوم – اجلاسیه اول
1367-1368
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه هفتم اسفند ماه 1367
فهرست مندرجات
1-اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
2- بیانات قبل از دستور آقایان :سید علی  عوض زاده – عباس ممیرزا ابوطالبی و علی اکبر ناطق نوری .
3-    تذکرات  نمایندگان مردم در مجلس به مسؤولان اجرائی کشور .
4-    تصویب لایحة جذب  نیروی انسانی به نقاط محروم ودورافتاده ومناطق جنگی .
5-    تصویب  لایحه  اجازة استخدام حداکثر 1500 نفر در وزارت  امور اقتصادی و دارائی وگمرک  جمهوری  اسلامی ایران .
6-    تصویب کلیات  لایحة اصلاح  بند ‹‹ز›› مادة 4 اساسنامه شرکت  سهامی آزمایشگاه  ومکانیک خاک .
7-     اعلام وصول طرح  دو فوریتی قطع روابط  کامل سیاسی ودیپلماتیک با دولت انگلستان و تصویب دو فوریت آن.
8-    اعلام وصول دو فقره  لایحه ویک سؤال .
9-    پایان  جلسه  وتاریخ تشکیل جلسه آینده .
جلسه ساعت هشت و پانزده دقیقه به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل شد
1-    اعلام رسمیت جلسه و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید .
رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم .با حضور 183 نفر جلسه رسمی است . دستور جلسه را اعام کنید .
 منشی- بسم الله الرحمن الرحیم .دستور جلسة هشتاد ودوم روز یکشنبه 7/12/1367 هجری شمسی مطابق با نوزدهم رجب 1409  هجری فمری .
1-    گزارش  شور دوم کمیسیون امور اداری واستخدامی در خصوص لایحه جذب  نیروی انسانی به نقاط  محروم ودور افتاده ومناطق جنگی .
2-    گزارش شور دوم کمیسیون امور اداری واستخدامی در خصوص لایحه استخدام حداکثر 1500 نفر در وزارت امور اقتصادی  و دارائی و گمرک  جمهوری اسلامی ایران .
3-     گزارش  شور اول کمیسیون مسکن و شهرسازی وراه وترابری در خصوص لایحه اصلاح بند ‹‹ز››  مادة 4 اساسنامه  شرکت سهامی آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک.
4-    گزارش شور دوم کمیسیون امور پست وتلگراف ونیرو در خصوص لایحه حفاظت د در برابر اشعه .
رئیس- تلاوت کلام الله مجید .
اعوذبالله من الشیطان الرجیم – بسم الله الرحمن الرحیم
ان فی خلق السموات والارض واختلاف  اللیل والنهار لایات  لاولی  الالباب* الذین یذکرون الله قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم ومتفکرون  فی خلق  السموات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا  سبحانک نقنا  عذاب النار*  ربنا انک من تدخل  النار فقداخزیته وما للظالمین من انصار*ربنا اننا  سمعنا منادیاً بینادی للایمان ان امنوا بربکم فامنا ربنا فاغفرلنا   ذنوبنا وکفر عناسیئاتنا وتوفنا مح الابرار * ربنا واتنا ما دعدتنا علی رسلک و لاتخزنایوم  القیمت انک لاتخلف  المیعاد*
(صدق الله العلی العظیم -  حضار صلوات فرستادند )
 ‹‹از آیة 188 تا 193 سوره آل عمران ››
2-    بیانات  قبل از دستور آقایان : سید علی عوض زاده – عباس میرزا ابوطالبی و علی اکبر ناطق نوری .
رئیس- سخنرانان قبل از دستور را بهترتیب معرفی کنید .
 منشی-آقای عوض زاده  نمایندة شیروان ،آقای  میرزا ابوطالبی نماینده بوئین زهرا و آوج ،آقای  ناطق نوری  نمایندة  تهران .
 سید علی عوض زاده – بسم الله  الله الرحمن الرحیم .در  آغاز  راه دهة سازندگی کشور بار دیگر  با روشی نو، هجوم استکبار  غرب  و شرق برای چپاول دنیایمان وباالقاء  شبهه در اذهان وایمانمان  وبا نقشه ای  از پیش طراحی شده ،مقدس ترین  ودر عین حال  اساسی ترین پایه های  مکتبمان را مورد هجوم ناجوانمردانة  خود قرار دادند .البته  این بار نه با روش ناموفق نظامی ، چون  اشغال نظامی  افغانستان  توسط ارتش  سرخ و دستور اشغال  جنوب و غرب ایران توسط صدام  عفلقی  وهجوم  هم آهنگ ناتو به خلیج فارس وده ها نمونة دیگر.  بلکه این بار در قالب  ادبیات رشدی باشد ویا مزدوری چون صدام  عفلقی ، با فکر واندیشه لیبرالیستی وبا تحجر گرائی .به دست  ملحدین بیرونی ویا منافقین داخلی ، به روش مقدس  نمایان احمق و یا رفاه طلبان  بی درد نق بزن ، به هر وسیله  وبهدست و روش هر کسی که بشود با آن ، ریشة دین ودینداری ودر رأس  آن اسلام  ناب محمدی و روحانیت اصیل ومتعهد را زد . تا شاید  بدین طریق بتوان جلو به اجرا  در آمدن جنبة عینی وعملی فقه واجتهاد را در جامعه سد نمود . در همین گیرودار مبارزه است که می بینیم بار دیگر خورشید فروزان اسلام و پدر  پیر امت اسلامی با قاطعیت و صلابت و با بازگو نمودن حقایقی تلخ  از کینه ورزان دیروز نسبت به انقلاب ، که با فرصت طلبی طریقة  دین فروشی شان را عوض نموده اند حیلة دشمنان را خنثی و جهانخواران را مأیوس  وچهرة منافقین و لیبرالها واحمقها و رفاه طلبین بی درد ومتحجر را  ترسیم  و با تأیید دوباره حکم خدا در مورد  آن مزدور مرتد فلسفة مبارزه ومجاهدة در راه خدا را با بیان عمل به تکلیف روشن نموده و چنین می خروشد که ‹‹ تا من هستم نخواهم گذاشت  حکومت به دست لیبرالها بیفتد – ا من هستم نخواهم گذاشت منافقین ، اسلام این مردم بی پناه رااز بین ببرند -  تا من هستم از اصول نه شرفی ونه غربی  عدول نخواهم کرد – تا من هستم دست ایادی امریکا و شوروی  را کوتاه میکنم .›› در عین حال چه پدرانه برا یمقابله با دشمن جناحهای طرفدار  ومؤمن  به انقلاب  را نصیحت  فرموده ونگرانی عمیق  خود رادر تقابل وتعارض جناحها ابراز فرمود ‹‹ که مبادا منتهی  به تقویت  جناح رفاه طلب بی درد و نق بزن گردد .›› و براستی اگر انقلاب اسلامی به اهدافش نرسیده واز شعارهای خود عدول نموده ودر اصول و سیاستش مافق نبوده پس استکبار از چه می ترسد ؟ که اینگونه همة ایادی داخلی وخارجی  خود را علیه  اسلام بسیج نموده است . وبه راستی اگر انقلاب  جذابیت  خود رااز دست داده ،  ودر مرزهای خود محصور گشته است . پس این همه تهمت وافترا واین تجمع وتصمیم عجولانة اعضاء بازار مشترک از ترس کیست ؟ و برای چیست ؟ ما از همین جاهاست که می فهمیم ،انقلاب  محصور نگشته و بلکه صادر گشته است . مااز همین نکته هاست که در می یابیم که بزرگترین خطر برای شرق و غرب  انقلاب اسلامی با رهبریت امام امت می باشد . وبه همین علت است که امام خطاب به فرزندانش می فرماید  تختلاف  به هر شکلی  که باشد کوبنده است .در هر صورت اکنون به وضوح روشن شده است که استکبار با ما سر سازش ندارد .وهر روز با شیوه ای نو د رجنگ وستیز برای ادامة راهی که خونهای بسیاری بپایش رخته ایم می باشد ودر پیش رو دشمنان آگاه و بسیاری صف بندی نموده  اند . نمی شود بی گدار به آب زد . پراکنده و بی برنامه عمل نموده .هر کس به روش  خود و برای خود . باید سیاستگذاران ومسؤولین کشور به برنامه ریزی وهم سو و هم جهت  نمودن  روشهای اجرائی توجهی خاص مبذول  فرمایند .تا از آنچه که داریم به نحو احسناستفاده نمائیم .وکجا بهتر  از خانة امن  ملت که منتخبین مردم برای چنین امری  گرد آمده اند . برنامة پنج سالة توسعة اقتصادی کشور و لایحة بودجه سال 68  که هم اکنون  دردستور  کا رکمیسیونهای مجلس قرار دارد از اهم مطالب میباشد و باید نمایندگان محترم موضوع را مهم تلقی  نموده  وبه جای اینکه وقت ملت را در کلاسهای تدریس ،در منبرها و سخنرانیها ،در مسافرتها و جلسات بی فایدة خطی در بحثهای بی ثمر  ویا رسیدن به امور شخصی ومسائلی که خود بهتر می دانند که جای گفتن  آن نیست ، تلف نمایند به این امور زیر بنائی بپردازند .از دیگر اصولی که  که نباید مجلس محترم آن را فراموش نماید .پس از  سیاستگذاری و قانون نویسی ، نظارت بر اجرای قوانین می باشد . قوانینی که اگر به درستی اجرا شود ، بسیاری از فسادها ،تباهیها و نارسائیهای  جامعه  به سرعت بهبود می یابند .
به عنوان مثال اگر دولت به مصوبات مجلس در قوانین بودجة سالهای گذشته عمل می نمود .و سلیقه ها ونظرهای خود را اعمال  نمی کرد .  قطعاً وضعیت  پولی ومالی کشور  به صور فعلی نمی بود .اگر جناب  نخست وزیر به قانون احترام می گذاشت وتذکرات نمایندگان مجلس را جدی تلقی می کرد و وزیر بازرگانی را در وقت  قانونی به مجلس معرفی  می کرد .در زمانی که ورود این همه کالا به کشور آزاد اعلام شده ، شاید بهبودی در وضعیت قیمت بعضی از کالاها حاصل می شد واگر شورای محترم عالی قضائی توصیه های قائم مقام رهبری ومسؤولین را جدی تلقی  می کردند واین اندازه منتظر نمی ماندند تا مورد خطاب امام  بزرگوار قرار گیرند که فرمود :‹‹ من دیگر تحمل  تعطیل شدن اجرای حکم خدا  را ندارم .›› واگر ریاست محترم  دیوان عالی کشور صحبت های خود رادر  نماز  جمعه که فرمودند  وقوع جرم تا اجرای حکم  کمتر از ده روز نخواهد بود را فراموش نمی فرمودند .و به پروندة مهم و بزرگ سایپا رسیدگی می نمودند  وحکم داده شده در مورد نیاد ضد نبوت رااجرا می نمودند .ویااگر برای یک بار هم که شده گردن چند نفر تروریست اقتصادی وگردن کلفت زالو صفت ،  زده  می شد. شاید امروز شاهد فریاد مستضعفین را که فریادشان از سیب زمینی  و پیاز کیلوئی 30 تومان بلند است را نمی شنیدیم .. و به راستی اگر دولت  خدمتگزار به جای اجتهاد ، خود را مکلف  به اجرای همة مصوبات مجلس می نمود واز ده ها مورد قوانینی که اجرا نشده یک مورد آن که مورد نظر خاص حضرت امام  نیز بوده ، یعنی لایحه مقررات خدمات کشوری که می بایست شش سال قبل برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور تهیه وتقدیم می شد و همة ما موظف می شدیم که درمعرفی چهره ها برای قبول  پستهای  اجرائی بدون در نظر گرفتن هیچ معیاری  فقط  تعهد وتخصص رادر نظر بگیریم . آیا باز هم این همه شکوه وگلایه ونابرابری در نظام اداری ما مشاهده میگردید ؟ و  به راستی اگر عده ای منشور برادری را فراموش نمی کردند چه می شد ؟آیا از انصاف است که  چهرة موفق فردی که باتدبیر و درابت و بدون کمک از بودجه عمومی  قسمتی از کارهای کشور راانجام می دهد اینگونه به زیر سؤال ببریم ؟انصافا اگرافتتاح هائی  که توسط وزیر محترم  پست وتلگراف وتلفن  در ایام ئ دهة فجر انجام گرفت را نادیده می گرفتیم چه چیزی جای  آن را می توانست بگیرد در ایام تبلیغات ؟ در هر صورت نمایندگان محترم باید متوجه باشند که مجلس جایگاهش کجاست وهمانگونه  که قائم  مقام محترم رهبری فرمودند د رمواردی که نظر  خاصی از طرف رهبری نباشد باید در سیاست گذاری ونوشتن  قوانین برای  جلوگیری از پراکندگی آخرین حرف وجهت را مجلس محترم ونمایندگان عزیز تعیین نمایند . والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته .
 منشی- آقای میرزا ابوطالبی  بفرمائید .
 عباس میرزا ابوطالبی=  بسم الله الرحمن الرحیم . به نام آنکه در صمیم قلبمان جای دارد  . خوش  آنانکه محضرش را در یابند وبه یاد فهرمانانی که نام آنان را باید چونان ذکری بر زبان جاری کنیم تا وجدان ها بیدار بماند .
 وبا سلام به محضر  حضرت  امام ،این رستخیزناگهان ،این رحمت  نامنتها ،این آتش افروخته در بیشه اندیشه ها . لازم میدانم در ابتدای سخن از مردم متدین ، متعهد و تلاشگر حوزه  انتخابیه ام بوئین زهرا و آوج که دردو دور انتخابات با آراء  قاطع  خود اینجانب  راانتخاب  نمودند کمال تشکر  را بنمایم وامیدوارم بتوانم با حمایت مردم حوزه ام براساس رهنمودهای امام امت در دفاع  از حقوق محرومین موفق باشم .
 در آستانه دهمین سالگرد  انقلاب اسلامی ویا پشت سرگذاشتن  اولین دهه که به حق در همین دوره نیز تجربیات سرنوشت سازی  رادر زمینه های مختلف  مدیریت انقلاب کسب نمودیم نیاز مبرم دیده میشود که یک بازنگری اصولی به راهی که پشت سرگذاشته ایم داشته باشیم و ضرورت ها را از بطن شعارهای توخالی وانحرافی بیروون کشیده و سیاست های اصولی را بدون هیچگونه اعوجاجی بنیان گذاری نمائیم چنانچه اولین کسی که این مهم رادریافته وهر بار مکرراً  بدان تأکید می نمایند  شخص حضرت امام است واین نمایشگر این است که اگر در این معلی  تعلل و رزیم چشمهایی که در اقصی نقاط  جهان به الگوی ما چشم دوخته اند خدای ناکرده امیدشان برباد رفته وانتظار دشمن که میخواهد نظام اسلامی  رادر مدیریت جامعه  ضعیف  معرفی نماید تبلیغ شود . در حالی که مسؤولین  باید متوجه  این معنا  باشند که ما از قوی ترین و پویاترین عامل محر که یعنی مردم خوب و صادق برخورداریم مردمی که به شعارهای اصولی انقلابشان  پایبند  بوده وامام شان را خوب می شناسن و فارغ ا زتحلیلها وگفت و شنودها خط امام  رااز زبان  امام  نیز متقابلا  پیش از دیگران آنها را می شناسند  این مردم بارها نشان داده اند که چگونه مؤمن ومعتقد عمل  می کنند واگر قرار باشد مردم که اینگونه زیبا به صحنه می آیند و شعار مرگ بر امریکا سرمیدهند 22 بهمن امسال  را می گویم .مشاهده کنند که هر بار طرحهای پرسروصدا به عرصه امده اماناپخته و نارسا رها شده و یا بسیاری ازامور متولی  خاص خودش  را ندارد واز مجرای قانون اش عمل نمی شود . با دیده اغماض  و بردباری از آن می گذرند اما در دراز مدت خدای ناکرده اعتمادها سلب میشود همانطور که آنها صادفند اولیای امور نیز صادقانه  با آنها برخورد  نموده و ضرورتهای جامعه را با جدیت بیشتر دنبال نمایند وتا به میوه ننشسته رها نکنند و قدم به قدم زمینه های پیاده شدن خط امام را فراهم کنند . پس باید در شروع این دوره جدید هر چه بیشتر بر روی جذب و جلب  رضایت محرومین و صاحبان واقعی انقاب  آنانکه جنگ رااداره کردند سرمایه گذاری کنیم نه دشمنان قسم خورده   انقلاب ، لیبرال ها ، منافقین  وحجتیه های پست ،تاکما کان ا این نعمت  الهی یعنی نعمت حضور مردم داشته باشیم .
در این بازنگری به موازات آنکه بیشتر متوجه ابهت انقلاب اسلامی مان می گردیم وهر چه که این ابهت وعظمت چشممان را خیره می کند به موازات از چشمانمان بیشتر منتظر ونگران راه فردای مان باشد چرا که برای براندازی این الگوی عظیم واین طرح نو دست ها وتیرهای مسمول و پلید در کارند ومی بایست مجلس ما ودولتمردان ما ماهرانه به هر سونظر داشته در  نهایت  هوشیاری هم به تصحیح وهم به تسریع بیندیشند .خوشبختانه بهترین الگوها در بیانات حضرت امام طرح شده وایشان با وسعت دیدشان  افق های دور را نیز در در نظر داشته ودر درک ضرورت ها نابغه ای عظیم است .چنانکه در بحبوحه  ای  که میخواستند تبلیغ سوء کرده واین احساس را تلقین کنند که برای حل مشکلات انقلاب اسلامی  ناچار است غرب استکباری را تحمل کند ویا تبلیغ وتلقین شعارهای مسموم  در جامعه وترویج تردید نسبت به شعارهای اصولی انقلاب  وهر آنچه که انقلاب  از بابت آن ها بهای سنگینی پرداخته بود وهمین طور دستهای مرموز سرمایه داران  زالوصفت  ومقدس نماهای بی شعور یعنی حجتیه های ضد انقلاب  که خوشبختانه  امام عزیز  مجدداً  پرده از چهرة کثیف  وکریه شان برداشت .ب ه اینجو روانی در جامعه دامن میزدند اما از آنجا که از نگاه نافذ  ودوربین  حضرت  اما م هیچ  امری پوشیده نمی باشد حضرتش حتی نجواهای آنسوی مرزها وگامهای شیطانی رادریافته  وبا حمایت  الهی همچون  قبل  برای بار دیگر فصل  و صفحه ای  حساس وحیاتی برای فردایمان  ترسیم نمود ما باید حساسیت اینتأکیدها رادریافته و آن را به عنوان روح اصلی حرکت در نظر داشته وبا بیانات سرنوشت ساز امام با حالت شوک ومقطعی و شعاری برخورد ننموده بلکه به استمرار وتحلیل آن در انقلاب  پرداخته وازا ین مهم غافل  نشویم وهمانند ایشان که لحظه ای از شهارهای اصولی انقلاب  بازگشت  ننموده تمامی الگوهای شرقی وغربی  را زیر سؤال  برده و بر آنها خط بطلان کشیده و طرحی نو آفریده اند وهمین طرح نو بود که خواب و آسایش صهیونیزم را ربوده ومنجر به اسلامی شدن نهضت فلسطین گردیده .  اینک میرود  که متأثر از این انقلاب  الهی راه اصلی خود بار یابد وهمین انقلاب الهی بود که اشغالگران فلسطین را ناکام گذارده وهمینطور نقش  این انقلاب   د راحیای فکر دینی و زد ودن نقاب بی اثری و بی رنگی و پویا نمودن دین ومنکوب شدن اسلام آمریکائی وبازگشت اسلام ناب محمدی در قاموس فقه و سیاست . بلی ،این  انقلاب با چنین  عظمت و ابهت  در نهایت پایداری  در اصولش  به تمامی دنیای قدرت باید تحمیل بشود . نه اینکه این تلقی تبلیغ  شود که ما  باید از شعارهای اصولی  خود کنار بیائیم !! یا تخفیفی بدهیم ، که   البته  این آرزو را باید به گور ببرند . چرا  که وجهه مشخص انقلاب  ما الهی بودن آن است و پس زدن جلوه های بی هویت تمدن غرب  و پافشاری  بر اصول انقلاب . پس در صحنه های بین المللی نیز باید حضور فعال ومقتدر داشت نه منفعل  آنچنانکه هم اکنون متأسفانه  در رابطه با بعضی از  کشورها مثل جامعه اقتصادی اروپا خصوصاً انگلیس  یا عربستان  وکویت  خون آشام  که تارخی نشان داده که چند گام ضعیف ، راه رونده را بهتدریج به ورطه ای هولناک ساقط  خواهد کرد .علاوه بر این معنی باید در حمات از  نهضت  های اصیل ، منافع آنان  قربانی سیاست بازیها  نشده که ما بیش از هر چیز به اعتماد جهان مستضعفین نیازمندیم وبایددر حل و رفع  مشکلات  آنها نیز  فعال  بوده ودر بحرانها آنها را تنها نگذاریم ودر این راستا در حمایت نهضت فلسطین وحزب الله  لبنان نیازمند تمیهدات بیشتری می باشیم و آنان رادر مقابل تروریسیم  بین المللی و صهیونیزم مهیا نمائیم . آنه  که بر ما رفت نشان میدهد که چگونه در هر برهه که جبهه سیاه آمریکا  وانگلیس و صهیونیزم جهانی وکارگردانان مزدور آن هااز جمله عامل ارتجاع در منطقه یعنی  عربستان  در پی آن بوده اند که دشنه ای بر پیکر اسلام وانقلاب ما فرود آورند .از جمله حرکت خبیث شیطانی  اخیرشان توسط سلمان رشدی کثیف در  هتک  حرمت از ساحت مقدس رسول الله و سارتی  که به جهان اسلام نموده اند ،عقوبتی سخت برای آنانکه می خواهند نورخدا را خاموش کنند وبه جنگ با خدا بروند بدنبال  دارد . این نمایش و مانور احمقانه  جبهه سیاه ،نشانگر سقوط  ظلمات دینای  استکبار است واین نحوستی که از وجود متعفن  آنان برآمد دامن خودشان را خواهد گرفت و به عکس ، جهان اسلام را یکپارچه تر نمود وخواهد کرد . پس سعادت ملت ودولت مادر قطع رابطه  کامل با دولتهایی چون انگلیس میباشد .همین جا در رابستای مبارزه بااسلام امریکایی از نخست وزیر محبوب و پرتلاش مان جناب آقای مهندس  میر حسین موسوی میخواهیم تا با تعیین هیئتی نسبت به پاکسازی سریع دستگاههای دولتی از حجتیه ای ها که در پستهای کلیدی قرار دارند اقدام سریع نمایند تا خواست امام عزیزمان اجرا شود .
  اما مطلب  دیگر ،در بحث استقراض ا ست که راجع  به آن زمزمه های زیادی به گوش میرسد .میدانیم کههر حرکتی یک هزینه دارد وحساب داده و ستانده آن حرکت بایستی به نحوی باشد که ما رادر جهت پر جوئی  اهداف مان کمک  کند . باید محاسبه کنیم چه چیزی  میدهیم وچه چیزهائی میگیریم . آیا برآیند این داد و ستد  اولادرراستای اصول ما هست که مهم ترین آن در بیان امام عزیز  کهب ه مناسبت پیام  بازسازی فرمودند به مسؤولین  ودست اندر کاران در هر رده نیز میگویند که شرعاً بر همه شما واجب است که همت کنید تا آخرین رگ و ریشه های وابستگی این کشور را به بیگانگان در هر زمنیه قطع نمائید که ان شاء الله خواهید کرد .
ثانیاً ما را به هدف میرساند یا نه . در مورد سئوال اول تجربه های تلخی  همچون پاتریس لومومبا و آلنده که در  جهت  استقلال  ملی حرکت  می کردند نشان دهنده این واقعیت است که در این داد و ستد آنچه که قطعاً  از دست میرود استقلال سیاسی است که مقدمه از دست دادن کنترل نظام در تمام شئونات سیاسی ،‌نظامی ، فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی  است که این مغایرت  تمام ، با بیانات  امام دارد و آنچه که قرار است به دست بیاید بشدت محل تردید است .در مورد سئوال دوم هم بایستی به نکات ذیل توجه شود :
 آیا قبل از مشخص شدن استرتژی  توسعه کشور که در آن نیازها ومنابع به وضوح مشخص  میشود اقدام به تهیه پول  از اجانب قابل  قبول است یا نه . آیا تجربه سال های 53  به بعد در قبل  از انقلاب  اسلامی و سالهای 61و82  و 83  بعد از انقلاب  اسلامی که با وفوز  ارز مواجه بودیم  اقتضای  آن را ندارد که قبل از تکرار اشتباهات گذشته نسبت به فدرت وتوان فیزیکی  انجام پروژه ها  در کشور بررسی عمیقی  صورت بدهیم ؟آیا  بهتر نیست که قیل از اقدام  به هر عملی در این زمنیه نسبت به سرنوشت کسانی که زودتر از ما این کار ار کرده اند بررسی نمائیم ؟ برزیل ،آرژانتین به ترتیب با 115 و 105 میلیارد  دلار جزو بزرگترین بدهکاران جهان  هستند . برزیل سالانه تنها 9 میلیارد  دلار بهره میدهد و سرانجامشان چه شده ؟  فقر  و فلاکت  و سلطه  امپریالیسم آمریکا بر آنان .هر ند که قائم مقام معظم رهبری در بیانات اخیرشان با بیان اینکه استفراض خارجی اسمش قرض ایت ولی معنی آن فروش کشور است تکلیف مجلس و دولت را بااین نظر گر بارشان روشن نمودند . باید توجه داشت ( برادران  توجه کنند ) که د راین رابطه هیچ شخص وارگانی با توجه به قانون اساسی بدون اجازه حضرت امام ومجلس شورای اسلامی حق هیچگونه  تصمیمی در خصوص استفراض  به هر شیوه ای رااز کشورهای خارجی را ندارد چرا که  فروش  کشور است . یکی دیگر از ضرورت های مهم در مرحله بازنگری و بازسازی تحول در الگوی مصرفی جامعه است واین نیازمند برنامه ریزی های آموزشی و فرهنگی میباشد و در ایفای این مهم زنان انقلابی  جامعه مان رکنی خواهند بود که ارکان دیگر قادر نیستند این نقش  را به جا آورند .
 از دیگر ضرورتها :استمرار مبارزة  همه جانبه  با فساد در مسخ فرهنگی از آن جمله  قاچاق مواد مخدر که جا دارد در این رابطه از جان بر کقان  کمیته های انقلاب اسلامی قدردانی شود .
 د رخاتمه  امیدوار هستم با حفظ و پیاده شدن ضرورتها و قوانین الهی پاسدار خون شهداء وخدمتگزار راستین حضرت امام باشم .
 اما در این مطلبی که برادرمان  آقای عوض زاده فرمودند .در رابطه با نخست وزیر  محبوبمان این گله از ایشان نیتس گله از دیگران هست که این هماهنگی را نکردند .نمونه اش وزارت بازرگانی بود  که تا حدود ده نفر آقای نخست وزیر ارائه داد وبه نتیجه نرسید .به او امکان بدهیم واسباب و وسائل را بدهیم واز او هم کار بخواهیم .همچنانکه  در طول این ده سال سخت انقلابمان به عنوان نخست وزیری دلسوز  وموفق انجام وظیفه کرده . والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته (‌احسنت – احسنت ).
 منشی- آقای ناطق نوری بفرمائید .
 علی اکبری ناطق نوری-  بمس الله الرحمن الرحیم . قال علی  علیه السلام : فلما نهضت بالامرنکثت ومرقت اخری و قسط آخرون : کانهم لم یسمعوا  کلام الله حیث یقول  تلک الدار الاخره نجعلها للذین لایریدون  علواً فی الارض ولا
فساداً والعاقبه  للمتقین.
سلام بر رسول گرامی ، سلام بر امامان معصوم و سلام بر حضرت مهدی ارواحنا له الفداء.  درود  خدا بر شهدای اسلام و انقلاب  اسلامی ایران . سلام و درود خدا بر تو ای امام بزرگوار ، سلام بر تو ای زبان علی درکام ، سلام بر تو ای یادگار حسین و سلام بر تو فریادگر تاریخ  ای انسان کاملی  که هر چه  از عمر شریفت میگذرد اضطراب  ودلهره وترس  سرنشینان آنرا فرا میگیرد تو با اتکال به خداوند بزرگ  و آرامش  و سکینه ایکه خداوند بر قلب  رسول و بندگان خالصش  همچو  تو نازل  فرموده است کشتی  را از طوفانها نجات میدهی و امید را بر سر نشینان آن برمیگردانی ودشمنان را مأیوس میکنی ، آری فریاد علی گونه ات خطبه استثنائی شقیقیه  علی را تداعی میکند بحق   هم تو  تاریخ  را تکرار  کردی و علی را یادآور  شدی وهم کسانیکه فریادت  را بلند کردند یادآور ناکثین و مارقین و قاسطین  گردیدند . وهمچو علی علیه السلام خون دلی را که سالیان دراز از دست این گروه ها خوردید بناچار بازگو کردید که ‹‹ تلک  شقشقه هدرت ثم قرت ›› برادران وخواهران امام بزرگوار بار دیگر لکن صریحتر از گذشته خطر ناکثین ومارقین و قاسطین را بیان کرد خطر سرمایه داران  بی درد ومرفهین  خدا ناشناس را آنانکه هرگز با انقلاب  واسلام ناب محمدی کاری نداشته وندارند،ودر حساسترین شرائط کشور یعنی   جنگ تحمیلی در روزگارانیکه عزیزان این مرز و بوم عاشقانه و صادقانه گرانقیمت  ترین سرمایه خود را سخاوتمندانه در میدانهای نبرد تقدیم خدا کردند وامیت شهید پرور  و قهرمان کشور زیر سخت ترین فشارهای دشمنان با سیلی  صورت خود را سرخ نگه  میداشتند تا دشمنان خوشحال نگردند زالو وار  برپیکر جامعه افتاده و بیرحمانه با گرانفروشی واحتکار ، با زدو بندهای شیطانی همچو  زیدین ثابت و عبدالرحمن ها هستند که تا فریاد علی بلند شد ‹‹ والله لو تزوج به النساء وملک به الاماء لرددته ›› در مقابل  علی موضع گرفتند و جمل را راه انداختند اینگونه عمل کردند .
 دوم خطر ورشکستگان سیاسی کسانیکه هرگز معتقد به روحانیت راستین نبوده ونیستند .کسانیکه بارها حقیر گفته ام اسلامشان باا سلام ما تفاوت دارد ، کسانیکه با پیروزی انقلاب  روی کار آمدند وهمان روزها فریاد امام را بلند کردند ، کسانیکه  عملکردشان  در آن دوران گونه ایست  که اگر مصلحت باشد و بررسی گردد  باید بخاطر اعمالشان و رفتارشان محاکمه   شوند ،  کسانیکه فاسملوی  خبیث را بر تیمسار شهید و رشید سردار بزرگ اسلام شهید قرنی ترجیح  میدادند  ومدنیها  ومراغه ای ها واحمد زاده ها را روی کار می آوردند وبا برژنسکی سروسری داشتند ،امروز  سربلند کردند وبا نوشتن 4 نامه سرگشاده به این و آن و یا مصاحبه با روزنامه نگاران خارجی گاهی داخلی  وبه زیر سؤال  بردن جنگ  و شورای مصحلت و سیاست  گذاری وغیره  داعیه  حکومت  دارند و گمان  کرده اند که ملت  ایران گذشته آنان را که گذشته نه چندان دوری است فراموش کرده اند .
 سوم خطر خوارج و کسانیکه خود راانقلابی تر از امام میدانند ، کسانیکه دلشان  برای انقلاب  و اسلام به فکر خودشان بیشتر از امام  برای اسلام میسوزد کسانیکه در مورد  جنگ همچو  خوارج سخن میگویند وعمل میکنند کسانیکه فریاد  میزنند ارزشهای انقلاب از دست رفت ، شعارهای اول انقلاب  مرد ، اصول انقلاب فراموش شد واز تریبون مجلس  وغیر مجلس  صدای وا اسلاماشان بلند میشود که اگر این چنین بود فریاد مسلمانان آفریقا بلند نمیشد اگر این چنین بود امروز در الجزایر انقلابی  رفراندومی  صورت نمی گرفت که اسلام به عنوان دین رسمی و سوسیالیسم شود که در این رابطه از ملت قهرمان الجزایر نیز تشکر میشود هر روز به بهانه ای شخصی از شخصیت های کشور را مورد حمله وهجمه قرار  میدهند یک روز به ریاست محترم مجلس  گوشه می زنند روز دیگر ریاست محترم جمهوری را مورد حمله قرار میدهند فردای آن روز تولیت آستان قدس رضوی را هدف قرار میدهند و بالاخره دیواری از دیوار وزیر امور خارجه  کوتاه تر  نمی بینند ، کسی که امروز  در خط مقدم درگیری سیاسی مشغول تلاش  است ونیاز  به تقویت  وحمایت دارد تا بتواند با دلگرمی و پشتوانه بیشتری کار را به به پیش ببرد کسی که مورد تأئید  مقام عظم  رهبری است تا جائیکه در حساسترین شرائط پس از پذیرش  قطعنامه حضرت امام مدظله  العالی مسؤولیت مذاکره را در اختیار ایشان فرار میدهد ، چرا به  بهانه مسأله یک مزدور قلم بدست وزارت  خارجه  آمار  حملات  قرار میگیرد آیا مسؤولیت فرهنگی خارج از کشور به عهده چه دستگاهی است آیا مسأله  سلمان رشدی  هجوم  فرهنگی استکبار نیتس ؟ ومراکز فرهنگی ما در خارج از کشور مسؤولیت  ندارند ؟  راستی بااین  حرکات آب ه آسیاب  چه کسانی میریزیم ،به هرحال همانطوریکه  امام بزرگوار فرمودند امروز اگر این استخوانهای انقلاب  کوبیده شوند  چه کسانی این رسالتها را بدوش میکشند ؟ کسانیکه مثقال  ذره ای به روحانیت ارادت  ندارند  واگر با روحانی سرو کار دارند میخواهند بعنوان پلی  استفاده کنند . کسانیکه دیروز فحش وناسزا به بهشتی وخامنه ای ، هاشمی ، باهنر میدادند ؟ یا کسانیکه اصلا یک سیلی برای انقلاب  و اسلام نخورده اند و سوابق دیروزشان و قبل از پیروزی  انقلابشان  یا مشخص است با رسوائی یا حداقل نامعلوم .
 جمله ای هم  جامعه  محترم  مدرسین وعلماء  و فضلای قوم  امروز که بفضل خدا مورد اینهمه لطف و بزرگواری مقام معظم رهبری قرار گرفته اید لازم است بشکرانه این نعمت ،هر ه سریهتر تشکیلاتی را برای جذب نیروهای جوان وایثارگر حوزه های  علمیه  فراهم کنید واین  عاشقانه  صادق را که در میدانهای عمل و زیر باران آتش امتحان خود را در راه دفاع  از اسلام و قران  پس داده اند و بیش از 2500 شهید و 3000 انباز تقدیم اسلام کرده اند به آغوش  بکشید و برای رفع  مشکلات آنان فکری کنید وارتباط  تنگاتنگ برقرار  نمائید تا خناسان و شیاطین از این فاصله ها وخلا ها نتوانند استفاده کنند واز شما نزد آنان چیزی  واز آنان نزد  شما چیز دیگری غیر از آنچه هستید وهستند بسازند وافرادی بی درد و بی تفاوت که عمری  خون بدل انقلابیون به  ویژه  رهبری در تمام دوران انقلاب تحت عناوین مختلف  روزی تحت  عنوان  دفاع از ولایت روزی تحت  عنوان دفاع از فقه آل محمد صلی الله علیه و آله  و سلم روزی تحت عنوان اینکه در غیبت  امام زمان حکومت  مفهومی ندارد همچو انجمن حجتیه وغیره   چوب  لای چرخ  انقلاب گذاشته اند روی کار بیایند که به فرموده امام آن روز مصیبت و فاجعه برای اسلام خواهد بود به هر حال در پایان  از عزیزان  نماینده درخواست دارم که بیش از پیش به فکر رسالت  سنگین نمایندگی باشیم . بدانیم که ملت  قهرمان و شهید پرور ما ار چرا انتخاب کرده وچه چیز میخواهد بیائیم برای رضای خدا و رضای امام که جز به خدا و راه او به چیز دیگری فکر نمی کند از مشاجره ها حمله هایغیر خدا پسندانه  ومغرضانه  پرهیز  کنیم واز سیاسی کاریها و سیاست بازیها  دور باشیم  وحب الشی  مانع از حقگوئی و حق طلبی ما شود وخدای ناکرده حقی تضییع نگردد و بالاخره    امیدوارم از پیام پیامبر گونه  امام  وعل یگونه امام درس بگیریم وازا یجاد تفرقه  واختلاف پرهیز  نمائیم و روحانیت و روحانیون وجامعه مدرسین وطلاب  محترم حوزه ها ونمایندگان مجلس   ودولت محترم  جمهوری اسلامی  همه با هم یک دست ویک صدا  در نظام در مقابل هجومهای زیرکانه  وخائنانه دشمنان  بایستیم ودر این مقطع حساس بازسازی  کشور از همه امکاناتمان برای بازسازی استفاده کنیم والسلام .
3- تذکرات  نمایندگان مردم در مجلس  به مسؤولان اجرائی کشور
 رئیس- تذکرات  نمایندگان مجلس  به مسؤولان اجرائی کشور .
 آقای  احمد طه نمایندة بوکان به وزارت نفت  در مورد تأمین  نفت وگازودیل  بوکان .
 به وزارت بهداشت در مورد احداث  بیمارستان در بوکان  وتأمنی تجهیزان  بیمارستانی .
 آقای ملازهی نمایندة  ایرانشهر به وزیر آموزش و پرورش  د رمورد تسریع  در معرفی مدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان .
 به وزیر نفت در مورد تسریع  احداث انبار نفت ایرانشهر .
  آقای خلخالی  نمایندة  قم به شورای عالی قضائی راجع به رسیدگی به وضعیت  دادستان عمومی و انقلاب قم .
 آقای کاظمی  دینان نمایندة آمل و لاریجان به ستاد بسیج اقتصادی  کشور در مورد همزمانی اعلام وتحویل اجناس کوپنی ، برخورداری سکنه مناطق فاقد  مزارع شالیکاری از سهمیه برنج و رفع  تبعیض بین شهر و روستا ، برخورداری از سهمیه اجناس کوپنی ،
 آقای رنجبر نمایندة صومعه سرا به وزیر فرهنگ و آموزش عالی در مورد تسریع در تأمین مصالح برای   احداث   آموزشکده  کشاورزی صومعه سرا .
  وبه وزیر جهاد در مورد تسریع در برق رسانی روستاهای منطقه به وزیر امور اقتصادی و دارائی د رمورد رعایت ضوابط در اخذ مالیاتها در صومعه سرا .
 آقای  شهیدی  نمایندة محلات ودلیجان به وزیر راه د رمورد اسفالت  جاده نراغ  دلیجان به وزارت نفت د رمورد احداث جایگاه دولتی  مواد سوختی در
محلات  به صدا و سیما در مورد  رفع نقص کانال 2 تلویزیون محلات ودلیجان .
 آقای  احمد ناطق نوری نمایندة نور ومحمودآباد به وزارت راه در مورد بهسازی  جاده های هراز و آم به چمستان ونور که همین تذکر  را آقای کاظمی  دینان نماینده آمل  هم داده اند .
  وبه وزارت بهداشت ودرمان د رمورد  رسیدگی به وضع  درمان و بهداشت نور.
  جمعی  از نمایندگان مازندران به وزیر نفت د رمورد  لوله کشی گاز نکا- نور.
  آقای  طاهائی نماینده تنکابن ورامسر به ریاست  دیوان عالی کشور در مورد شناسائی قاتل یا  قاتلان  مرحوم غیابی وتسریع  در رسیدگی .
 آقای محمدیان نمایندة ایلام ، شیروان وچرد  اول به وزیر کشور در مورد تبدیل بخش ایوان به فرمانداری انتصاب بخشدار شیروان هولیلان و شهردار سراوله .
 آقایان  موسوی  وسه نفر از نمایندگان اهواز به وزارت  نفت د رمورد عدم بازگشت به کار تعدادی از کارکنان لوله سازی اهواز.
4- تصویب لایحة  جذب نیروی انسانی به نقاط محروم  ودورافتاده ومناطق جنگی
رئیس- دستور را شروع کنید .
 منشی- اولین دستور لایحه جذب  نیروی انسانی به نقاط  محروم و دورافتاده ومناطق جنگی است .
 گزارش شور دوم است ،آقای رحمتی  بفرمائید .
 رحمت الله رحمتی ( مخبر کمیسیون امور اداری واستخدامی )- سلام علیکم و رحمت الله . بسم الله الرحمن الرحیم .  گزارش از کمیسیون امور اداری واستخدامی به مجلس شورای اسلامی .
 لایحة  جذب نیروی انسانی به نقاط  محروم ودورافتاده ومناطق  جنگی که طی شماره چاپی 157 به کمیسیون امور اداری و استخدامی  به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع  شده بود در جلسات مورخ 22و28/9/67 با حضور مسؤولین ذیر بط مورد بحث و بررسی قرار گرفت وبااصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید .
 اینک گزارش  شور دوم آن تقدیم مجلس  شورای اسلامی می گردد .
 رئیس  کمیسیون  امور اداری واستخدامی -  علی محمد غریبانی  .
( شماره ترتیب چاپ 281).
 توضیحات لازمی که ما پیرامون این لایحه در شور اول خدمت نمایندگان محترم عرض کرده ایم بخاطر اینکه خدمت د رمناطق محروم  صرفاً مسأله  اجبار   نباشد  وبا اکراه  گاهگاهی روبرو نشود بایدانگیزه های دیگری مثل تشویق  را هم د رکنار قضیه  قرار بدهید  تا نیروهای انسانی باعلاقه  و رغبت  بیشتری به مناطق محروم جذب بشوند ونیروی انسانی مورد نیاز این مناطق به هر حال تأمین بشود و ضرری از این بابت متوجه مردم محروم ومظلوم اینمناطق نشود .از این بابت ما یک حقی را در  این  جا  پیش بینی کرده ایم که به عنوان کمک هزینه به اینها داده میشود ویک ماه مرخصی علاوه  بر آن مرخصی  استحقاقی  موجود در ضوابط دستگاهها و سازمان اداری و استخدامی وغیره .
 به شور اول این لایحه در مجلس ، نمایندگان  محترم رأی دادند وتصویب شد الان اگر پیشنهاد خاصی باشد ما در خدمت نمایندگان محترم هستیم که روی آن بحث کنیم  ولی بحث بیشتر از این را من زیاد لازم نمیدانم چون همه خواهران و برادران  محترم نماینده  در جریان مسأله هستند .
 رئیس-  مادة(1)  را بخوانید
( به شرح زیر خوانده شد )
 مادة 1-  به منظور جذب  ونگهداری نیروی انسانی  به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری ومقررات استخدامی شرکت های دولتی که در نقاط  محروم ودورافتاده ومناطق جنگی  انجام ظیفه  می کنند فوق العاده به عنوان جذب ونگهداری قابل پرداخت است .
  تبصره -  آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر  ظرف مد دو ماه به پیشنهاد سازمان امور اداری واستخدامی کشور تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
 رئیس-  پیشنهاد دارد ؟
 منشی- آقای نیک فر یک پیشنهادی دارد .
 رئیس-  نمایندگانی که پیشنهادی دارند بگویند ، ممکن است نظرشان تأمین شده ابشد  . آقای  شافعی پیشنهاد دارید مطرح کنید .
 کریم شافعی-  بسم الله الرحمن الرحیم .  نکته ای که بنده در خصوص پیشنهادم می خواهم رویش تأکید بکنم این است که اول باید پیشنهاد خوانده میشد من الان متأسفانه  متن این پیشنهاد را بخاطر ندارم آقای بیات اگر پیشنهاد خدمتتان هست  قرائت  بفرمائید .
  منشی (بیات )-  پیشنهاد ایشان این است که مادة 1 اینطور بشود :‹‹‌مستخدمین  رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و ثابت مشمول مقررات استخدامی شرکت های دولتی که در نقاط محروم ودورافتاده ومناطق جنگی خدمت می کنند علاوه برحقوق و فوق العاده های متعلقه  که براساس مقررات  مربوط به آنان تملق می گیرد به نسبت مدت خدمت در نقاط  مزبور حق دریافت  حقوق و فوق العاده های یک ماه رادر ازاء هر سال خدمت به عنوان پاداش خواهند داشت .در صورت موافقت دستگاه ذیر بط  مستخدم میتواند از ده روز مرخصی وحقوق و فوق العاده  بیست روز  خدمت بهره مند شود››.
 کریم شافعی – دقت بفرمائید آنچه که   در این پیشنهاد مستتر هست در واقع نقض موارد منقی است که دراین ماده واحده آمده به اعتقاد من پیشنهاد یک ماه مرخصی  در سال  چند تا بار منفی دارد  اولاایجاد بیکاری می کند در کشور ما که وضعیت اشتغال  بسیار جای سؤال  ومشکل  دارد وایجاد تورم می کند وما د رجریان هستیم که بسیاری از کارمندان دولت در واقع  بومی هستند واین طرح برای این تدوین شده است که ما تشویق بکنیم افرادی بروند در نقاط دورافتاده ودر نقاط محروم خدمت   بکنند  مثلا شما یک فرمانداری یک شهر را در نظر بگیرید با یک کارگاه یا یک کارخانه رادر نظر بگیرید یا یک کشت و صنعت رادر نظر بگیرید اقلا  70 درصد  کارمندان ، کارگرها وخدمتکارهای چنین مؤسسه ای بومی هستند میماند دو سه تا مهندس و کارشناس واینها که ما می خواهیم با ارائه چنین طرحی اینها را بکشانیم به نقاط  دور افتاده  چرا ما بیائیم یک ماه مرخصی در نظر بگیریم که این یک ماه مرخصی بودن یک کارمند در واقع مزید بر علت خواهد بود که ما یک ماه در سال از نیروی کار وکارمفید  یک انسان را کاهش بدهیم پیشنهادی که ما داریم  اینست که یک ماه مرخصی به یک ماه حقوق ومزایا  تبدیل بشود یعنی ما به جایا ینکه د رجهت تشویقمان یک ماه مرخصی به آقایان  بدهیم حقوق یک ماه کارکرد را به آنها پرداخت بکنیم یعنی در ازاء 12  ماه کار به اینها حقوق 13 ماه  در سال را پرداخت کنیم به علاوه برای اینکه احیاناً این ها در نقاط دور افتاده خواهند بود و لازم هست  که مرخصی بیشتر بیایند ودر کنار خانواده خودشان بیشتر باشند گفته شده است که ده روز هم ازا ین یک ماه را کارمندها میتوانند به جای اینکه  از حقوق استفاده بکنند از مرخصی استحقاقی  استفاده کنند .
 به اعتقاد  بنده اگر ما یک ماه حقوق ومزایا را به اینها متعلق بکنیم بهتر ازاین هست که یک ماه مرخصی  به اینها داده بشود یازده ماه کار بکنند به جایش 12 ماه  حقوق بگیرند بهتر ازاین است که 12 ماه کا ربکنند وحقوق 13 ماه  را دریافت بکنند علاوه  براین خود کارمندان دولت هم یک ماه در سال مرخصی  دارند واگ رما یک  چنین مصوبه ای را به تصویب برسانیم در واقع کار یک کارمند رااز 12 ماه به 10 ماه  رسانده ایم والسلام علیکم و رحمت الله .
 منشی-  مخالف ،آقای  عوض زاده .
 سید علی عوض زاده -  بسم الله الرحمن الرحیم . آقای شافعی  اگرتوجه بفرمایند عنوان این لایحه ‹‹‌جذب   نیروی انسانی است ،›› لایحه ای که می خواهد  بوسیلة امتیاز دادن به آنهائی که حاضر هستند بروند به سمت نقاط محروم ، پس نظر برادرمان آقای شافعی  در لایحه تأمین  شده یعنی در اینجا فقط حقوق را در نظر نگرفته اند اگر یک فردی رفت در نقاط محروم  تا یک ماه مرخصی اضافی داشته باشد اگر خواست بیاید به شهر خودش ، به دیار خودش و سراغ  بچه های خودش بتواند بیاید .البته  این اختیاری هست اینجوری نیست که فقط به او بگویند شما حتماً مجبور  هستید که بروید مرخصی واز حقوق ومزایا استفاده نکنید  اگر فردی خواست بیاید مرخصی میتواند بیاید مرخصی واز یک ماه مرخصی استفاده بکند  اما اگر کسی نخواست بیاید مرخصی در اختیار خودش است خو ما نباید آن فرد را محدودش بکنیم . می خواهد بیاید مرخصی یا می خواهد حقوق بگیرد  اگر مرخصی آمد خوب از مرخصی استفاده می کند اما اگر  نخواست  از مرخصی استفاده  بکند ودر منطقه بماند خدمت کند باز نظر آقای شافعی  هم آنجا تأمین شده میتواند یک ماه حقوق  ومزایائی را که در آنجا کار اضافی کرده به عنوان تشویق ازآن
استفاده بکند واین برای افرادی هم که در محل هم هستند قابل اجراست وبرای همین هم هست که به هر صورت این دو مورد  در نظر گرفته شده که اختیار دست فردی باشد که  خودش  انتخاب می کند وبه سمت نقاط محروم حرکت می کند .متشکرم .
منشی- موافق ،آقای  قدائی بفرمائید .
 غلامرضا فدائی – بسم الله الرحمن الرحیم – من خواهش میکنم به این پیشنهاد عنایت بفرمائید و ببینید تفاوتش با آنچه که تصویب شده چیست . فرق قضیه  در اولویت دادن به مرخصی است یا اولویت دادن به مزایا دادن است ه کسی که به نقاط محروم میرود ؟
 در لایحه این جور تصویب شده که اولویت با مرخصی است .  پیشنهاد من هم پیشنهادی بود که برادرمان آقای شافعی  دادند و قول داده بودند وقتی  که برادران از وزارتخانه برای شور دوم به کمیسیون میایند مطرح بشود منتها چون من غائب  بودم پیشنهادم مطرح نشده بود در هر حال خواهش مکنم به این قضیه عنایت بفرمائید که  تفاوت در کجا است :
  ما میخواهیم  برادران وافراد را تشویق کنیم به مناطق محروم  بروند و برای تشویق کردن آنها مرخصی اضافه گذاشته ایم در این صورت معنی آن این خواهد بود که یک فردی که غیر بومی  است وما می خواهیم مدتی در آن مناطق محروم  جذبش  کنیم مدت کمتری از او استفاده کنیم ، از 360 روز یکسال  حدود دویست روز می ماند جمعه ها را حساب بفرمائید به اضافه پنجشنبه ها که اکثراً تصف روز است ،  تقریباً 7 ماه در سال میشود بالاخره وقتی مرخصی میرود چه بسا  پنجشنبه ها را هم حساب بکند ، اگر ما حدود  52 جمعه  در سال حساب بکنیم ، دو برابرش بکنیم میشود حدود 60-50 روز  هم به مناسبتهای مختلف  ما تعطیلات  داشته باشیم می شود 160-150  روز که در طول  سال مرخصی  به این صورت حاصل میشود واگر آن رااز 360  روز کم بکنیم چیزی در حدود 200 روز می ماند 200 روز به این معناست که حدود 7 ماه در سال یک فردی که غیر بومی است و ما می خواهیم جذبش  بکنیم  در آنجا میتواند باشد  حالا یکماه  دیگر هم شما مرخصی اضافه به او بدهید این یک ماه هم روی این قضیه می آید ، یکماه هم  که به هر حال مرخصی به طرف دادید ، این یکماه تنها نخواهد بود 0 قبل و بعد ،مؤخر و مقدم دارد ) رویش اضافه  می کنیم چه بسا به یکماه ونیم هم تبدیل بشود بنابراین شما می خواهید بااین لایحه خودتان ، افراد رابه مناطق  محروم جذب کنید که بیشتر  در آن مناطق باشند تا استفاده وخدمت بیشتری برسانند در حالی که نقض غرض  میشود .
 ما باید کاری بکنیم مردمی که به مناطق محروم میروند هر چه بیشتر با آن محیط خوبگیرند ،آشنا بشوند در آنجا کار بکنند .به وضعیت منطقه آشنا بشوند تا کارشان مفید باشد ، اگر قرار اشد که صرفاً  ما آنهارا به صورت شعاری  بفرستیم و بعد هم  مرتب به آنها مرخصی بدهیم چه بسا  افراد از نظر مالی د رمضیقه باشند پس نابراین بهتر این است که ما به جای اینکه مرخصی  به آنها بدهیم بگوئیم هر سال یکماه حقوق به آنها میدهیم ، یکماه اضافه حقوق ومزایا میدهیم اگر خواستند  از مرخصی خودشان استفاده کنند می گویند  به ما مرخصی بدون حقوق بدهید ،مرخصی بدون حقوق اگر طرف  بگیرد . در صورتی که رئیس  مربوطه هم اجازه بدهد وبه کار لطمه  نخورد  خیلی بهتر است .
 بنابراین  پیشنهادما و پیشنهاد آقای شافعی  این است  که به جای اینکه ما مرخصی را به عنوان امتیاز به اوبدهیم حقوق ومزایا را به عنوان امتیاز به او بدهیم ،اگر خودش  واقعاً نیاز داشت ونخواست در منطقه  باشد ویااحیاناً گرفتاری  داشت ودر صورتی که رئیس  مربوطه موافقت  کند وبه کار لطمه نخورد می تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده بکند و آن حقوق  ومزایایش را هم گرفته ، اگر هم نخوات که چه بهتر در منطقه باشد که به مشکلات منطقه برسد .
منشی-  مخبر کمیسیون امور اداری  واستخدامی تشریف بیاورند .
 رحمت الله  رحمتی (  مخبر کمیسیون امور اداری واستخدامی )-  از نمایندگان  محترم تقاضا می کنم به این عرض بنده توجه کنند ( خصوصاً برادران پیشنهاد دهنده وموافق محترم )  ببینیم اصلاانگیزه آوردن این لایحه چه بوده ؟ ما می توانستیم به جای این لایحه ، لایحه ای بیاوریم وکارکنان  دولت را مجبور کنیم که موظفند بروند در نقاط محروم ( بدون دادن کمترین امتیاز )  ولی قصد مااین نبوده ، قصد  ماایجاد انگیزه تشویق وترغیب بوده برای رفتن نیروهای انسانی  به  مناطق محروم .
 حالا یک موردی را من خدمت شما عرض کنم  که چرا ما هم مرخصی را مطرح کردیم ؟( جناب آقای فدایی هم اگر توجه  کنند ، چون  موافقت کردند خوب است ).
 من یک کارمندی رادیدم که د رنقاط  محروم  کار می کرد واین می خواست  برای اینکه به کارهای شخصی وخانواده اش سرکشی کند ، از تعطیلات  پنجشنبه وجمعه  استفاده کند ،این شخص برا یهمین سفر یکی دو روزه شاید و برابر کرایه  معمول  را کرایه داده بود تا توانسته  بود خودش را به  آن شهر و محل خودش  برساند وبه خانواده اش  سرکشی کند ومجدداً برگردد . بنابراین  ، این کسی که حاضر است یک کرایه 60-50  تومانی اصفهان –تهران  را ( به عنوان مثال )  بیاید پانصد ، ششصد  تومان بدهد تا خودش را به شهرش برساند وبه خانواده اش سرکشی کند و برگردد ، آیا صرفاً  پول را میتوانیم به عنوان یک انگیزه تشویق برایش مطرح کنیم ؟
 یکی از مشکلات عمدة کارکنان دولت ونیروهای انسانی مااین است که به اینها پیشنهاد می کنند که به مناطق محروم  بروند  ولی صرفاً  مسائل وگرفتاری  های  خانوادگی به آنها اجازه نمی دهد که خانواده شان را همراه خودشان ببرند این را اگر بگوئیم  ماهی 20  هزار تومان  به تو اضافه  می دهیم ولی برو اول سال وعید بیا به خانواده ات سربزن این هرگز  حاضر نیست ،حاضر است  گاهی اوقات یک چنین مبالغی را بدهد و فقط صرفاً یک سرکشی به خانواده اش بکند . بنابراین  این  روی حساب واقعاً مطرخ شده  مرخصی  یک چیز بسیار مفید واساسی است .
 اما برادرمان آقای فدایی اشاره کردند که گاهی اوقات کارمند به مرخصی نیاز ندارد وبه پول بیشتر نیاز دارد خیلی خوب ، فبها ،  ما در لایحه پیش بینی  کرده وگفته ایم اگر از این  مرخصی استفاده نکرد می تواند  در مقابل  این مدتی که کار  می کند وحق داشته از مرخصی  استفاده کند فوق العاده اش  را بگیرد ، حقوق برابر این مدت را بگیرد ، پس دلیل  ندارد که ما بیائیم  اینرا فقط یک  طرفه  کنیم واز یک بعد به قضیه نگاه کنیم ما الان آزاد گذاشتیم نیروی انسانی  را که از مرخصی استفاده کند یا از فوق العاده شغل  ومزایای آن این مدت استفاده کند . پس این دست ودل بازتر است هم برای دستگاه وهم برای کارمند ، یک اشاره هم خدمتتان عرض کننم که فرمودند گاهی اوقات ممکن است منجربه کم کاری بشود این طور نیست ،مااجازه  داده ایم به بالاترین مقام مسؤول دستگاه که اگرواقعاً به کار این کارمند آن چنان نیاز هست که نمی توانند یا مرخص اش موافقت کنند به او مرخصی داده نشود ودر  مقابلش  آن حقوق  ومزایایش  داده بشود .
 بنابراین  آنچه که اینجا آورده با این  توضیحاتی که خدمتتان عرض کردم بهترین شکل قضیه را می بینیم ،از طرفی آن نیازی که کارمندان در مناطق محروم  خصوصاً  به مرخصی  دارند آنهم یکماه در سال واین یکماه کم کاری و بیکاری نیست این در حقیقت جذب  نیرو و آمادگی  بیشتر است که انرژی  خودش را جمع آوری  می کند وبا یک فدرت  و قوت  بیشتری  در سایر اوقات سال  کارش را انجام می دهد از طرفی هم او را مختار قرار داده ایم بین اینکه از مرخصی استفاده کند یااز  فوق العاده ومزایای  آن والسلام علیکم .
 منشی- دولت .
  داود عبادیانی (  معاون سازمان امور اداری واستخدامی )-  بسم الله الرحمن الرحیم .در رابطه با پیشنهادی که جناب آقای شافعی  دادند من باید دو سه نکته را عرض بکنم  یکی اینکه اصولا  اگر بیائیم تعداد مرخصی ها وایام تعطیلات رسمی رادر طول سال بشماریم واز کل روزهای سال کم بکنیم ( به آن شکلی که آقای فدایی محاسبه کرده اند 9 این مسأله  در کل کشور عمومیت دارد یعنی آن کسی که در نقاط برخوردار هم خدمت می کند از این مرخصی های استحقاقی  وتعطیلات  رسمی استفاده  می کند ، این چه امتیازی  خواهد بود بین کسی که در نقطه محروم خدمت  میکند یا کسی که در نقطه برخوردار خدمت می کند ؟
 اینجا عنوان  لایحه ، لایحه  جذب نیروی  انسانی هب مناطق محروم است لذا ما باید انگیزه های جذب را  در اینجا تقویت  بکنیم ،اگر قرار باشد آنچه را که در مقررات  فعلی  موجود است  وعموم کارمندان دولت  از آن استفاده می کنند همین را برای  کسی که در منطقه محروم  هم خدمت می کند در نظر بگیریم در واقع  ما کاری نکرده ایم ! بنابراین  آنچه در که لایحه  دولت آمده که در کمیسیون هم به حق آن تصویب شده این است که کارمند بتواند در این مناطق از یک
امتیاز  بیشتری  نسبت به کسی که د رمناطق برخوردار خدمت می کند بهره مند بشود ، حالا این امتیاز را ما به دو شکل در نظر گرفته ایم ، یکی اینکه  بتواند از مرخصی  استفاده بکند ودوم اینکه اگر نخواست از مرخصی  استفاده کند ویا اینکه خواست  استفاده کند ولی دستگاه  به وجود او نیاز داشت  او بتواند از حقوق ومزایای این ایامی که برایش در نظر گرفته شده استفاده بکند .به این ترتیب آنچه در لایحه هست ومصوب  کمیسیون همهست  در واقع  دوامتیاز را ارائه می کند نسبت به پیشنهاد آقای شافعی  که یک امتیاز  را مطرح می کند در واقع اینجاامتیاز بیشتری است .
 دوم اینکه اصولا چون مرخصی ها ما موافقت دستگاه است ودر اینجا هم قید شده اینجور نیست که هر زمان که کارمند بخواهد برود می تواند استفاده  کند .حتی در همین تهران  ومراکز استانها هم بسیاری از افراد  هستند که چند سال است که به مرخصی های یک ماهه نرفته اند شاید یکی دو روز  رفته اند اگر یک مشکلی داشته اند حل کرده اند ولی مرخصی های هفتگی یا ماهانه نرفته اند به دلیل  نیازی که دستگاه به حضور آنها داشته ، چون با موافقت دستگاه است لذا  در زمانی که دستگاه احساس  بکند که به خدمت این شخص نیاز است موافقت نمی کند ولی شخص چیزی از دست نمی دهد چون بعداً می تواند  حقوقش  را بگیرد ولی اگر  دستگاه دید که در کی مقطعی  رفتن این شخص  به مرخصی ، لطمه ای به کا رنمی زند ، این موافقت  را می کند و شخص استفاده می کند .
 شما توجه داشته باشید کسانی که از مناطق برخوردار به نقاط محروم می خواهند بروند خدمت بکنند خانواده آنها وتعلقاتشان  کلا در مناطقی  است که بومی آنجا بوده اند ، لذا اینها  لازم است که یک فرصت بیشتری برای سرکشی به خانواده داشته باشند .از این گذشته  ما در استانها ودر شورای  اداری استانها که مراجعه داشتیم معمولا همیشه این مشکل را به خصوص در مناطق و استانهای محروم مطرح می کردند که بخش هایی از کشور هست که اصولا دوردست ودورافتاده ا زمرکز استان ها و شهرستان ها است واصلا تردد  افراد از آن مرکز بخش به مرکز استان شاید یکی دو روز  طول بکشد .  جاهایی هست که حتی جاده شوسه  وجود ندارد وراه هایش مال رو است مثلا ایستگاه سینوپتیک  که در قله  کوه فلان  وجود دارد و آنجا کارمند هواشناسی دارد کار می کند یا فرض بفرمائید یک مدرسه سیار است در کی بخش دورافتاده  که وقتی معلم  بخواهد خودش  را به مرکز شهر برساند شاید دو روز وقتش  تلف بشود .
 بنابراین ، این نیازی  بود که در مناطق محروم به خصوص مطرح کردند واحساس شد چنینی  نیازی وجود دارد که آنها بتوانند بیایند ( حتی  برای دسترسی به پزشک  وامثالهم )  چنین فرجه ای  برای آنها باید در نظر گرفت که آنها  بتوانند بیایند استفاده بکنند . بنابراین ما با این پیشنهاد  مخالف هستیم ومسأله  مرخصی بدون حقوق هم که مطرح کردند این باز حق همه کارمندان است که بتوانند مرخصی بدون حقوق بگیرند واین نه تنها انگیزه جذف نیست بلکه یک نوع  دافعه  در آن وجود  دارد که کارمند  بیاید در منطقه  محروم خدمت  بکند بعد هم که بخواهد مرخصی برود مرخصی بدون حقوق بگیرد ودر واقع آن مدتی که می خواهد برود مرخصی وبه گرفتاریش برسد چیزی هم از جیب  بدهد که این مسلماً مخالف  اهداف این لایحه است و لذا ما با این پیشنهاد مخالف هستیم .
 رئیس-  183 نفر حضور دارند پیشنهاد آقای شافعی  را برای رأی گیری مطرح  می کنیم .
 منشی- پیشنهاد ایشان این است :‹‹ مستخدمین  مشمول قانون استخدام کشوری و ثابت  مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که در نقاط محروم دورافتاده ومناطق جنگی خدمت می کنند عالوه برحقوق و فوق العاده های متعلقه  که براساس  مقررات  مربوط به آنان تعلق می گیرد به نسبت مدت خدمت در نقاط مزبور حق دریافت حقوق و فوق العاده های یک ماه را در ازای هر سال خدمت به عنوان پاداش خواهند داشت .
 در صورت موافقت دستگاه ذیر بط مستخدم می تواند از ده روز مرخصی و حقوق و فوق العاده 20 روز خدمت بهره مند شود ››.
رئیس-  186 نفر  حاضرند ،  نمایندگانی که با پیشنهاد قرائت  شده  موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد .
 رئیس- دیگر پیشنهادی ندارید ؟
 منشی –آقای  اکرمی چند تا پیشنهاد دارند که توضیح میدهند .
 سید رضا اکرمی – بسم الله الرحمن الرحیم – نمایندگان محترم  عنایت کنند  سه تا پیشنهاد  این است که اولا اگر این نیروی انسانی به صورت  معمول به مناطق جنگی بروند اصلا  جنگ  برای خودش  قانون خاص و قانون  ویژه   دارد  وشما نمی توانید  با آنچه  که در اینجا هست  بتوانید  آن خصوصیات  و آن ویژگی ها را لحاظ کنید وتأمین بنمائید .
  دلیل  دوم اینکه ما الان  در شرایطی  نیستیم که برای مناطق  جنگی بیائیم قوانینی را وضع کنیم .انشاء الله ما به صلح پایدار می اندیشیم و صلح  پایدار  اعمال خواهد شد .  عنوان لایحه همان  مناطق محروم ودورافتاده را داشته باشد ،این پیشنهاد  اول من است ان شاء الله روی این پیشنهاد عنایت بشود  تا دو تا پیشنهاد دیگر را بعداً توضیح  می دهم .
 منشی- آقای روحانی نیا مخالفند ، موافق ؟(اظهاری نشد ) پیشنهاد اول ایشان موافق ندارد .
 عبادیانی ( معاون سازمان امور اداری واستخدامی  کشور )-  ما هم مخالفیم چون ایجاد اشکال می کند .
 رئیس- حالا  اگر کی وقت جنگ نباشد ، خوب جنگ  نیست ،مناطق جنگی ندارد ،بههر حال هر وفت جنگی باشد کارمندان مناطق جنگی  از این امتیاز برخوردارند وهر وفت جنگ نباشد نیست دیگر ، بث نداریم ، حالا چون موافقی هم ندارد می خواهید رأی بگیریم  یا نگیریم ؟
  سید رضا اکرمی – از پیشنهادم صرف نظر کردم .
 منشی- آقای اکرمی  پیشنهاد دوم خود را مطرح بفرمائید
اکرمی-  برادران عنایت  کنند، حدود 7-6  سال هم ازعمر  این لایحه دارد می گذرد ،اواخر دوره اول مجلس ودر مجلس دوم  وبههر حال اوایل مجلس سوم مطرح شده ما  هدفمان این است که به مناطق محروم ودورافتاده نیروی انسانی مطلق اعزام بکنیم وبه آن  مزایا بدهیم یااینکه نه ،نیروی انسانی  ما هر ومتخصص ؟
 پیشنهاد  من این است که ما این مزایا را به نیروی متخصص وماهر از قبیل مهندسین ، پزشکان  ،مدیران وامثال اینها که به آنجا کمتر اعزام میشوند وکمتر آنجا جاذبه دارد  بدهیم نه به نیروی انسانی مطلق که هب هر حال هم در آنجا قابل تأمین  است وازا ین نظر مناطق محروم ودورافتاده  مشکلی ندارند آنچه که در توجیه  لایحه هم گفته میشد عمدتاً برمحور  نیروی انسانی  متخصص وماهر بود و لذا من پیشنهاد کردم که کلمه متخصص و ماهر اضافه شود بر همین مادة اول ( به منظور جذب و نگهداری  نیروی انسانی  متخصص وماهر از قبیل پزشکان ،مهندسین ،مدیران ونمونه اینها ).
 منشی – مخالف ،آقای روحانی نیا ، موافق ،آقای  رضوی هستند . آقای روحانی نیا بفرمایند .
 رمضان  روحانی نیا – بسم الله الرحمن الرحیم . ایاشن فرمودند منظور ما از این لایحه این است که مطلق نیروی انسانی به مناطق  محروم اعزام بکنیم یا نیروهای متخصص مثل پزشک  ومهندسین وتحصیل کرده ها ؟  جواب این است که ما می خواهیم ‹‹نیروهای ضروری مورد نیاز ›› به مناطق محروم بروند این نیروهای ضروری مورد نیاز گاهی در سطح معلم  سرکلاس آموزش  و پرورش  است گاهی متخصص  وگاهی غیر متخصص است .
 تمام  آنچه که شما تلاش میکنید  این است که ما باید  نیروهای متخصص را به مناطق محروم ببریم ومشکل عمده مناطق محروم  همین است واین لایحه در جهت تشویق آنها  هست . همه آن حرفها مورد قبول است ،اما را بیائیم محدود بکنیم به آنها ؟ وقتی  در یک نقطه  دورافتاده ای دستگاههای اجرایی دیدند که نیاز به نیروهای معمولی دارند که  آنجا  رفع مشکلاتشان  رابکنند  این لایحه  تأمین می کند آنچة که شما فرمودید ،علاوه بر آن ،آن کمبودهای احتمالی غیر متخصص را هم تأمین  می کند . بنابراین  پیشنهاد ، ضرورتی ندارد .
 منشی- آقای رضوی موافقند ،توضیح میفرمایند .
 سید محمد رضوی -  بسم الله الرحمن الرحیم . برادرها وخواهرها توجه بفرمایند که  مشکل اساسی در مناطق محروم نیروهای کاردان ومتخصص است والا نیروهای عادی ونیروهای ساده اتفاقاً در مناطق محروم بیشتر وجود دارد تا
جاهای  دیگر  ودولت  در آنجا  گرفتار کمبود نیروها یمتخصص است و لذا اگر ما بیائیم این کلمه رااضافه بکنیم واین قید را بزنیم در حقیقت  توانسته ایم خواسته را تأمین بکنیم منهای اینکه در اینجا یک بودجه اضافی بر دولت تحمیل نشده واگر نیروهای  بومی طبق ضوابط قبلی خودش جذب  بکند ومزایای اضافی هم به آنها تعلق  نمی گیرد بلکه مزایای اضافی خاص نیروهای متخصص است که در آنجا معمولا ما با کمبودش مواجه هستیم من خواهش می کنم که به این پیشنهاد آقای اکرمی  برادران عزیز  توجه بکنند و رأی مثت بدهند .
 منشی- کمیسیون :
 رحمت الله رحمتی (  مخبر کمیسیون امور اداری واستخدامی )-  کمیسیون با این پیشنهاد برادرمان جناب آقای اکرمی مخالف هست  دلیلمان هم این است که اولا وقتی ما کلمه متخصص را می گوئیم ( برادری که پیشنهاد داده اند )  دامنه کلمه  تخصص تا کجا  فراگیر هست وچه افرادی را در بر می گیرد ؟ ما به بسیاری از کسانی که واژه  تخصص در موردشان بکار برده نمی شود در نقاط محروم نیاز داریم و باید که از وجود آنها استفاده بکنیم و بنابراین در جاهایی که افراد بومی برای کارهای غیر  تخصصی وجود دارد واستخدام می شوند که آن حسابش جداست ولی مابحثمان  سراین هست که نیروی مورد نیاز مناطق محروم را به نحوی جذب  بکنیم ،این نیرو از هر درجه تخصصی که دارا باشد اگر مابه آن احتیاج  داشته باشیم باید این انگیزه تشویق را د رمورد او اعمال بکنیم وتبعیضی قابل نشویم .
 منشی-  آقای عبادیانی بفرمایید .
 داود عبادیانی ( معاون سازمان امور اداری واستخدامی کشور )-  بسم الله الرحمن الرحیم . با توجه به اینکه اصولا در استخدام دستگاههای دولتی به موجب قوانینی  است که به تصویب مجلس رسیده  از سال 64 به این طرف برای افراد فوق دیپلم  به پایین  ممنوع است ودستگاهها نمی توانند افرادی را با تحصیلات ششم ابتدائی ، سیکل ودیپلم استخدام بکنند ،  لذا نگرانی   پیشنهاد دهنده محترم که احتمالا  این لایحه باعث میوشد سیل نیروی انسانی غیر متخصص وارد دستگاههای دولتی  در این مناطق  بشود اصلا  موردی ندارد واصولا دستگاهها مجوزی برایاستخدام این گونه افراد  ندارند تنها مجوزی که دارند برای فوق  دیپلم ، لیسانس  فوق لیسانس و دکترا است ، بنابراین ما چه بخواهیم  وچه نخواهیم  به  دلیل وجود قوانین دیگر اصولا استفاده ازاین قانون برای نیروهای جدید الورود به دستگاههای دولتی  مختص  افراد متخصص  وتحصیلات عالیه می شود ولی از طرف دیگر ممکن است اگر به وجود نیروهای دیپلمه ای که الان دردستگاهها یدولتی شاغل  هستند ومستخدم  رسمی هستند ودر مناطق برخوردار خدمت می کنند  در مناطق محروم  نیاز باشد با یک جابجایی .انتقال  یا مأموریت صورت بگیرد ،ما نباید دست دستگاههار ا ببندیم ، یعنی الان بااجرای قانون تعدیل نیروی انسانی  که تا مرداد سال آتی باید دردستگاه ه اجرا در بیاید یک تعدادی نیرو ممکن است در مناطق برخوردار در این دستگاهها اضافه  باشند  نیروهایی که حتی دیپلمه  هستند ویا حتی کمتر از دیپلم ،بنابراین  اگر ما این نیروها را بتوانیم جا به جا بکنیم در نقاط مورد نیاز که د رمناطق محروم هست ، هم استفاده بهینه ای از نیروی انسانی مان کرده ایم وهم اینکه مشکل ومسأله  اشتغال  را دامن نزده ایم ودیگر اینکه ان نیرو وقتی اینجا می آید خدمت می کند چون امتیازی در این مناطق وجود دارد لذا آن نگرانی که در منطقه برخورد  داشتمی که او را خارج کردیم او هم از بین میرود
 بنابراین مانگرانی راجع  به اینکه نیروهای جدید وغیر متخصص وارد دستگاههای دولتی میشوند اصلا ندارمی چون مجوز  قانونی  ندارمی ولی برای جا به جایی نیروهای  زیر دیپلم   مااجازه  بدهیم که این کار انجام بشود و وجود داشته باشند  واینها بتوانند ازاین قانون استفاده بکنند که مادر آینده  لایحه تعدیل را می خواهیم دردستگاههای دولتی اجرا  بکنیم با مشکل  نیروهای مازاد مواجه میشویم وباید بتوانیم اینها را به مناطق محروم وموردنیازمان جابجا ومنتقل  بکنیم لذا با پیشنهاد آقای اکرمی مخالف هستیم .
 رئیس- پیشنهاد دیگری این ماده دارد ؟
اکرمی- یکی دیگر دارم .
 رئیس-  خوب هر سه پیشنهادتان را یکجا مطرح می کردید .
 منشی- اکرمی بفرمائید .
  سید رضا  اکرمی – بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم عنایت کنید پیشنهاد بعدی من یک حداقل  ویک حداکثر است  برای  نیروهایی که آنجا استخدام و جذب  ونگهداری می شوند . گفتم که سه سال  و حداکثر  5 سال  یعنی نیرویی که در آنجا جذب ونگهداری می شود ومی خواهد بماند یک حداقل  واکثری برای او قرار بدهیم به دلایل زیر :
 دلیل اول من این است که مناطق  محروم ممکن است علی الدوام  متغییر باشد و این متغیر بودن یک نوع بلاتکلیفی وتغییر  در زندگی آن نیروئی  که آنجا هست یا جذب می شود یا می خواهد جذب بشود وهم برای دستگاه اداری که می خواهد نیرویی  رااستخدام بکند ممکن است تا آخر  این ماه این منطقه جزو  مناطق  محروم باشد بعد در تعریف بعدی  وتشخیص بعدی از مناطق محروم بیفتد برای او دستگاه اداری ومردمی که میخواهند از خدمات او استفاده بکنند یکنوع مشکل  به وجود بیاورد ، همینطور در رابطه با مناطق  جنگی این عبارت   بیشتر می شود مورد توجه باشد ممکن است یک منطقه ای 6 ماه به عنوان منطقه جنگی باشد بعد از 6 ماه جزو مناطق جنگی نباشد در حالیکه نیاز  هست آن نیرو آنجا بماند وخدمات و سرویس  به دیگران  برساند .
 برای اینکه هم برای فرد  اعزام واستخدام  شونده یک حالت آرامش و اطمینانی باشد که بداند سه سال وحداکثر 5 سال از این مزایا بهره مند است که یکنوع علاقه ای در او ایجاد بشود که در آنجا بماند  وهم برای دستگاه اداری تغییرات مشکل ساز ودردسرآفرین نباشد  وهم مردم بتوانند از خدمات  او استفاده کنند ، گفتم  هر فردی که استخدام میشود سه سال تا حداکثر 5 سال  بتواند ازا ین مزایا بهره مند باشد والسلام .
 منشی- آقای پناهنده . مخالف – آقای  شهرکی ، موافق :
  علی پناهنده – بسم الله الرحمن الرحیم .دلیل اول برادرمان آقای اکرمی این بود که مناطق محروم وهمچنین مناطق جنگی متغیر است من می خواهم بپرسم  آیا واقعاً  ایجور فکر می کنید که اینقدر  پیشرفتهای عمرانی در کشور سریع است که ظرف یکماه مثلا  سیستان و بلوچستان  می شود منطقه برخوردار؟! این  که نیست ، مناطق محروم مثل سیستان و بلوچستان نقاطی از کردستان  جاهای این چنینی که خوب مدتهاست محروم است تا بیاید برخوردار بشود خیلی طول می کشد ،اینقدر  حالا تغییرات سریع نیست که ظرف یکماه  یک منطقه محروم ، منطقه برخوردار شده باشد و آن وقت  دولت نداند که آیا حقوق  منطقه محروم را باید بدهد یا منطقه برخوردار را ؟
 مناطق جنگی هم باز همین طور است  اگر جنگ باشد حالا که الحمدالله جنگی نیست تا وقتی جنگ بود،‌منطقه جنگی بود هر وقت هم جنگ هست  تمام  مسائلی که برای کل جنگ بار میشود این هم روی آن واین  مسأله ای نیست که حالا موجب نگرانی بشود و بگوئید  که … از همه اینها گذشته شما که در فقه  خوانده اید تبدیل موضوع موجب تبدیل  حکم  هم میشود وفتی موضوع  چیزی نباشد دیگر حکمش برای چه باشد ؟  واگر قرار هست یکجا منطقه محروم نباشد به فرض شما 6 ماهش منطقه محروم  بود جنابعالی می فرمائید تا سه سال حقوق منطقه محروم بدهیم به منطقه برخوردار جنابعالی فرمایشتان این است که حداقل  سه سال و  حداکثر 5 سال حقوق منطقه برخوردار را به او بدهند . آخر این خلاف آن  مصلحتی است که این لایحه برای او آمد . اینقدر  مسائل سریع اتفاق نمی افتد واینقدر هم  مشکل نیست غیر از اینکه دردسری ایجاد  بکند گرفتاری ایجاد بکند . خلاصه  پیشنهاد ایشان  جز اینکه جلو سهولت این ، یک مشکلی ایجاد بکند خاصیت دیگری ندارد و لذا من با آن مخالفم .
 منشی- آقای شهرکی ، موافق :
 غلامعلی شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم . من ابتدا یک برخورد  ریشه ای با خود لایحه  میکنم چون این لایحه را برای مناطق محروم  نه تنها مفید نمیدانم بلکه یک حالت  استثماری این لایحه پیش میاورد که ما هم اکنون در مناطق محروم گرفتار آن هستیم !
 من برای شما میگویم که فردی حتی در سطح دیپلم به مناطق محروم میاید و آنجا مسؤولیت یک دستگاهی را بعهده میگیرد و الان نمونه داریم که برادران  خودش را آورده و آن باز برادر زنش را آورده است ومن این نمونه ای را که گفتم ،  دستگاه اجرائی این قضیه  را دارد پیگیری می کند .ما به نوعی از جانب بعضی از افرادی کهاینگونه حرکت  می کنند داریم استثمار میشویم .ما تعداد  زیادی دیپلمه بیکار در همان استان سیستان و بلوچستان  که همه آقایان برای آن دل میسوزانند داریم
 
همانجا 5 سال است 6 سال است که اینها بیکار هستند واینها را بکار نمیگیرند اما دیدیم که ششم ابتدایی و سیکل از مناطق دیگر میاورند . آقا ! بحث و مشکل این نیست .
 جناب آقای هاشمی یک مسافرت به آنجا داشتند ،ایشان امر فرمودند که شما برای دانشگاه یک سهمیه از افراد بومی بدهید .از 50 نفر  دانشجوی رشته  فنی مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان  سه نفر بومی  هستند خوب  راه حل این ، این نیست .اگر میخواهید مناطق محروم همیشه محروم باشد این یک چیز خوبی است ! بله اعتقاد  من این است که می بایست از اول  انقلاب  وگرنه از همین فردا با قضیه برخورد کنیم . بچه های  خود آنجا که کروکور ولال نیستند ،  خدامیداند به اینها میدانی داده نشده امکاناتی ندارند .دانشجوی رشته پزشکی  سیستان و بلوچستان  تهران آمده به من  گفته  که ترک تحصیل  میکنم چون مخارجم را نمی توانم تأمین کنم  استعداد هم دارد ،چشم و گوشش هم سالم است ، عقلش  سالم است ،  مسلمان هست ، متدین هست ، محروم هست ، مستضعف هست  اما امکانات  ندارد . شما بیائید به جا ی اینکه …  افرادی  که به مناطق محروم میروند یک درصدشان افرادی  خوبی   هستند (رئیس-  شما در موضوع صحبت کنید )  حاج آقا عرض میکنم .من میگویم این سه سال و پنج سالی که آقای اکرمی فرمودند باز قضیه را محدود میکند . بگذارید در این فاصله  سه سال و پنج سال این نیروها آموزش داده بشوند . پرورش پیدا کنند . سازمان امور اداری واستخدامی الان دارد در مورد یک چیزی کار می کند که اینها رادر طرح فوق دیپلم پرورش  بدهد . خوب ،آن چیز خوبی است . اگر در سطح دانشگاه و سایر مسایل هم بپذیرند … من میگویم این سه سال و پنج سال حداقل از مشکلاتی که این لایحه برای بومیان ایجاد می کند می کاهد .
  شما گفتید  آقا! نیروی مهندسی وتخصصی هم آنجا برود ،دو ماه در سال مرخصی ، یک ماه شما اضافه کردید ، یک ماه هم از کاری هم که الان انجام میشود زده شد ،اگر بحث آن  طوری هست .من با توجه به مسایلی که در مناطق محروم  موجود است وحرکاتی که همه کسانی که در مناطق محروم  هستند می بینند که یک کسی از یک جایی بلند میشود  میاید همه عناصر  وعوامل خودش را از آنجا میاورد، از پیشخدمت تا حسابدارش . بابا! پیشخدمت وحسابدار ومأمور   فروش بذر را ما آنجا داریم ، نگذارند آنها بروند قاچاق  فروش بشوند . پس این را حداقل برای یک مدتی محدود کنیم وخواهش من این است .
 یک مشکل دیگر را هم در نظر بگیرید ، شما خانه سازمانی را میدهید به افرادی که از بیرون  میاورید .اگر امتیاز ‹‹پیکانی ›› هست به آنها داده میشود ، ‹‹پول ››  است به آنها داده میشود . پس  آن مأموری که پهلویش  نشسته و دارد جان می کند وبومی  است چه گناهی  کرده است ؟  من میگویم  در این لایحه یک امتیازی هم برای آنها در نظر گرفته بشود یااین طرف قضیه اش را هم محدود کنید .اگر من نمایندة مناطق محروم هستم (زابل مرز افغانستان  است ) اگر من نمایندة آنجا  هستم این لایحه مشکلی  را از آنجا حل  نمی کند ! یک مقدار  هم مشکلاتش را اضافه می کند  . مشکل  آنجا موقعی  حل میشود که به بچه های خود آنجا امکانات  تحصیل بدهید . پولی که خرج این لایحه میشود  که به بچه های خود آنجا امکانات تحصیل بدهید . پولی که خرج  این لایحه میشود داده بشود یک درس پیش دانشگاهی برای آنها گذاشته بشود که اینها  بیایند تحصیل کنند وخودشان بچرخانند . آنجا این قدر مشکل دارد که شما اگر فردی هم از تهران بفرستید سه سال بیشتر  نمیتواند زندگی کند . بچه های خود آنجا میتوانند آنجا زندگی کنند . پس این سه سال  و پنج سال محدود کردن … من میگویم یک سال  آزمایشی اجرا میشود … آقای اکرمی  گفتند سه سال تا پنج سال . این را محدود کنید تا ببینیم چه میشود ونتیجه اش چه خواهد بود .
 منشی- آقای رحمتی بفرمائید .
 رحمت الله رحمتی ( مخبر کمیسیون استخدام )- این پیشنهاد حداقل  یک فرصت خوبی بود برای آقای شهرکی که درد دلشان را بکنند در رابطه با نحوة گزینش افراد برای مناطق  بومی ، چه بسا  در رابطه  با آن مسائل ما هم جناب آقای شهرکی مطالب شما را قبول داریم وبا شما همدرد  هم باشیم در بعضی از موارد ، ولی بحث اصلا چیز دیگری است . ما الان در شرایطی هستیم (‌که شما میگوئیم ما دیپلمه داریم بیکار هستند ) برای فلان منطقه معلم نیاز داریم وکسی حاضر نیست ، بیکار است ، حاضر نیست استخدام بشود برود آنجا ( نه نیروی بومی آنجا )  یا به اندازه کافی نیست ویا نمیاید استخدام بشود  ویااینکه حاضر نیستند از شهرستانها بیایند بروند آنجا .اگر شما شرایط زابل را شرایط خاصی میدانید در  همسایگی ما چهار محال و بختیاری و سمیرم هستند  که نمایندگان محترمشان اینجا هستند ،من از آنها سؤال می کنم .
  سید مصطفی  فارغ- دیپلمه ها وفوق دیپلمه ها در نقاط محروم در انتظار استخدام به صف ایستاده اند ولی استخدامشان نمی کنند .
رحمتی – اجازه  بفرمائید  عرض  کنم خدمتتان از همین نمایندگان این شهرستانهایی که عرض کردم بپرسید اگر همین الان معلمین  غیر بومی این مناطق بخواهند این شهرها را ترک بکنند آموزش  و پرورششان با چه فاجعه ای روبرو خواهند شد ؟اکثر جاها هیمنطور  است . جناب آقای شهرکی ! ما در استخدام افراد‌،اولویت  را به نیروی بومی داده ایم یعنی اگر جایی بنا شد که استخدام بشود نیروی بومی در اولویت هست  اگر نکردند شما سراغ آن مطلب بروید .اگر این موضوع  هست شما سراغ این  بروید ،اگر فلان  فرد پسر خاله و پسر دائی اش را آورده شما سراغ او بروید  که چرا این کار را کرده اند اگر گزینش ناصحیح انجام داده اند ، نه اینکه ما بیائیم زیر یک لایحه ای را بگیریم که الان  ما نیرو برای فلان  اداره نیاز داریم .
 نماینده یک شهرستانی ، مسؤولینش ، بزرگترهای منطقه ای زحمت کشیده اند یک مؤسسه ای را آنجا دایر کرده اند آدمی که به تخصص آنجا بخورد ندارند ،اینها دارنددنبال نیرو میگردند ، مرتب به خود ما مراجعه  می کنند که برایمان نیرو بفرستید ،ما داریم برایاین تیپ آدمها  انگیزه های تشویق ایجاد می کنیم ،والا اگر تخلقی صورت  گرفت ما هم به  هر حال  با آن مخالفیم و باید مسؤولین  رعایت بکنند . نمایندگان آن مناطق واقعاً  دفت بکنند که چنین تخلفهایی  صورت نگیرد . به هر حال مطلبی  که هست  این هست  که ما در استخدام در اکثر جاها ( همانطور که عرض کردم )  اولویت  را با نیروهای بومی  گذاشته ایم که اگر واقعاً یک جایی باید نیرویی استخدام کنند وتخصص آن در آن شهرستان یا در آن روستا وجود دارد اینها را اول استخدام کنند . شما هم براین مطلب تأکید  بکنید .حرف  درستی هم هست .
 یک اشاره  دیگری برادرمان جناب آقای شهرکی کردند .من این را پاسخ بدهم .گفتند نیرویی که ازخارج  آن شهرستان میاورید در آن شهرستان ، به آن ها امتیاز میدهید : پیکان .خانه و فلان …  ولی به آن کسیکه در آنجا ساکن هست نمیدهید .حضورتان  عرض کنم که امتیازاتی  که در این لاحیه ما آورده ایم  هم برای نیروهای بومی شاغل  در نقاط محروم . هر دو تا را دقیقاً  با یک  چشم  در این لایحه  برخورد کردیم ، من مسؤول  بقیه جاها نیستم  جناب شهرکی ! بنده که مخبر  این لایحه هستم در این لایحه دقیقاً همین مطلب است ولی حقیقتش همه این مطالب ارتباطی به این پیشنهاد آقای اکرمی  نداشت .ایشان  گفتند که ما بیائیم محدودش بکنیم . چون زیاد صحبت کردیم با یک جمله هم جواب ایشان را بدهیم گرچه برادرمان جناب آقای پناهنده پاسخ  لازم را دادند .
اگر امروز فلان نقطه  بعنوان محروم مطرح است اولا باید یک مقداری مطلب محروم مشخص  بشود .گاهی  اوقات از نظر نیروی انسانی است ،گاهی از نظر مسایل عمرانی واقتصادی وغیره  است .هر کدام از اینها  یک چیزی است و برای خودش یک ملاکهایی دارد . گاهی اوقات یک منطقه ای  هست که از نظر  عمرانی  هم بسیار آباد است ولی فاصیه شرایط افتصادی  وجغرافیایی آن جوری هست که واقعاً انگیزه ای برای جذب  نیروی انسانی  در آنجاها نیست ولی اگر امروز جایی بعنوان یک  منطقه محروم  مطرح است و سال دیگر این از محرومیت خارج شد و شد یک منطقه برخوردار. خوب ، خود بخود این شرایط در مورد آن مطرح نخواهد بود .والسلام علیکم و رحمت الله .
 داود عبادیانی ( معاون سازمان امور  اداری واستخدامی )ـ عرض کنم خدمتتان که صحبتهایی که جناب شهرکی فرمودند در کلیا  لایحه بود که ما زمانی که بحث کلیات بودتوضیحات کافی در این خصوص  دادیم . آنجا عرض کردیم که اصولا مسأله نقاط   محروم  دارای ابعاد فرهنگی ، سیاسی ،اقتصادی . اجتماعی  گوناگونی است و آنچه که به سازمان امور اداری  مربوط میشود  در رابطه با مسأل  جذب نیروی  انسانی ، سازمان  وظیفه خودش میداند   که اقدامات  لازم را بکند و لوایح  لازم را تقدیم  دولت و مجلس بکند که یک مورد این کار همین است .
آنجا عرض کردیم که یک سری اقدامات هست که در اختیار هیأت وزیران هست و یک سری
اقدامات  هم هست که به مجوز قانونی از مجلس نیاز دارد . بنابراین ما آن دو بخشش را انجام دادیم . یعنی  آنچه که مربوط به سازمان میشد .ودر اختیار سازمان بوده مثلا  ایجاد دوره های آموزشی بلند مدت  در نقاط محروم که آن بار هم من خدمتتان عرض کردم و آمارش را آنجا خواندم که سازمان امور اداری با حدود  35 دورة آموزشی ،فوق دیپلم ، لیسانس  و فوق لیسانس  برای نقاط  محروم کشور در رشته های مختلف  اعم از علوم  نظری و رشته های فنی ما موافقت کرده است ودستگاهها دارند اجرا می کنند برای تربیت  نیروی متخصص که نوعاً  هم از افراد بومی  همان جا میگیرند و دارند تربیت می کنند که یک موردش را هم آقای  شهرکی در بین صحبتهایشان فرمودند .
 بنابراین یک سری اقدامات هست که در اختیار  دولت ودر اختیار دستگاههای دولتی است که آنها انجام میشود ولی یک سری از اقدامات نیاز به کسب مجوز قانونی دارد ،از جمله دادن مرخصی  اضافی ،دادن پول تحت عنوان فوق العاده جذب و امثالهم  که اینها نیاز به کسب مجوز  از مجلس دارد که این لایحه در آن راستا تهیه شده است . بنابراین چون نمیخواهیم بحث کلیات بکنیم من بیش از این در این خصوص  توضیح نمیدهم ولی در خصوص پیشنهاد آقای اکرمی که فرمودند که بین سه  تا پنج  سال محدود بکنند .من عرض میکنم که یک فوق العاده ای  تحت عنوان ‹‹فوق العاده محل خدمت ››  در قانون  استخدام کشوری پیش بینی شده که این فوق العاده به مدت پنج سال برای کسیکه  خدمتش تغییر میکرد قابل پرداخت بود ولی به دلیل مشکلاتی که در این رابطه وجود داشت یعنی کسانی بودند که پنج سال د رمنطقه ای خدمت میکردند وبه منطقه آشنا میشدند وتازه قصل بهره  برداری از وجود این گونه افراد در آن مناطق بود ولی بدلیل  محدودیت پرداخت این فوق العاده اینها از سال پنجم  به بعد نمیتوانستند ازاین فوق العاده  استفاده بکنند .
 ما یک لایحه ای را به مجلس آوردیم ومجلس تصویب کردکه این  محدودیت زمانی را برداشت یعنی گفت مادامیکه این شخص  در اینمنطقه مورد نیاز  خدمت می کند بتواند از این فوق العاده استفاده بکند . بنابراین آن تصویب با این پیشنهاد مغایرت  دارد یعنی اگر الان ما بیائیم ( در مناطق محروم بخصوص )  محدودیت زمانی بگذاریم و بگوئیم کسیکه در منطقه محروم  خدمت میکند اگر پنج سال بیشتر  خدمت  کند دیگر چیزی به او نمیدهیم .
 این که یک نوع دافعه  هست وحال آنکه باید سعی کنیم اگر نیرویی از خارج میاوریم یااگر نیرویی دردرون منطقه هست ودر آنجا پنج سال خدمت کرده و الان آدم مجریی شده ومنطقه را شناخته ومشکلات منطقه را شناخته ، فرهنگ منطقه را شناخته ما باید اجازه بدهیم که این بیشتر در آنجا خدمت کند و بتواند از آن امتیاز  برخوردار بشود .لذا گذاشتن  این محدودیت زمانی نقض  غرض  هست ودر واقع  ما سرمایه گذاری ونیروی انسانی مان را به هدر میدهیم . لذا ما با این پیشنهاد مخالف هستیم وفکر میکنیم که  به شکلی که محدودیت زمانی وجود نداشته باشد کارسازتر خواهد بود .
 رئیس- خیلی خوب ، دو تا پیشنهاد هست بهترتیب بگوئیم رأی بگیریم .
 منشی- پیشنهاد اولیه ایشان  این است که واژه  ‹‹متخصص وماهر ›› از جمله ‹‹پزشکان ،مهندسین ›› در عنوان لایحه و بندهای بعدی آورده شود .
 رئیس-  قید شود ‹‹متخصص ››/185 نفر در جلسه  حضور دارند .کسانیکه با پیشنهاد اول آقای اکرمی  که قید ‹‹متخصص و متعهد ›› به نیروی انسانی اضافه بشود موافق هستند قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند ) تصویب نشد . پیشنهاد بعدی ایشان را بفرمائید .
 منشی- پیشنهاد بعدی ایشان این است که کلمه سه سال تا حداکثر پنج سال برای هر فرد متخصص اعزام  شده به  آن مناطق  که اگر مناطق محروم  تغییر یافتند  در مورد نیروی انسانی اعزامی  به آنجا مشکل ساز نباشند .
‹‹ به منظور جذب ونگهداری نیروی انسانی  حداکثر سه  تا پنج سال ››.
 رئیس- /185 نفر در جلسه حاضرند نمایندگان موافق این پیشنهاد که محدود به ‹‹ سه تا پنج سال ›› بشود . قیام بفرمایند ( عده کمی برخاستند 9 تصویب نشد .
 منشی- پیشنهاد دیگری نداریم .
رئیس- مادة 1 وتبصره را به رأی میگذاریم . /185 نفر در جلسه حاضرند .نمایندگان موافق ماده وتبصره قیام بفرمایند (‌اکثر برخاستند ) تصویب شد .مادة بعدی  قرائت شود .
(به شرح زیر خوانده شد )
مادة 2- مستخدمین مشمول مادة 1 علاوه بر مرخصی استحقاقی که براساس مقررات  مربوطه به آنان تعلق میگیرد به نسبت مدت خدمت در نقاط  مزبور حق استفاده از یک ماه مرخصی  در ازای هر سال خدمت با دریافت  حقوق و فوق العاده های  مربوط را خواهند  داشت . استفاده ازاین مرخصی نیز  با موافقت  دستگاه ذیر بط امکان پذیر است ،در صورتیکه  مستخدم از تمام یا قسمتی از این مرخصی استفاده ننماید حقوق  و فوق العاده های مربوط به آن در خاتمه هر سال تقویمی به  وی پرداخت  خواهد شد .
 تبصره – مستخدمینی  که د رمشاغل  آموزشی  خدمت می کنند به ازاء خدمت در یکسال تحصیلی میتوانند به جا یاستفاده از مرخصی  موضوع مادة فوق ازحقوق  و فوق العاده های مربوط  استفاده نمایند .
 رئیس- پیشنهادی داریم ؟
 منشی- آقای حججی  تأمین شده است .
 منشی- آقای نیک فر؟
 نیک فر- مطرح نمیکنم .
 رئیس- آقای نیک فر هم چون د رمادة پیشنهادشان بحث نشد و آنجا تأمین نشده میگویند برای ماده بعدی هم دیگر نمیخوهند مطرح کنند .
 منشی- آقای بهزادیان  هم پیشنهادی  دارند که الان در جلسه حضور ندارند .
 رئیس-/180 نفر در جلسه  حضور دارند .مادة دوم وتبصره را خواندیم ، به رأی گذاشته میشود . نمایندگان موافق قیام بفرمایند (اکثر برخاستند )  تصویب شد . مادة 3 قرائت شود .
(به شرح زیر خوانده شد )
مادة3- نقاط  محروم ودور افتاده موضوع این لایحه نقاطی است که براساس  عناصر تقسیمات کشوری که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری واستخدامی کشور ، وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه  با تصویب هیأت وزیران  تعیین خواهد شد .
 تبصره  تعیین مناطق جنگی موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های سپاه ،دفاع وکشور و تصویب شورایعالی دفاع  خواهد بود .
 منشی- اگر بردران  پیشنهادی دارند مطرح کنند .
 کریم شافعی-  کمیسیون داخلی پیشنهاد دارد .
 رئیس-  پیشنهاد کمیسیون داخلی چیست ؟
  منشی- یک تبصره اضافه کرده است .
 رئیس- تبصره شان چیست ؟
  منشی- تبصره شان این است :‹‹ تجدید  نظر در نقاط  محروم ودورافتاده پنج سال پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری واستخدامی کشور ، وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه  با تصویب هیأت وزیران خواهد بود .››
 رئیس-  خود آنها قانون دارد . یعنی  اینکه نقاط  را تعیین می کنند ، الان یک مرجعی هست که تعیین می کنند وابلاغ  می کنند.آن قانون دارد . خودشان همیشه  تجدید نظر هم می کنند الان انجام میشود .
 شافعی-  اجازه بفرمائید  به عنوان عضو کمیسیون امور داخلی  توضیح بدهم ، نقاطی  هست که سالیان سال عادی …
 رئیس-  می گویم آن قانون دارد . یعنی کسانی هستند که با معیارهای معینی  تصویب می کنند وابلاغ  می کنند . این چیزی اضافه  بر آن قانون نخواهد شد .اگر می خواهید توضیح  بدهید ، بدهید .
 رحمت الله رحمتی (  مخبر کمیسیون امور استخدام )-  در تبصرة مادة 2 یک توضیحی هست که من لازم   می دانم به خاطر اینکه در مشروح مذاکرات  ثبت  بشود  وموقع نوشتن آئین نامه مورد دفت قرار بگیرد این را من عرض می کنم .اینجا ما گفنیم که ‹‹مستخدمینی که درمشاغل  آموزشی خدمت می کنند به ازاء   خدمت در یک سال تحصیلی می توانند به جای استفاده از مرخصی موضوع ماده فوق ازحقوق  و فوق العاده های مربوطه  استفاده نمایند ›› اگر این بحث  می توانند یا نمی توانند   بود این در متن  ماده منظور شده بود . اینکه ما این را به صورت تبصره آوردیم منظور این هست  که معلمین یعنی کسانیکه د رکادر
آموزشی هستند نمی توانند در حین  سال تحصیلی مرخصی بگیرند بلکه  باید حتماً از فوق العاده ومزایای مرخصی استفاده کنند یعنی گفتیم ‹‹‌می توانند به جای استفاده از مرخصی از حقوق  ومزایایش استفاده کنند ››.
رئیس -  اگر منظورتان این بوده همین حالا  اصلاح کنیم والا اگر این متن باشد نظر شما را نمی فهماند اصلا  ‹‹ می توانند ›› نمی خواهد بجاید ‹‹‌استفاده  از مرخصی موضوع این قانون از …  استفاده می نمایند ›› پیشنهاد  که نمی توانیم بدهیم فقط می توانیم بگوئیم که منظورکمیسیون  نمی رسد . این عبارت  را اصلاح می کنیم ‹‹ می توانند ›› را حذف  می کنیم . آنجا میشود ‹‹ می نمایند ››
 مادة 3 وتبصره را به رأی می گذاریم ./180  نفر در جلسه  حضور دارند .نمایندگانی که با مادة 3 وتبصره موافق هستند قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند )تصویب شد .  پیشنهاد اضافی را مطرح کنید .
 محمد رضا باهنر – بسم الله الرحمن الرحیم . نمایندگان محترم دفت داشته باشند که این لایحه روح  و پیامش  این است که یک سری افرادی را که در حال عادی حاضر نیستند در نقاط محروم کار بکنند وخدمت بکنند ه اینها یک مزایای اضافی  بدهیم و براین اساس  آنها را به نقاط محروم  جذب بکنیم .بحث ما این است که طبق قوانین  موضوعه  کشور یک سری افراد موظف  هستند یک مقدار از خدمتشان رادر نقاط محروم  انجام وظیفه  بکنند به عنوان نمونه قانونی داریم که پزشکان هر یک سال  که خدمت می کنند یک ماه یا دو ماه باید در نقاط محروم ویا نقاط جنگی بروند . بعضی  از آقایان  هستند که از بعضی از وزارتخانه ها بورس می گیرند وبه صورت عادی  درکنکور نمی توانند قبول بشوند ،  در دانشگاهها نمی توانند وارد بشوند به این دلیل وارد می شوند که  تعهد می کنند مثلا  دو برابر مدت تحصیل خودشان را در یک نقطه محروم بروند خدمت بکنند یا برادرهای نیروهای مسلح یک قوانین داخلی دارند که در طول خدمتشان 30 سال یا 28 سال خدمت را باید در نقاط  درجه مختلف   بگذرانند یعنی یک چهارم  آن را در نقاط  درجه 1 و یک چهارم  رادرنقاط درجه 2 ودرجه 3و4…
 اینها طبق قوانین  استخدامی خودشان موظق هستند یک مدتی از خدمتشان رادر یک نقاط  مشخص وبخصوصی بروند خدمت بکنند .بحث ما این  است که این لایحه و روح این لایحه تشویق افرادی است که در حالت عادی  موظف به انجام وظیفه در نقاط محروم  نیستند . ما برای اینکه آنها را جذب بکنیم ، بسیار خوب ،  یک مقدار امتیاز به آنها میدهیم ولی اگر قرار باشد  همه کسانیکه در نقاط محروم چه از نظر  قانونی ، چه از نظر  امتیازاتی که قبلا استفاده کرده اند چه از نظر استخدامی ،اگر قرار باشد به همه آنها این مزایا را بدهیم  میدانید  که نمایندگان  و برادرهایی که درجریان  مسایل هستند الان فریاد ودادشان از افزایش روزافزون بودجه جاری  در مملکت به هوا رفته است ومیگویند که پوک شدن افتصاد ما بسیاری از مسائلش مربوط به این است که مرتب درصد بودجه ها یجاری بالا میرود وبودجه های عمرانی درصدش کاهش پیدا می کند .
 ماهمین  اصلاحیه  بودجه 67 را که در پیش  داریم ، برادرها اگر دفت  بفرمایند وگزارشهایی که بعضی  از نمایندگان زحمت کشیده اند و خلاصه ای  تهیه کرده اند و به اطلاع  نمایندگان رسانده اند ، اگر دقت  بفرمائید بودجه جاری درصدش وسهمش در بودجه عمومی  مملکت مرتب به صورت روزافزون  دارد افزایش پیدا وگرفتاری ایجاد می کند .الان هم اگر  قرار باشد همه آن کسانیکه یک تعهد داده اند که در نقاط  محروم خدمت بکنند طرف  تعهد  داده وبه همین دلیل در دانشگاه قبول   شده ، یک قانون  مملکتی  او را موظف کرده که آقای پزشک ! توکه یک سال خدمت  میکنی باید دو ماه درنقاط محروم  بروی کار بکنید یا آقای پزشکی ! تو که  فارغ التحصیل میشوی باید پنج سال اول خدمتت را هر جا که به تو گفتند بروی  خدمت بکنی.  اینها که موظف  هستند به دلیل اینکه از امتیازات ویژه ای  در این مملکت استفاده کرده اند ،مدرک  گرفته اند ، پست گرفته اند یا گروه و پایه گرفته اند ، فقط به دلیل این که آماده شده اند بروند  در نقاط  محروم خدمت بکنند  ما اگر بخواهیم اینجا هم باز یک چیز اضافه به آنها بدهیم این یک مقدار ظلم به دیگران هست .
  پیشنهاد من در بخش پیشنهادها چاپ  شده و آن عبارت  ازاین است  ‹‹کسانیکه  طبق قوانین  موضوعه  کشور موظف به انجام وظیفه در نقاط  مناطق محروم دورافتاده ومناطق جنگی می باشند از شمول این قانون مستثنی هستند ››.  ان شاءالله برادرها برای کاهش بودجه جاری و ظلم نشدن به تعداد  دیگری که  از این امکانات استفاده نکرده اند به این  پیشنهاد رأی میدهند .والسلام .
  منشی- آقای  پناهنده مخالف و آقای  روحانی نیا موافقند
  علی پناهنده – بسم الله الرحمن الرحیم .  فرمایشات  برادرمان درتس نقض  مفاد لایحه است . ببینید در لایحههیچ  جایش ندارد که داوطلبانه . کجای  لایحه ‹‹داوطلبانه ‌›› دارد ؟ایشان میفرمایند کسانیکه  از نظر وظایف  قانونی شان موظف هستند که بروند  در مناطق محروم خدمت  بکنند . بنده حالا یک مثل میزنیم  یکی از آنها مناطق جنگی است . فرمانده به یک نفر نظامی هر جا ار گفت او بادی برود خدمت بکنند . اگر گفت  برو به خط  مقدم  در فلان نقطه ، بالای فلان  کوه .او اصلا نمیتواند ‹‹ نه ›› بگوید  داوطلبانه  نیست .به یک  نظامی  هر دستوری دادند ،هر کجا او را فرستادند چه حالا  حقوق داشته باشد ،  چه نداشته باشد . معنی نظامی گری این است او باید  برود .ایشان میفرمایند چون طبق قانون  هر کجا گفتند باید برودو ‹‹ نه ›› نمیتواند  بگوید و داوطلبانه نیتس پس بنابراین چیزی به اوندهید .خوب ،اینکه  نقض غرض است . اصلا این لایحه برای این آمده که کسانیکه در نقاط محروم یا مناطق جنگی هستند ویک سری  خرجهای اضافی دارند، یک سری  محرومیتهای اضافی می کشند که دادن این امتیاز به آنان برای جبران آن محرومیت است .مثلا فرض  بفرمائید در فلان  روستای سیستان و بلوچستان رفته ، معلم  است یا شهردار است یا فرماندار است آب  خوردن گیرش نمیاید ،هر دفعه ای بایستی  آب خوردن بخرد ، لیتری فلان قدر از آن کسانیکه  آنجا میفروشند بخرد . حالا  چه این داوطلبانه رفته باشد چه اینکه  طبق قانون  تعهد داده در مناطق محروم خدمت کند . بالاخره  این محرومیت  را تحمل  می کند . یعنی این کم آبی وهوای گرم وکمبود  مواد غذائی  که د رجاهای  دیگر هست  ودر آنجا نباشد  واز این جور محرومیت هائی که د رمناطق محروم هست ،اینها دیگر داوطلب وغیر داوطلب  سرش نمیشود ،هوا که گرم  است ، یا آب  که نیست  چه داوطلبانه باشد ، چه غیر از که یک مقداری کمبود آن محرومیت ها بشود، یک مقدار جبران بشود .  بنابراین فرقی بین  داوطلب وغیر داوطلب نیست و بنده عرض کردم  دلیل محکم این قضیه همان نظامی است که به مناطق جنگی  میرود که او را میفرستند ، چه بخواهد ، چه نخواهد  ولی د رعین  حال یک منطقه محرومی  هست ،ما خواستیم او یک فوق العاده ای بگیرد ، از یک  مرخصی  بیشتری بتواند استفاده بکند تا کسی که درشهری ، مثلا  در کی پادگاه دارد خدمت می کند . بنابراین من با پیشنهاد اقای مهندس باهنر مخالفم .
 منشی- آقای  روحانی نیا موافق بفرمائید .
 رمضان  روحانی نیا – بسم الله الرحمن الرحیم ، برادرمان  آقای  پناهنده یک مثال زدند ، من هم یک مثال عرض می کنم : دو نفر به دانشگاهی مبروند  مسؤولین آن دانشکده میگویند ما دو سیستم دانشجو می پذیریم  یکی این است  که از این امتیازات  برخوردار بشوید به شرط اینکه  پس از پایان  تحصیلاتتان به نقاط محروم بروید . دوم این است  که ازاین امتیازات  برخوردار نشوید ، به طور معمولی  تحصیل  بکنید ، پس از پایان  تحصیلات همهب طور  معمولی در دستگاههای اجرائی کار بکنید . یک از این دو نفر میاید از امکاناتی که برا ینقاط محروم وخدمت د رنقاط محروم  میگوئیم چه آن کسی که تعهد داده است که در نقطه محروم  خدمت کند واز امکانات فراوان امتیازاتی  هم در دوران تحصیلی برخوردار بوده است وچه آن کسی که دردوره تحصیلی هیچ تعهدی  نداده است واز امکانات خاصی هم برخوردار نبوده است .  هر دو نفر اینها الان که می خواهند بروند در نقطه محروم  خدمت کنند از یک امکانات وتسهیلات جدید برخوردار بشوند .این  عدالت است ؟  این برنامه ریزی است ؟  به علاوه  اینکه شما آن آقائی که یکبار در موقع  تحصیلاتش تعهد داده است ،از امکانات برخوردار  بوده است ، الان قانوناً موظف  است که برود در نقاط محروم  خدمت بکند وچنانکه فرمودند ازامکانات  آنجا  بهره گیری بکند ، عمدتاً  هم درمراکز استانها میمانند وخود نمایندگان  مناطق محروم  هم چندان رضایتی از بعضی از اینها  در نقاط محروم ندارند که وقتی  عمدتاً می خواهند میایند امکانات  آنجا را میگیرند و برمیگردند .با توجه   به این مسأله  است . به علاوه منهای  این قانون وقتی میروند درنقاط  محروم حق مأموریت  دارند ،حق  بدی آب و هوا دارند ، امکانات را هم دارند
دوباره  شما می گوئید یک چیز دیگر هم اضافه به آنها داده بشود وهر دو با هم با یک دید نگاه بشوند .این هر دو به یک دید نگاه کردن ظاهراً  بی عدالتی است .والسلام علیکم .
 رئیس-  کمیسیون ،آقای  رحمتی بفرمائید .
 رحمت الله رحمتی ( مخبر کمیسیون امور استخدامی )- کمیسیون بااین پیشنهاد مخالف است ،دلیل  ما هم این است یعنی  همین مثالی که موافق محترم  فرمودند من فقط روی آن اشاره می کنم .آن کسی که متعهد شده است که به نقاط  محروم برود با آن کسی که از تسهیلات  مناطق محروم  استفاده نکرده فرقش  چیست ؟آن کسی که ازاین تسهیلات  خاص واز امتیازات  خاصی استفاده کرده الانناگزیر است چون متعهد شده ،مجبور است  که چند سال ، پنج سال ، چهار سال . کمتر یا بیشتر آن مقداری که تعهد  داده ، به مناطق محروم برود ولی آن فرد آزاد است . یعنی میتواند  به مناطق  محروم برود  میتواند  نرود . اگر مناطق محروم را انتخاب کرد آن براساس شرایط خاصش  است که خودش تحلیل  کرده ،امتیازاتی که به نظرش میامده که مفید  به حالش است وبه هر دلیل این راانتخاب کرده و رفته . ولی ما نمیتوانیم او را مجبور بکنیم . ولی کسی که متعهد بوده این مجبور است که لاجرم پنج سال یا کمتر یا بیشتر  به مناطق محروم برود .این مطلب اول .
 مسأله لایحه ، مسأله جذب ونگهداری است . اگر ما این امتیازات را برای کلیه افراد در نظر گرفتیم  با این دید برخورد می کنیم که اولا هر کسی در این نقاط دارد خدمت می کند در یک  شرایط جغرافیائی  و آب و هوائی مساوی دارد بسر میبرد و باید یک سری  امتیازات خاصی به آنها داده  بشود ونمیشود بگویند  که تو باید ازاین امتیازات استفاده کنی وتو ازاین امتیازات استفاده نکنی ،  به علاوه چه بسا این امتیازات انگیزه ای باشد  براینکه همان افراد هم سالهای بیشتری رادر مناطق محروم خدمت بکنند .الان آموزش و پرورش همین برنامه  را دارد .مثلا دانشسراها سهمیه ای برا یمناطق محروم میگذارند ، ولی ما مواجه هستیم  با فارغ التحصیلاتی  که میروند وبه استخدام آموزش  و پرورش  در میایند ودر آن مناطق  محروم مشغول  خدمت میشوند ولی هنوز یک سال بیشتر خدمت نکرده ، به خاطر  فشارهای زندگی  و شرایط سختی  که آنجا هست مرتباً  به مسؤولین  دستگاههای ذیربطشان مراجعه می کنند و تقاضای انتقال  می کنند و واقعاً مشکلی را ایجاد می کنند، بهانه های مختلفی را مطرح می کنند .حرف  ما این است که ما د راین لایحه جدا از هر گونه الزام  واجباری که در لوایح  و طرحهای دیگر آمده ،اینجا صرفاً یک سری امتیازاتی را قائل  میشویم برای کسی که د راین مناطق دارد خدمت می کند نسبت به کسانی که در شهرها ومناطق خوش آبا وهوا ومساعدتری مشغول کا رهستند والسلام .
 رئیس- نماینده دولت صحبت کند .
 عبادیانی ( معاون سازمان امور اداری واستخدامی )- بسم الله الرحمن الرحیم . البته این پیشنهاد  از نظر ما یک مقدار ابهام دارد  چون این قوانین موضوعه  که اشاره شده نمیشود گفت  که   دقیقاً چیست ؟  من یک مثالی  میزنم ،البته ما د رحال حاضر نظر مخالف یا موافقی نداریم .مگر اینکه روشن  بشود دقیقاً چیست ؟  مثلا  فرض بفرمائید که رؤسای سازمانهای دولتی ، وزراء  میتوانند کارمندان خودشان  را به هر نقطه ای  از کشور  که در آنجا واحد سازمانی دارند ونیاز به خدمت این  شخص  دارند ،اعزام  بکنند به صورت مأمور یا از یک واحد به یک واحددیگر منتقل  بکنند . ما میخواهیم ببینیم  که آیا این هم جزو همین مقررات موضوعه کور هست یا نیست ؟  اگر این هم جزو همین مقررات موضوعه باشد که ظاهراً هست . در اینصورت این مشکلی که الان وجود دارد که اگر یک کارمندی را بخواهند به یک  منطقه محروم بفرستند ، خلاصه  به هزار حیله متشبت میشود  که نرود وما این لایحه را که تقدیم کردیم در واقع  خواستیم که یک مقدار انگیزه را بیشتر بکنیم که آن  کارمند  را غب تر باشد که برود دراینصورت ما بههدفمان شاید نرسیم .یعنی اگر کی کارمندی را دستگاه به یک منطقه محروم فرستاده  . دستگاه چون این اجازه را دارد ودر قوانین موضوعه چنین  اختیاری به آن داده شد ، با این پیشنهادی که آقای باهنر دادند اگر تصویب بشود   به این شخص  دیگر ما نمیتوانیم پولی بدهیم . بنابراین  من فکر می کنم که این پیشنهاد یک مقدار ابهام  ایجاد می کند وچون این قوانینی  که اشاره شده  دقیقاً احصاء نشده که کدامیک از قوانین ومقررات است ممکن  است بعداً د راجراء با مشکل مواجه بشویم . لذا چون نمیدانیم چیست با آن مخالف هستیم ‹‹ الانسان عدواً علی  ماجهلوا›› به هر حال  ما چون نمی دانیم  چیست با آن مخالفیم  ولی شاید چیز خوبی  هم باشد   الان ما هیچ ایده خاصی نداریم  لذا مخالفت صریح یا موافقت  ضمنی نمیکنیم . به هر حال  مجلس خودش تصمیم بگیرد .
 رئیس-  بسیار خوب ، پیشنهاد آقای باهنر برای رأی گیری مشخص میشود . پیشنهاد ایشان این است که یک ماده به قانون اضافه  بشود که این است :
 مادة 4 کسانی که طبق قوانین موضوعه کشور موظف به انجام وظیفه در مناطق محروم دورافتاده ومناطق جنگی میباشند از شمول این قانون مستثنی  هستند .
 181 نفر در جلسه  حضور دارند نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند  قیام بفرمایند (‌اکثر برخاستند )  تصویب شد .نماینده دولت می پرسند که منظور این است که حتی اگر وزیر یک نفر را می خواهد بادستور  به آنجا  بفرستد این میشود ‹‹ موظف ››؟ منظور ایشان  این نیست ،  منظور این است که  قانون  او را مجبر  کرده باشد . همان طور که  مثل زدند ،گفتند  پزشکان  برای یک ماه باید بروند یا امثال اینها . بسیار خوب پیشنهادی  دیگری نیست . یک ربع ساعت  تنفس میدهیم .
 (جلسه ساعت 35/10 به عنوان تنفس تعطیل ومجدداً ساعت 20/11 به ریاست آقای مهدی کروبی ‹‹نایب رئیس ››  تشکیل گردید .)
نایب رئیس- بسم الله الرحمن الرحیم . جلسه برای ادامه مذاکرات  رسمی است ، دنباله دستور را بفرمائید .
 اکرمی -  این برادرهائی که مجلس را معطل می کنند لااقل  طبق روال  قبلی عملی بشود .
 منشی- اسامی  را می خوانیم .
 5- تصویب لایحه اجازة استخدام  حداکثر 1500 نفر در وزارت  امور اقتصادی و دارائی وگمرک جمهوری اسلامی ایران
منشی-  دستور دوم لایحه استخدام حداکثر 1500  نفر در وزارت  امور اقتصادی و دارائی وگمرک  جمهوری اسلامی ایران است . من مادة واحده را میخوانم بعد اگر خواهران و برادران ما پیشنهادهائی داشته  باشند مطرح می کنیم .
 مادة واحده – به وزارت  امور اقتصادی  و دارائی وگمرک  جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود نسبت به استخدام 1500  نفر با تأئید  سازمان امور اداری واستخدام کشور  اقدام نماید .
 تبصره-  دراستخدام افراد واجدالشرایط  موضوع  این قانون اولویت  به ترتیب  با افراد بومی شهرستان واستان محل مورد نیاز  می باشد .
 اگر کمیسیونها  پیشنهاداتی  داشته باشند مطرح کنند ( اظهاری نشد ).
 نایب رئیس-  بنده دقیقاً نظرم نیست  ولی نزدیک  یک ساعت است ( چند  دقیقه ای کمتر )  که مجلس تنفس  داده تا مدتی اصلا به حدی که اعلام  کنیم رسمی  است نیامده بودند  حالا هم  به حدی  که برادر رأی گیری لازم است در جلسه نیستند . خود برادران وخواهران مان  روی این مسأله  توجه بفرمایند . بارها گفته ایم یک جمعیت  قلیلی همه وقت یک اکثریتی  را عذاب  میدهند .
 حضار 181 نفر ،مادة  واحده برای رأی گیری قرائت میشود توجه بفرمائید .
 منشی- با اینکه من مادة واحده را خواندم مجدداً برای رأی گیری می خوانم .
(به شرح زیر خوانده شد )
مادة واحده – به وزارت امور اقتصادی  و دارائی وگمرک  جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود نسبت  به استخدام 1500  نفر با تأئید  سازمان امور اداری واستخدامی  کشور اقدام نماید .
  تبصره-  د راستخدام افراد واجد الشرایط  موضوع  این قانونا ولویت  هب ترتیب  با افراد بومی شهرستان  واستان محل مورد نیاز میباشد .
 نایب رئیس-  مادة واحده وتبصره آن به رأی گذاشته  میشود موافقین قیام بفرمایند ( اکثر برخاستند ) تصویب شد .دستور بعد را بفرمائید .
 6- تصویب کلیات  لایحة اصلاح بند ‹‹ز›› مادة 4 اساسنامه شرکت  سهام آزمایشگاه فنی ومکانیک  خاک
منشی- گزارش شور اول کمیسیون مسکن و شهرسازی  وراه وترابری  د رخصوص لایحه صالح بند (ز)  مادة 4 اساسنامه شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک . مخبر کمیسیون  مسکن و شهرسازی   وراه وترابری بفرمائید .
 رحمت الله خسروی ( مخبر کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه وترابری )-
بسم الله الرحمن الرحیم .گزارش  از کمیسیون مسکن و شهرسازی وراه و ترابری به مجلس شورای اسلامی .
 لایحه اصلاح  بند ‹‹ز›› مادة 4 اساسنامه شرکت سهامی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به شماره ترتیب  چاپ 264 که به عنوان  کمیسیون اصلی به کمیسیون مسکن و شهرسازی وراه وترابری ارجاع شده بود ،در جلسه  مورخ 30/9/67 کمیسیون مورد بحث  و بررسی قرار گرفت و بااصلاحاتی به شرح ذیل  به تصویب رسید . اینک گزارش  آن جهت  شور اول به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم میگردد .
 رئیس کمیسیون مسکن و شهرسازی  وراه وترابری – غلامعلی شهرکی لایحه اصلاح بند ‹‹ز›› مادة  4  اساسنامه شرکت سهامی آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک .
 مادة واحده -  بند ‹‹ز›› مادة 4 اساسنامه شرکت سهامی آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک به شرح ذیل اصلاح میشود :
ز- محاسبه ،مطالعه ، طرح وهمچنین نظارت ومشاوره درموارد مکانیک خاک، ژئوتکنیک  وراه طبف ضوابط وزارت برنامه و بودجه توسط مهندسین مشاور آزمایشگاه .
این مطلبی را که عرض کردم  و قرائت شد جایش  را با بند ‹‹ز›› که در اساسنامه مهندسین  مشاور آزمایشگاه مکانیک  خاک هست ، عوض میکند . فقط تغییری که اینجا به وجود آمده دو سه کلمه است که من حالا برای روشن شدن اذهان  یک مقدار  مختصری درباره موضوع توضیح میدهم و بعد ان شاء الله  برادران وخواهران  محترم با نظر خودشان این لایحه  ای را که بسیار هم با اهمیت  هست ،تصویب خواهند نمود .
 همانطور که استحضار دارید شرکت سهامی آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک یک شرکتی دارد یا یک مؤسسه ای دارد که د رکنار این شرکت کارهای مشاوره ای این شرکت راانجام میدهد  وامور  مشاوره ای در زمینه های فنی  با همین  گروهی  است که در خدمت  شرکت سهامی  آزمایشگاه مکانیک خاک است . واین شرکت اداری اختیارات و وظایفی است که در اساسنامه  آن که مصوب  مجلس هم هست ، انجام میگیرد .در بند ‹‹ز›› آن اختیارات  و وظایفی  که شرکت مورد  نظر دارد نوشته شده :‹‹‌محاسبه ، مطالعه ، طرح وهمچنین  نظارت ومشاوره  طبق ضوابط  سازمان  برنامه و بودجه  توسط مهندسین  مشاور آزمایشگاه .›› این بندی است که قبلا به تصویب رسیده .ولی آزمایشگاه  این تقاضا  را کرده که علاوه بر ‹‹‌محاسبه ، مطالعه طرح و همچنین نظارت ومشاوره ›› در مورد  مکانیک خاک و ژئو نکنیکی  را این شرکت  انجام میدهد . منتها به لحاظ اینکه  در اساسنامه اش قید  کلمه ‹‹ژئوتکنیک  وکلمه  موارد مکانیک خاک نیست ؟ این را به صورت  یک لایحه تقدیم  مجلس کرده اند که ان شاء الله  این مشکل  رفع بشود . این مختصر  توضیحی بود که من در رابطه با این لایحه عرض کردم . اگر سؤالی بود در خدمت هستم .
 نایب رئیس-  مخالف وموافق صحبت کنند .
 منشی-  یک مخالف دارد که آقای شهریاری هستند ، بفرمائید .
 سید کمال الدین شهریاری – بسم الله الرحمن الرحیم . در ارتباط  بااین لایحه اصلاحیه چند مورد هست که بنده باید جهت اطلاع نمایندگان محترم  به عرض برسانم . همین قدر  خدمت برادران عرض کنم که با یک اصلاحیه بسیار مختصر شرح وظایف یک  شرکت رادر ابعاد بسیار  وسیع میخواهند عوض بکنند و شرکتی را که براساس  مصوبات قبلی واساسنامه آن شرح  وظایفی  محدود وکاری که دارد  انجام میدهد در حد آزمایشات مکانیک خاک وژئوتکنیک هست ،این وظیفه  را میخواهند تسری بدهند به طرح ومطالعه  واجرای  امور مشاوره در زمینه طرحهای  راهها .
 برادران استحضار دارند که اصولا  در سازمان برنامه و بودجه یک معاونتی  است که این معاونت تخصص ها وهمچنین شرح وظایف  دستگاههای مشاوره را  تقسیم کرده و برای هر کدامشان یک رشته تعیین کرده . و آن شرکتهائی که در زمینه مکانیک خاک و ژئوتکنیک مطالعه می کنند اینها نمیتوانند که تحت عنوان  همان شرکت در زمینه طرح ومطالعه   خود  راه و بزرگراهها و راهها یاصلی و راههای فرعی واتوبان  ها کار بکنند . اصولا این دومقوله  جدا ا زهم است و در سازمان برنامه و بودجه وفتیکه  میخواهند شرکتها را دسته بندی بکنند و صلاحیت برای شرکتها تعیین بکنند اینها در دو رشته ودو تخصص جدا از هم قرار میگیرند . طراحی راه ، نقشه  کشی راه ، مطالعات خود راه واین که یک راه باید با چه ابعاد ومقیاسی   ،  با چه  خط سیر ومسیر وعبوری طراحی بشود این یک رشته ای است جدا ازاینکه یک شرکت در زمینه آزمایش ومکانیک خاک انجام وظیفه می کند . وما اگر که واقعاً  می خواهیم  بااین  اصلاحیه این شرکت  را به این وسعت وگسترش  به دامنه فعالیتهایش  پروبال  بدهیم ، برادران عنایت  بفرمایندکه این شرکت فردا د رچهار چوب همین قانون همین اصلاحیه ، حداقل ده برابر باید گسترش و وسعت تشکیلات پیدا بکند .در صورتیکه براساس قانون مصوب و براساس اساسنامه اش در یک رشته خاصی فعالیت دارد که با تشکیلات موجود وبا کرآئی موجودش تناسب دارد.منتها با اضافه کردن  چند کلمه مثل محاسبه  ، مطالعه ، طرح یعنی تمام کارهای مشاورها و شرکتهائی را که د رزمنیه  طرح راه و نظارت راه ومحاسبه راهها وانواع راهها کا رمیکنند آنها را داریم میاوریم جمع می کنیم در قالب  همین شرکت که یک موضوع و شرح وظیفه دیگری دارد . برادران عنایت بفرمایند همین شرکت تحت همین اصلاحیه فردا گسترش بسیار وسیعی پیدا خواهد کرد و بعداص در بودجه ای که میاورد شما خواهید  دید که چه مقدار  به هزینه ها وبه آن برنامه اعتباری خودش باید اضافه بکند . بنده همین قدر به خاطر اینکه در کمیسیون بااین طرح مخالفت  کردم منتهای مراتب مخالفت من آنجا رأی نیاورد اینجا خدمتتان به عنوان یک کارشناس ا زکمیسیون عرض کنم ،اصلاحیه این لایحه عبارت است از وسعت دادن آن هم در مقیاس  بسیار  وسیع به یک شرکتی که شرح وظایف بسیار خاص  وکوچکی دارد  منتها ما با چند کلمه اضافه کردن می خواهیم تقریباً  این شرکت را به ده برابر تشکیلات و وظایفش  را اضافه  بدهیم و برادران بااین عنایت تصمیم بگیرند که چطور میخواهند حرکت  بکنند ؟ والسلام علیکم ورحمت الله و برکاته .
 منشی- اولین  موافق آقای  عبدالله نوروزی ( اظهاری نشد )  ایشان نیستند آقای روحانی نیا بفرمائید .
 رمضان روحانی نیا – بسم الله الرحمن الرحیم . من هر چه دفت کردم در این مخالفتی که این برادر بزرگوارمان دارند وبعد مراجعه کردم به مشروع  مذاکرات  مجلس در موقعیکه  این قانون را تصویب کردند دلیل روشنی از مخالفت  این برادر عزیزمان پیدا نکردم که بخواهم جواب بدهم . آنچه که ایشان فرمودند این است که این مصوبه  امروز واضافه شدن این کلمات مأموریت این شرکت را برای طرح ومطالعه واجرا ونظارت برای قسمت راهسازی گسترش میدهد .اینکه اشکالش کجاست ؟ فرمودند  که محاسبه راهها و طراح مطالعه شان خودش در وزارت برنامه و بودجه یک تشکیلات جدایی برای این قسمت  هست . من عرض می کنم بله د روزارت برنامه و بودجه چنین چیزی هست ،اما می بینیم پای این لایحه را خود وزیر برنامه  و بودجه امضاء  کرده است  و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم این لایحه واین پیشنهاد اضافه شدن بند (ز)  واصلاحیه را تأیید  کرده است . تأیید  کمیسیون بودجه مجلس وامضای وزیر برنامه و بودجه پای  این لایحه  نشان دهندة  این است که  مشکلی برای آن اداره و یااین شرکت وگسترش پیدا کردن مسؤولیت این شرکت  نمیتواند داشته باشد .این چه نگرانی است که ما داریم ؟ وقتی خود شرکت مربوطه ، وزیر مربوطه آمده می گوید این از عهده این شرکت بر می آید  ودر اساسنامه این شرکت گنجانده بشود  توان اجرای آن را دارد . بنابراین  نگرانی ما در اینمورد ظاهراً  نگرانی منطقی به نظر نمی آید وبه همین دلیل کمیسیون  مربوطه هم به پیشنهاد برادر عزیزمان رأی نداد .والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته .
 منشی- مخالف بعدی آقای سید رضا اکرمی .
 سید رضا اکرمی – بسم الله الرحمن الرحیم . مخالفت  بنده واقعاً  به عنوان توضیح خواستن است . که الان متأسفانه  از وزارت راه وترابری اینجا کسی وجود ندارد که منهم (خسروی – چرا  هستند ) مثل اینکه برادرهایی که ما می شناختیم حضور ندارد ، برادرهای دیگر حضور دارند که من خواستم  ازایشان توضیح

بخواهم . حالا از فرصت استفاده کنم لااقل برادرها در پاسخ  به آن عنا بکنند . ببینید برادرهای نماینده وهمینطورخواهرها آن بند ‹‹ز›› که در 18/11/63 تصویب شده به نام اساسنامه شرکت سهامی آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک آن بند (ز)  اینجوری بوده :
 محاسبه ،مطالعه ، طرح وهمچنین  نظارت و مشاوره طبق ضوابط سازمان برنامه و بودجه توسط مهندسین مشاور آزمایشگاه در موارد فوق .
 اولا اساسنامه نبود که ما بدانیم موارد فوق چیست ؟  این یک نکته . نکته  دوم اینکه همان بند را وفتی آمدند اصلاح کردند فقط عبارتی که اضافه شده این است : محاسبه ، طرح وهمچنین نظارت ومشاوره دموارد مکانیک خاک ،ژئوتکنیک  وراه … تا آخر . این قسمت را  آمده انددر این ا صلاحیه اضافه کرده  اند که به نظر  می رسد  که آنچه  که قبلا  مصوب  بوده کلی تر و جامع تر بوده چون آنجا دارد :‹‹ در موارد فوق ›› وما چون نمی دانیم موارد فوق  کدام است ،آیا  اینکه آمده اند مکانیک  خاک ،ژئوتکنیک  و راه را اینجا آورده اند گفته اند اصلاح بشود آیا همین است  یعنی  جامعتر  از آن مواردی است که در اساسنامه قبلی بوده یا اینکه یکمقدار محدودتر است ؟ تا این مطلب برایمان کاملا روشن  نشود نمی توانیم بفهمیم  که حالا  این اصلاح  چه خاصیتی  دارد وچه نتیجه  ای خواهد داشت ؟  آیا مقصود دولت ونیاز  دولت  را تأمین  می کند یا  نمی کند . مضافاً  اینکه در مقدمه لایحة  توجیهی  دولت این نکته را دارد می گوید :
 نظر به اینکه مهندسین  مشاور آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک از سال 53  تا کنون خدمات قابل ملاحظه ای در زمنیه مطالعة ، محاسبه ، طرح ، نظارت ومشاوره  در موارد دیگری که مسؤولیت  این امور را به عهدة داشته باشد وجود ندارد . پس معلوم میشود شآن  نزول بند (ز)  مادة(4)  اساسنامه اصلا منحصر به این موضوع بوده ، حالا به چه مشکلی برخورد کرده اند  که آقایان  می گویند که شامل این کا راینها نمیشود . واقعش این است که برای من یک مقداری اصلا لایحة توجیهی  و مصوب کمیسیون و پیشنهادی دولت ابهام واجمال  دارد ، نتوانستیم بفهمیم که چیست ؟  لذا من به عنوان مخالف  عرایضم را عرض کردم تا آقایان  توضیح بدهند ما روشن بتوانیم به این لایحه رأی  بدهیم . والسلام .
  منشی- آقای شهرکی  موافق صحبت  کنند .
 غلامعلی شهرکی – بسم الله الرحمن الرحیم . من ابتدا توضیحی عرض کنم که به ان وسعتی که آقای  مهندس شهریاری  این قضیه را مطرح کردند نیست .هیچ حالت انحصاری این قضیه ایجاد  نمی کند که دست بقیه را ببندد . ما یک آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک داریم ، یک ظرفیت  کاری دارد .یک نیروی  متخصص را دولت آنجا به کار گرفته  اینها دارند کا رمی کنند ،علاوه بر کاری که انجام میدهند یک ظرفیت کاری بالاتری دارند . آیا به نفع  دولت ومملکت  هست   که از ظرفیت  کاری اینها  در یک رشته فنی  دیگری استفاده بشود یانشود ؟ من این سؤال را دارم . من می گویم باید بشود . یعنی اگر ما نیروی کاری در یک وزارتخانه ای . یک شرکتی ، یک جایی داریم که دولتی هست ، حقوق می گیرد  ومیتواند علاوه بر وظیفه ای که دارد و  به وظیفه اش هم لطمه ای نمیخورد  یک  کار اضافه تر  انجام بدهد این به نفع  مملکت است بایستی این کار را انجام داد وبایستی از این قضیه استفبال  بشود .وانگهی  این مطلبی که فرمودند که این رشته ها با همدیگر تضاد دارند اصلا تضاد ندارد خود ایشان که تحصیل کردة  رشته  فنی هستند  میدانند که تمام این مسایل جزو درسهایی استکه دردورة  دانشگاه این آقایان  می گذرانند ونه  تنها  تضادی ندارد بلکه همه اینها میتوانند وظایف  یکنفر  جمع بشود ،هیچ اشکالی ندارد .ما گفتیم  آقا علاوه  بر این که دولت را کمک  کنند از نظر مشاوره اشکالی نداشته این کار را هم انجام بدهند جزو وظایفشان باشد ،هیچ انحصاری نمی آورد ، محدوده کار هم اینقدر پائین است   حدود ده ، پانزده میلیون تومان کار سالیانه است .ا ینقدر نیتس که دست همه را ببندد ، چنین چیزی نیست .ومن خواهش می کنم روی این خیلی هم  مجلس  را معطل نکنیم . اصلا اینقدر موضوع  اهمیت ندارد  که ما معطل  کنیم ولی از آنطرف  که ما بتوانیم از نیروی کاری که دردولت هست ،نیروی انسانی  که دارد کار می کند کار بیشتری از آن بکشیم و از امکانات مملکت استفاده بیشتری بکنیم . مفید است .الان میدانید که بعضی از  این شرکتهای مشاوره و پیمانکارهایی که هستند در بعضی از مناطق مملکت نمی روند  کار بکنند . خوب دولت  زورش  به کارمند خودش  که می رسد  ، می گوید آفا این راه را که این شرکت نمی رود کار مشاوره اش را انجام بدهد . شما بیا برو انجام بده . خوب این چه عیبی دارد ، اشکالش کجاست ؟ من فکر می کنم بسیار کار خوبی است ومفید است و نیاز به موافقت ومخالفت  زیاد هم نباشد .احساس  می کنم که یکمقدار توضیح کافی داده نشده در مورد این لایحه  وگرنه بسیار چیز مفیدی است . کاش از همة وزارتخانه ها نیروهای فنی شان را بتوانیم یک روزی که کاری بکنیم که اگر نیروی فنی  در یک وزارتخانه  داریم  واین نیرو میتواند در یک وزارتخانه دیگر هم کا ربکند حتماً  این کار را بکنیم یعنی استفاده  کردن از ظرفیت تخصصی مملکت حداقل در آن حد استانداردش . شما آمار  میدهید که کارمندان دولت با بررسی که کرده اند به جای هشت ساعت مثلا کارشان دو ساعت ، سه ساعت است . که البته  خیلی ها واقعاً زیادتر  است ، بیش از این است .  اما ممکن است افرادی هم باشند به دلیل نداشتن برنامه ، نداشتن  وظایف مشخص  اینها  کاری نداشته باشند . خوب از نیروی اینها باید استفاده  بشود . یکجایش همین جا است . که  خودشان   می گویند آقا این کاری که ما سالیانه انجام میدهیم  اندازه نصف  ظرفیت کاریمان  است . یعنی سالیانه آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک 250 میلیون تومان داریم . حالا ما آمدیم  ده ، پانزده میلیون  تومان به آن  وظایفش اضافه کردیم نه به اصل مسئله صدمه ای میخورد ،نه مملکت ضرر می کند بلکه بسیار هم مفید است . هر جای مملکت  چنین  نیروی کاری ما داشته باشیم باید از آن  استفاده بکنیم .
 منشی- کمیسیون و دولت توضیح بدهند .
 رحمت الله خسروی ( مخبر کمیسیون مسکن وشهرسازی )- بسم الله الرحمن الرحیم . من اول یک خلاصه ای رادر ارتباط  با وضعیت  این شرکت  عرض می کنم و بعد به سؤالاتی که توسط برادران  عنوان شد انشاء الله پاسخ می دهم .  ابتدائاً  عرض   کنم  این شرکت آزمایشگاه مکانیک  خاک از سال 63 براساس  یک اساسنامه ای  در قالب  یک شرکت  شروع به فعالیت  کرده ولی فعالیت  ابتدایی آن از سال  59 بوده ودر همة این زمینه هایی هم که الان  ما بحثش  را می کنیم  فعالیت  داشته . و اما اینکه چرا این تغییرات ایجاد شده واساساً این لایحه  به چه دلیل  مطحر شد علت این موضوع این است که با توجه به روند  کاری که این شرکت داشته از سال 59 به اینطرف در تمام این زمنیه هایی که عرض شد محاسبه طرح مطالعه ، کارهای ژئوتکنیکی  مربوط به راه وزمنیه های مختلف در اختیار وزارت راه وترابری بوده واین کارها راانجام میداده . ولی بعد از تصویب  اساسنامه به لحاظ اینکه این کلمات  دقیقاً  در اساسنامه  موجود نبوده ،کلمه ژئوتکنیک  در اساسنامه وجود نداشته نتیجه اش این شده این شرکت کارهای ژئوتکنیکی  را که انجام میداده برای دریافت حق الزحمه  ای که این کارها راا نجام داده ،مراجعه  میکرده وزارت برنامه و بودجه به خاطر اینکه اسمی از این کارها در اساسنامة این شرکت نبوده ممانعت می کرده از پرداخت  حق الزحمه  این شرکت  پس ملاحظه میفرمایند با توجه به توضیحاتی که برادرها دادند وبا توجه به اینکه بالاخره   این مملکت  یک ظرفیت خاص  ویک تجربة  خوبی را دراین زمنیه ظرف این چند سال به دست آورده مهندسین مشاوری که در این شرکت هستند ظرف این چند سال تجربیات  خوبی را به دست آورده اند وکارشناسهایی دراین زمنیه تربیت کرده اند و الان دارند وبا توجه به اینکه از آنموقع  از موقع  شروع تا حالا اصلا یک قسمت  از کارهای اساسی شان مربوط به همین قضایای خواص خاکها  بوده واینکه وزارت برنامه  و بودجه از پرداخت  حق الزحمه  به این مهندس مشاور به لحاظ نبودن اسامی این جور فعالیتها در اساسنامه ممانعت می ورزیده به همین دلیل سبب شده که این لاحیه بیاید ومطرح بشود . و امادر ارتباط با فرمایشاتی که برادرمان آقای شهریاری  فرمودند ،ایشان فرمودند محاسبه مطالعه و طرح اینها هر کدامش برا یخودشان یک وسعی دارند واینجوری نیتس که در کی کلمة خلاصه بشوند .من خدمتتان عرض می کنم آقای شهریاری  که همین کلماتی را که شما اسم بردید عیناص در همان اساسنامه قبل هم وجود دارد .محاسبه وجود دارد ، مطالعه وجود دارد ،طرح هم وجود دارد ، همة اینها موجود است . چیزی که تغییر کرده این است ببینید :
 بند (ز) – محاسبه  ، مطالعه  طرح وهمچنین نظارت ومشاوره  این عین کلماتی است که در قبل هم بوده .محاسبه ومطالعه و طرح وهمچنین نظارت ومشاوره ،این کلمات اضافه شده ‹‹ در موارد مکانیک خاک ژئوتکنیک  و راه ›› پس مطالبی
که اینجا اضافه شده محاسبه و طرح و مطالعه نیست بلکه مکانیک خاک و ژئوتکنیک  و راه است . که این موضوع هم با  توجه به اینکه اصلا خود وزارت  برنامه و بودجه اختیار این کار را فبل ازاین  به همین  مهندس  مشاور داده . خود سازمان برنامه و بودجه اجازه در زمینة اینجور  کارها به همین مهندسین مشاور داده که مدارکش هم الان اینجا موجود هست و با توجه به  اینکه بالاخره در مجمع  عمومی همین شرکت که خود وزیر برنامه وبودجه  هم حضور دارد وبا توجه به مسایل ومشکلاتی که مملکت دارد وتخصص های در این زمینه هم کم است این اختیار از طریق دولت  ابلاغ شده به مجلس که  بررسی بشود ونظر مجلس  گرفته بشود  واما در مورد فرمایش  برادرمان آقای اکرمی  که گفتند  موارد فوق مشخص نیست در این طرح جدید اتفاقاً  موارد فوق کاملا مشخص شده . یعنی در قبل  که موارد فوق بوده وتقریباً  یکمقداری ابهام داشته ، تازه  موارد فوق  آن چند سطر بالاست که برای اینکه  وقت مجلس گرفته نشود من قرائت  نمی کنم . ولی در اینجا دیگر این مشکل هم رفع  شده ، موارد فوق هم جایش  را داده به یک عده کلماتی که مشخص و روشن هستند . پس  در نتیجه با توجه به اینکه کمیسیون هم روی این موضوع بسیار  بحث کرده و گفتگو  کرده وبه این نتیجه رسیده ما خواهشمان این است که برادران وخواهران محترم نماینده  مجلس به این لایحه رأی بدهند ان شاء الله .
 نایب رئیس-  نماینده دولت صحبت کند .
 ریاحی ( مسؤول  شرکت سهایم آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک )- بسم الله الرحمن الرحیم .وبه تستعین  من یک مختصری  در رابطه با مهندسین مشاور آزمایشگاه  که جناب آقای شهریاری  اشاره فرمودند عرض می کنم خدمتتان .
 در سال 1353 وزارت راه وترابری  اجرای روکش آسفالت  بیش از پنج هزار کیلومتر  راه وهمچنین  ابنیة فنی را به مناقصه  ومقرر گردید با استخدام کادر فنی ،نظارت بر اجرای قرار دادها راانجام دهد ولی به دلیل  کمبود پرسنل وقت حقوق قابل پرداخت امکان جذب نیروی متخصص ممکن نگردید .در نتیجه با بررسیهایی که در همان زمان به عمل آورد وظایف اداره کل آسفالت در زمینة مطالعه ونظارت بر عملیات را به واحدی بنام مهندسین مشاور آزمایشگاه محول نمود که پرسنل  آن یا معدودی از مأموران آن وزارتخانه واستخدام کادر فنی جاری اقدام به عقد قرار داد با وزارت راه وترابری براساس تیپ سازمان برنامه و بودجه بنماید .این روند تا سال 57 با نارسائیهای زیادی ادامه یافت  که باانقلاب شکوهمند اسلامی ادامه حیات وتقویت آن در مقابل مشاورین خصوصی مورد توجه مسؤولین محترم واقه گردید که پروژه های زیادی به این مشاور ارجاع کردند ،ماحصل فعالیت  این مشاوره تااین مقطع  به اتمام رساندن بیش از 110 پروژه  با کیفیت عالی ودردست داشتن ده پروژه نمیباشد . لازم به توضیح میباشد که در سال 1356  صلاحیت مهندسین مشاور آزمایشگاه  برای امور فوق الذکر هر ساله ازطرف سازمان  برنامه و بودجه تمدید  ودر سال 1357  صلاحیت مشاور در رتبه 5 مورد تأیید  قرار گرفت  وابلاغ  شد به آزمایشگاه  فنی ومکانیک خاک .در سال 1359  این تعیین صلاحیت مورد بررسی مجدد وزارت برنامه و بودجه قرار گرفت  وارجاع خدمات مطالعه ونظارت طرحهای راهسازی را به این مشاور بلامانع اعلام  نمودند .
 در اینجا من باید خدمتتان عرض کنم که د رتاریخ 30/11/1363  که آزمایشگاه فنی  ومکانیک خاک بصورت  یک شرکت دولتی شروع به عمل  کرد ودر این تاریخ هم اساسنامه اش به تصویب  مجلس شورای اسلامی رسید براساس مفاد این اساسنامه دیگر مهندسین مشاور آزمایشگاه نمی توانستند حق الزحمه دریافت بکنند بابت نظارت راهها ومطالعة راهها .هم اکنون زیادی از مطالبات آزمایشگاه  فنی ، ومکانیک خاک بلوکه  شده به علت نبودن این مورد  راه در اساسنامه و ژئوتکنیک . با توجه به اینکه آقای  مهندس شهرکی  هم اشاره فرمودند که مهندسین مشاور آزمایشگاه در نقاط محرومی که کار کرده اند و الان ما نظارت راههایی را که داریم  در کلیة نقاط  محرومی که کار کرده اند و الان  ما نظارت راههایی را که داریم در کلیة نقاط جنگی ومحروم است . که هیچ یک از بخش خصوصی حاضر به رفتن  آنجا ،  مطالعة  راهها باانجام نظارت آن راهها نبودند ،مشغول  انجام وظیفه  هستند .ومن  تقاضایم  این است که با عنایت به این مطلب که این بخش یک بازوی توانا وقدرتمندی است برای دولت  و وزارت راه برای انجام وظیفه در نقاطی که اراده بکنند با کیفیت  مطلوب ومتخصصینی که در اختیار دارد ،انجام وظیفه میکرده  ومیخواهد انجام وظیفه بکند  این امکان را برا یمابه وجود بیاورند .دیگر عرضی ندارم .
 نایب رئیس- حضار 183 نفر کلیات لایحه به رأی گذاشته میشود .
(به شرح زیر خوانده شد )
مادةواحده – بند (ز) مادة 4 اساسنامه شرکت سهامی آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک به شرح زیر اصلاح میشود .
 ز- محاسبه ،مطالعه  طرح وهمچنین نظارت ومشاوره در موارد مکانیک خاک ژئوتکنیک وراه طبق ضوابط  وزارت برنامه و بودجه توسط مهندسین مشاور آزمایشگاه .
 نایب رئیس- حضار 184 نفر . شوراا ول است کلیات لایحه به رأی گذاشته میشود .موافقین  قیام بفرمایند (اکثر برخاستند ) تصویب شد .دستور بعدی  را مطرح کنید .
7- اعلام وصول طرح دو فوریتی قطع  روابط کامل سیاسی و دیپلماتیک  با دولت انگلستان  وتصویب دو فوریت آن
 منشی-  دو تا طرح دو فوریتی داریم که امضاهای زیادی دارد یکی از اینها بیش از صد امضاء دارد . عنوان طرح اول .
 ‹‹طرح  قطع روابط  کامل سیاسی ودیپلماتیک  با دولت انگلستان ››
یکی از پیشنهاددهندگان  توضیح بدهند . آقای  اصغرزاده  بفرمائید .دو فوریت  این طرح مطرح است .
 محمد ابراهیم اصغرزاده – بسم الله الرحمن الرحیم . البته نمایندگان محترم در جریان امضای طرح قرار گرفتند واز متن  آن مطلع شدند وبااینکه بیش از صد امضاء شده  قطعاً اگر  به خاطر ضیق وقت نبود وادامه پیدا میکرد تعداد بیشتری امضاء میکردند . بحث سر قطع رابطه سیاسی با دولتا نگلستان است .واینکه این آیا اساساً میتواند به صورت دوفوریت مطرح بشود یا نه ؟ بحث  ما در رابطه با انگلیس  از زمانی که مطرح شد در رابطه با کشورهای خارجی بحثی بر سر منافع مشترک  بود وما همیشه اعلام کرده ایم که د رمنافع مشترکی که با کشورها یخارجی داریم اندیشه انقلاب .،احترام  رهبری واحترام کیان وحیثیت مسلمین جزوبخشی از منافع ملی  ماست .وما نمی توانیم فقط صرفاً  سرمسایل اقتصادی و روابط دیپلماتیک مناقع مشترک خودمان را با یک کشور خارجی بنا کنم . برای ما احترام به انقلاب اسلامی یک اصل در مناقع ملی ما است و بنابراین سیاست خارجی ما هم بر آن اساس استوار میشود .دولت انگلیس ا وقتی که شروع کرده در برخورد با جمهوری اسلامی  بعد از قضیه سلمان رشدی به یک چیز اتکاء دارد  و آن این تحلیل  که در داخل  جمهوری اسلامی نهادهایی هستند که این نهادها سیاست خارجی را تقویت می کنند ومیانه روز هستند وخیلی هم معتقد به روابط  تند وتیزی که از طرف حضرت  امام و آیت الله منتظری در پیامها مطرح میشود نیستند و بر همین مبنا وزیر خارجه انگلیس  شروع کرده  به رفتن به این کشور ،آن کشور وجذب نظرات کشورهای دیگر برای تحریم  و فشار به ایران واستدلالشان هم این است که اگر فشار اقتصادی  به کشور ایران زیاد بشود باعث خواهد شد  که مردم در رنج وعذاب  باشند واین فشار  باعث خواهد شد که جناح تند رو که به نظر وزعم آنها حضرت امام است از شعار خودش برگردد . و آنوقت مسایل روابط باز با شدت بیشتری از گذشته مطرح خواهد شد .این حرفی است که هم وزیر تجارتشان و  هم وزیر خارجه شان در مجلس شان ودرجاهای دیگر بیان کرده اند .دولت انگلیس  در رابطه با کشور ایران تمام آن مسایلی را که مربوط میشود به منافع مشترک دو کشور یااحترام متقابل که وزارت خارجه ما مدعی آن است زیر پا گذاشته  وما باید با آن برخورد قوی بکنیم .اماا ینکه آیا مجلس میتواند این کار را بکند یا نکند ؟ مجلس تصمیم دارد وتمام نمایندگان بنظر ما ازاین  تصمیم پیروی میکنند که مجلس هر جا که سیاست خارجی ما ضعیف  باشد ونتواند پاسخگوی خط مشی انقلاب  ونظراتی که حضرت امام میدهد نباشد .مجلس آنرا خواهد پوشاند و آن خلاء را پر خواهد کرد . و یکی ازا ین خلاءهایی که باید  پر بشود ودست دولت باز باشد در روابط خودش با کشورهای خارجی ، قطع رابطة  کامل سیاسی ودیپلماتیک با دولت انگلیس است و ضمناً  هیچوقت  این رابطه برقرار نخواهد شد مگر اینکه دولت انگلیس طبق این ماده  واحده عذر  خواهی کرده و نظرات جمهوری اسلامی را که نظرات منافع ملی  ماست تأمین کند و آن نظرات را دوباره مجلس بپذیرد .هیچ مقام دیگری چه دولت وچه وزارت  خارجه قادر به ادامه  روابط سیاسی و برقراری روابط سیاسی با دولت انگلیس نخواهند بود .واما اینکه
چراامروز وبااین فوریت مطرح میشود ؟ احتمالا شما براساس خبرها و مطالبی که در بولتن ها خوانده اید خودتان متوجه این شده اید که ضرورت دارد امروز حتماً این  مطرح بشود و برای ما لحظه لحظه در برخورد باا نگلیس  مهم است . آنها سیاست خودشان را برمبنای فشار روز افزون گذاشته اند ،هر لحظه  فشار را بیشتر می کنند کشورهای بیشتری را به جرگه خودشان گرایش  می دهند وجذب می کنند وما باید در برخورد با آنها ، برخورد  قوی داشته  باشیم واجازه  ندهیم که آنها از فرصتهایی که به دست می آید برای برخورد با دولت  انگلیس احساس  کنند که ما در داخل کشور  میترسیم از اینکه با آنها قطع  رابطه کنیم . قطع رابطة سیاسی ودیپلماتیک ما با دولت انگلیس  هر چه زودتر انجام بشود امکان خواهد داد به دولت جمهوری اسلامی که برخورد خودش را با کشورهای دیگر اروپایی  ویا هر کشوری که در سطح  دنیا میخواهد با ارزشهای انقلاب ما بازی بکند قدرت بدهد واین قطعاً به نفع  انقلاب خواهد بود .( احسنت – احسنت )
 منشی- مخالف ؟ (اظهاری نشد )   چون مخالف نداریم موافق هم صحبت نمی کند .
 نایب رئیس- توجه بفرمائید .حضار 185 نفر . اصل دو فوریت  فعلا  به رأی گذاشده میشود موافقین بااصل دو فوریت قیام بفرمایند .( اکثر برخاستند ) با اکثریت قوی تصویب شد .دو فوریتی دوم میماند برای جلسه بعد .
8- اعلام وصول دو فقره  لایحه ویک سؤال
نایب رئیس- دو لایحه رسیده که اعلام وصول می شود .
 منشی- سه تا لایحه اعلام وصولی داریم .
-    لایحه الحاق یک ماده ویک تبصره به قانون خدمت وظیفة عمومی .
-    لایحه دوم لایحة استخدام کارکنان محلی مأموریتهای خارج از کشور که اعلام وصول میشود .
-     یک سؤال هم از آقای وزیر صنایع سنگین توسط برادرنمان آقایان سید رسول  موسوی ، سید علی اکبر طاهایی واسدالله عابدی ، شده که اعلام وصول  می شود ..
ریاست محترم مجلس شورای  اسلامی  خواهشمند است با عنایت به اصل 88 قانون اساسی وماده 150  آئین نامة داخلی .از وزیر محترم صنایع  سنگین  دعوت به عمل  آورده تا به سؤال زیر پاسخ  دهند .از آنجائیکه  ایفای تعهدات از اعم وظایف شرعی و قانونی  خادمین نظام مقدس  جمهوری  اسلامی به شمار می آید و قفه در  انجام تعهدات کارخانه سازنده  خودرو و عدم  رفع بلاتکلیفی  هزاران انسان در مانده برای چیست ؟
 نایب رئیس- آقای دوزدوزانی لطفاً  اسامی غائبین  ودیرآمدگان را بخوانید به خصوص دیرآمدگان بعد از تنفس را .
 منشی ( دوزدوزانی )- بسم الله الرحمن الرحیم . غائبین  غیر موجه  امروز طبف صورتی که داده اند آقایان : احمد خارستانی ،علیرضا خاک . بخشعلی رحیم نژاد ، سید محسن شفیعی ، رضا عبداللهی ،عبدالحسن مقتدائی ، احمد همتی .
آقایان که در اول وقت تأخیر داشتند عبارتند از :
آقایان : سید محمد رضا واقفی ( 44 دقیقه )، محمد سعید انصاری (30 دقیقه ).  محمد رضا بهزادیان (42 دقیقه )،  مروت الله پرتو (18دقیقه )،  محمد سعید تسلیمی (48دقیقه )، الیاس حضرتی (21 دقیقه )،  عزت الله  دامادی (74 دقیقه )، محمد جواد راستی لاری (63 دقیقه )،  محمد تقی  رنجبر چوبه (45دقیقه ) ،  قاسم شعله  سعدی (20 دقیقه ) ،  ذبیح الله صفائی (54 دقیقه )،  نادر طاهری (18 دقیقه )،سید محمد مهدی طباطبائی شیرازی (26 دقیقه )،  عباسعلی  عمید زنجانی (21 دقیقه )،  فریدون قاسمی (24 دقیقه )،  علی کامیار (30 دقیقه )،  سید عبدالرسول  موسوی نمایندة ممسنی (16 دقیقه ) ،  احمد نیکفر (81 نفر )،‌وارطان وارتانیان (16 دقیقه )،  جهانشاه دانش (17 دقیقه )،جواد حسین زاده (16 دقیقه ).در ضمن  تأخیر آقای احمدنیکفر  موجه می باشد .
9 –پایان  جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رئیس- ختم  جلسه اعلام می شود ، جلسة بعدی صبح سه شنه ساعت 8 خواهد بود .
(جلسه ساعت 15/12 پایان یافت )
رئیس  مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی رفسنجانی